28 januari 2010

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 28 januari 2010

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 januari 2010. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Revidering av vård- och omsorgsnämndens övergripande planering med budget 2010-2012

Nämnden beslutade att fastställa revidering av övergripande planering med budget 2010-2012 i enlighet med upprättat förslag.

I förhållande till nämndens beslut i september 2009 om budget 2010-2012 har kommunfullmäktige beslutat att nämnden får ett tillskott på 17,5 mnkr.
Tillskottet kommer bl.a. att användas för ökat uppdrag vid övertagande av hemsjukvård (skatteväxling), samordning av IT-system, personalsatsningar, ökad kvalitet, kompetensutveckling och till en buffert.

Skapande av ett trygghetsboende i KFAB:s fastighetsbestånd

Ett trygghetsboende för äldre ska skapas i KFAB:s seniorboende på Köpmangatan. Där ska det finnas personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Även gemensamhetslokaler ska finnas. Ett trygghetsboende är tänkt att vara ett mellanting mellan en vanlig lägenhet eller villa och särskilda boenden för äldre. Det krävs inget biståndsbeslut för att få bo där, utan alla som uppnått en viss ålder får ställa sig i KFAB:s kö.

Förslag om införande av ett valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att införa ett system för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst från och med den 1 januari 2011. Systemet skall omfatta hemtjänstens service-, omvårdnads- och HSL-insatser i hela kommunen.

Tvätthantering på Igelkotten

Nuvarande försöksverksamhet med tvätthantering på Igelkotten, som utförs av en grupp brukare från den dagliga verksamheten inom handikappomsorgen, permanentas från och med den 1 februari 2010.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Läs de fullständiga besluten

Publiceras en vecka efter sammanträdet.

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 januari 2010