Projekt

Katrineholm deltar aktivt i olika nätverk och projekt och söker ständigt efter nya möjligheter. Syftet är att vinna erfarenheter, kontakter och resurser till arbetet med att utveckla Katrineholm. Här kan du läsa mer om de EU-finansierade projekt Katrineholms kommun är med i just nu samt ett urval av de projekt som har avslutats. 

Pågående projekt


IntegrationsBygget i Sörmland

Samordningsförbundet RAR har fått 17 miljoner från Europeiska Socialfonden för ett projekt som ska förkorta tiden för nyanlända att komma i arbete. Samtliga kommuner i Sörmland, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Regionförbundet är en del av projektet. Viadidakt företräder Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Projektet som benämns IBIS ska utveckla metoder och arbetssätt som är varaktiga och inriktar sig på nyanlända som är i början av etableringsprocessen. Projektet pågår 2016-2018. 


#jagmed

Genom bildningsförvaltningen är kommunen med i ett stort projekt som handlar om att minska avhoppen från skolan. Det handlar om insatser för ungdomar mellan 15 och 20 år som hamnat utanför utbildning och/eller arbetsmarknad eller som riskerar att göra det.

Projektet pågår 2015-2018 och finansieras av Europeiska Socialfonden. Regionförbund, kommuner och andra aktörer från hela Östra Mellansverige är med i projektet. 

Kontakta projektledare Inger Christensen för mer information.
E-post: inger.christensen@katrineholm.se

 

Tillväxtsamverkan Västra Sörmland

Projektet handlar om att handlar om att förbättra matchningen mellan företagens rekryteringsbehov och tillgänglig arbetskraft, och på så sätt skapa fler nya företag och fler arbetstillfällen i Västra Sörmland. Det är ett samverkansprojekt mellan Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen, ett antal företagarföreningar samt Katec AB, ALMI Företagspartner Stockholm-Sörmland, NyföretagarCentrum Västra Sörmland och Coompanion Sörmland.

Europeiska regionala utvecklingsfonden har beviljat 1,8 miljoner kronor i stöd till detta projekt. Projektet pågår 2017-2019. 

Kontaktperson är Anders Friberg. Läs mer om projektet här.

 

Kreativa vägar till integration och sysselsättning genom kultur (KVISK)

Projektet handlar om att ta fram en metod för hur nyanlända kulturarbetare ska kunna etablera sig på den kreativa arbetsmarknaden. Det är ett projekt som genomförs i samverkan med Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen och NyföretagarCentrum. 

Projektet pågår 2017-2019 och finansieras av Europeiska Socialfonden. 

Kontaktperson är Elin Selig, e-post: elin.selig@katrineholm.se

 

SSI - Suggestopeisk språkinlärning

Det här projektet handlar om att utvärdera språkinlärningsmetoden suggestopedi som flera aktörer använder sedan flera år tillbaka inom svenska för invandrare. Suggestopedi handlar kortfattat om att lära sig språk genom att använda sig av alla sinnen. 

Projektet pågår 2017-2019 och finansieras av Europeiska Socialfonden. Samordningförbundet RAR leder projektet där Katrineholms kommun, Vingåkers kommun och Eskilstuna kommun deltar. 
Avslutade projekt

Kommunalt Partnerskap Tanzania

Mellan 2008 och 2015 deltog Katrineholms kommun i ett kommunalt partnerskap med Muheza-distriktet i Tanzania. Syftet var att bygga upp ömsesidig förståelse, stödja miljövänlig teknik, entreprenörskap och hållbar socioekonomisk utveckling, samt utveckla business-to-business-partnerskap mellan företag i Muheza och Katrineholm. Partnerskapet genomfördes i tre faser och var finansierat av Sida genom ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati). 

EKUSIA

Projektet pågick 2013-2014 och handlade om att göra en ekonomisk utvärdering av det sörmländska integrationsarbetet, med syfte att skapa en gemensam samhällsekonomisk utvärderingsmodell. Projektet riktade bland annat in sig på att studera olika innovativa integrationsinsatser runt om i länet. EKUSIA finansierades genom Integrationsfonden. 

Integration Katrineholm
Målgrupp för detta projekt var ungdomar i åldern 13-25 år. Det handlade om integration genom olika former av kreativa aktiviteter inom fem delprojekt: Konst & Kultur, Utbildning & Arbetsmarknad, Frigörelseprocesser & Uppväxtvillkor, Politik & Påverkan och Att Mötas & Utvecklas. Projektet pågick 2012-2014. 

ALF

Samverkansprojekt med Vingåker och Flen med målet att skapa tillväxt och samtidigt stärka företagsutvecklingen i dessa regioner. Fokus låg på kompetensutveckling och att ge företagsledningar stöd i att kartlägga sina företag av en erfaren mentor som har bakgrund i just företagsledning. Projektet finansierades av ESF och pågick 2012-2014. 

Baltic Young Musicians in an International Context

Ett pedagogiskt utbyte mellan musiker i Sverige och Lettland som pågick mellan 2011-2013. Projektet handlade om att möjliggöra för unga musiker att nå högsta möjliga nivå med sitt framförande, att skapa träningsprogram med speciellt fokus på internationella tävlingar och att utveckla musikernas artisteri och talanger. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*