27 augusti 2010

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 26 augusti 2010

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 augusti 2010. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Övergripande plan med budget 2011-2013 samt förslag till ändring av avgifter

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat förslag med beslutade ändringar till övergripande planering med budget 2011-2013 och överlämna det till kommunstyrelsen.

Nämnden uppdrog till vård- och omsorgsförvaltningen att:

  • Inrätta en telefonlinje ”Handikappomsorgen Direkt”.
  • Utreda ”Pitemodellen”, innebärande att alla som beviljats plats i äldreboende  erbjuds plats omedelbart. Modellen ska införas under mandatperioden.
  • Utreda måltidstaxan utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel och kommunens självkostnad.

Nämnden föreslår även fullmäktige en höjning av följande avgifter:

  • Hyra för lägenheter i särskilda boendeformer inom äldreomsorgen med 50 kronor/månad
  • Månadskort för resor till dagverksamhet för äldre med 25 kronor/månad.

Anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah

Händelsen inträffade när en områdeschef på ett äldreboende skulle lämna boendet för att hämta personalförstärkning då en brukare var mycket orolig och aggressiv. Ett handgemäng uppstod när brukaren försökte tränga sig ut genom dörren.

Rutiner och skriftliga instruktioner finns upprättade för hur personalen ska hantera situationer där brukaren, som är i behov av ständig tillsyn, vill lämna boendet. Extra personalresurser är insatta.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av förvaltningen.

Verksamhetsplan för personliga ombud

Vård- och omsorgsnämnden godkände upprättad verksamhetsplan för personliga ombud.

Handlingsplan för utveckling av kva­litet utifrån ett salutogent/hälsofrämjande för­hållningsätt

Från strax före årsskiftet 2009/10 och framåt har många negativa händelser inträffat i vård- och omsorgsförvaltningens verk­samhet. Det gäller allt från systemfel till enskild person som felat. Med systemfel me­nas sådant som inte är en per­sons misstag utan pekar på att något i systemet, t.ex. som ledning via alla nivåer inte sett, gett direktiv kring, frågat efter eller låtit passera.

Vård- och omsorgsnämnden uppdrog därför vid sitt sammanträde i februari 2010 till förvaltningen att ta fram en handlingsplan för utveckling av kva­litet utifrån ett salutogent/hälsofrämjande för­hållningsätt, vilket förvaltningen nu gjort.

Vård- och omsorgsnämnden godkände handlingsplanen.

Handlingsplan för uppdraget ”Matutveckling” inom vård- och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i juni 2010 att uppdra till förvaltningen att i samverkan med kost- och transportservice ta fram ett konkret förslag om att laga mat med mer ekologiska och närproducerade/närodlade livsmedel. Förslag skulle även innefatta en utveckling kring mat inom förvaltningens övriga verksamheter.

Uppdraget skulle redovisas vid nämndens sammanträde i augusti 2010.

Vård- och omsorgsförvaltningen har nu upprättat en handlingspla­n för att genomföra uppdraget. Två produktionskök ingår i satsningen – Björkvik och Igelkotten.

Arbetet kräver resursutökningar där vård- och omsorgs­nämnden avsatt 1 mnkr. 500 tkr föreslås användas till dietist och 500 tkr för ökade livsmedelskostnader, personalkostnader och investeringar i köken.

Vård- och omsorgsnämnden godkände handlingsplanen.

Medarbetarenkät på vård- och omsorgs­förvaltningen 2010 – sammanställning och förslag till åtgärder

För fjärde gången under 2000-talet har en personal/medarbetarenkät genomförts i Katrineholms kommun. Årets medarbetarenkät är utformat på ett annat sätt än ti­digare personalenkäter. Därför är inte en direkt jämförelse med tidigare enkäter möjlig. Istället får jämförelserna för hela vård- och omsorgsförvaltningen ske med kommunen som helhet. Varje chef inom förvaltningen med fler än fem medar­betare har fått ett eget resultat som kan jämföras med förvaltningen som helhet.

Förvaltningens bedömning är att resultatet visar på i stort sett nöjda medarbetare. Medarbetarna är stolta över sin arbetsplats. De goda re­sultaten skall synliggöras.

Förbättringsområden skall åtgärdas. Förvaltningsledningens ansvar för att utforma handlingsplan, fördela uppdrag och ange former för uppföljning skall säkerställa att resultatet blir känt och används aktivt.

Vård- och omsorgsnämnden godkände förvaltningens redovisning och förslag till åtgärder.

 

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*