25 november 2009

Kommunstyrelsens beslut den 25 november

Kommunstyrelsens beslut den 25 november

Detta är en sammanfattning av vad som beslutats på kommunstyrelsens senaste sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Beslut från sammanträdet den 25 november

Yttrande över departementspromemorian ”Särskilda program och behörighet till yrkesprogram” KS/2009:514

Katrineholms kommun har av utbildningsdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på promemorian ”Särskilda program och behörighet till yrkesprogram”. Promemorian tar upp frågor såsom behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram och individuella program eller motsvarande.

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna bildningsnämndens yttrande som sitt eget.

Samarbetsavtal mellan Nyföretagarcentrum Katrineholm och Katrineholms kommun. KS/2009:498

Kommunstyrelsen beslutade att anslå 150 000 kronor till NyföretagarCentrum(NFC) för verksamhetsåret 2009. NFC stödjer de som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning av experter med lokal anknytning.

Kompletterande beslut för Glindrans skola. KS/2009:45

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2009 att uppdra åt KFAB att upphandla och genomföra en konvertering av uppvärmningssystemet från direktverkande el till bergvärme i Glindrans skola.

Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att genomföra konverteringen och att kostnaden på 570 000 kronor finansieras via gåvan från Lars Svensson.

Remiss: Hållplatshandbok för länstrafiken i Mälardalen. KS/2009:507

Länstrafiken i Mälardalen har översänt förslag till hållplatshandbok. Syftet med handboken är att bl a hållplatserna ska utformas på ett likartat sätt i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län.

Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot förslaget till hållplatshandbok för Länstrafiken Mälardalen. Dock bör även ansvaret för väderskydden vid hållplatserna samordnas, under förutsättning att samma regler ska gälla i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län.

Uppföljning  av partnerskapsavtal om marknadsföring med inriktning på turism. KS/2009: 613

Katrineholms kommun och KFV marknadsföring, har sedan den 24 april 2008 arbetat tillsammans genom partnerskapsavtal om uppdrag inom turismområdet för Katrineholms kommun.  Kultur- och turismförvaltningen har inkommit med en uppföljning av partnerskapsavtalet.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga uppföljningen till handlingarna.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Svar på motion om problem med lågenergilampor. KS/2009:77

Sten Holmgren (c) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om problem med lågenergilampor i vilken han yrkar på att Katrineholms kommun med kraft påtalar problemen med kvicksilvret i lågenergilamporna och verkar för att Sveriges Kommuner och Landsting, Avfall Sverige och liknande organisationer driver frågan på riksnivå.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige avslå motionen om lågenergilampor.

Svar på motion om att Katrineholms kommun upprättar en policy och en plan för lokalt omhändertagande av dagvatten. KS/2009:137

Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion om att kommunen ska ta fram en policy och handlingsplan för lokalt omhändertagande av dagvatten, så att befintliga dagvattenproblem kan lösas och nya problem förhindras.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att en policy och handlingsplan ska formuleras.

Förslag till alkohol- och drogpolitiskt program för Katrineholms kommun 2010-2012. KS/2009:69

Kommunens alkohol- och drogpolitiska program anger riktningen i kommunens arbete mot alkohol och andra droger. Programmet betonar kommunens ansvar för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Kommunstyrelsen beslutade att efter föreslagna ändringar föreslå kommunfullmäktige att godkänna programmet.

Svar på motion om att kommunfullmäktige bör införa de vanebildande läkemedlen i kommunens alkohol- och drogpolitiska program. KS/2009:661

Ewa Callhammar (fp) har lämnat in en motion om att komplettera kommunens alkohol- och drogpolitiska strategi till att även omfatta vanebildande läkemedel.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Svar på motion om reducerad sophämtningsavgift för småbarnsföräldrar. KS/2009:287

Bengt Andersson (m) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om reducerad sophämtningsavgift för småbarnsföräldrar. Småbarnsfamiljer ska inte drabbas ekonomiskt av den viktbaserade renhållningstaxan till följd av högre vikt på grund av blöjor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige avslå motionen om reducerad sophämtningsavgift för småbarnsföräldrar

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL (tredje kvartalet 2009) KS/2009:607

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporteringen av ej verkställda gynnande biståndsbeslut från socialnämnden till handlingarna.

Tillsynen över vissa receptfria läkemedel. KS/2009: 662

En ny lag har trätt ikraft om handel med vissa receptfria läkemedel.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå  kommunfullmäktige att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ansvara för kommunens ansvar för tillsyn enligt lagen och därtill utarbeta förslag till avgift för kommunens kontroller.

Nya patientavgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. KS/2009:641

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med förslag till nya patientavgifter som en konsekvens av överlåtelse av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att fastställa de nya patientavgifterna i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag.

Rökfri arbetstid. KS/2009:620

Personalutskottet förslår att kommunens ska införa rökfri arbetstid från och med den 1 september 2010. Rökfri arbetstid för anställda och förtroendevalda.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att införa rökfri arbetstid i enlighet med förslaget.

Ändringar av de lokala ordningsföreskrifterna avseende avvändandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter. KS/2009:96

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2008 att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter med avseende på användandet av fyrverkerier samt lämna förslag på hur information om användande av fyrverkerier ska spridas till allmänheten.

Kommunstyrelsen beslutade införa bestämmelser i de lokala ordningsföreskrifterna rörande användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter på detaljplanelagd mark inom hela Katrineholms kommun från och med den 1 februari 2010.

Kanslifunktion för handikapprådet och och pensionärsrådet.  KS/2009:499

Vård- och omsorgsnämnden har vänt sig till kommunstyrelsen med en begäran om att inte längre vara kanslifunktionen för pensionärsrådet och handikapprådet.

Kommunstyrelsen beslutade att kanslifunktionen ska föras över till kommunstyrelsens post för politisk ledning från och med den 1 januari 2010.

 

 

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*

Läs de fullständiga besluten

Publiceras en vecka efter sammanträdet

Kommunstyrelsens sammanträde den 25 november