25 april 2012

Kommunstyrelsens beslut den 25 april 2012

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen                           

Skötselanvisningar för vägar där Katrineholms kommun är huvudman - KS/2011:419

Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2011 tagit fram ett förslag till skötselanvisningar för vägar där Katrineholms kommun är huvudman.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet.                           

Ekonomiska åtgärder 2012 - KS/2012:233

Kommunchefen och ekonomichefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med samtliga förvaltningschefer ta fram åtgärdsförslag, som gör att nämnderna sammantaget genererar ett nollresultat.

Kommunstyrelsen uppmanade nämnderna att vidta åtgärder för att nå resultatet enligt tjänsteskrivelsen.                           

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - KS/2012:228

Ekonomikontoret har till kommunstyrelsen inkommit med en redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande. Hittills under året har 311 400 kronor av 6 307 000 kronor utnyttjats.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.                     

Omdisponering av investeringsanslag till Rundvägen - KS/2012:211

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en omdisponering av medel för upprustning av Rundvägen. 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna omdisponeringen.                     

Svar på revisionsrapport om granskning av insatser för att bli självförsörjande - KS/2012:55

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en fördjupad granskning av vilka åtgärder socialnämnden vidtagit för att enskilda personer med försörjningsstöd ska få tillgång till insatser för att klara sin egen försörjning.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna revisionsrapporten utan särskild åtgärd.                         

Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014 och 2015 - KS/2012:190

Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015 har utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa Planeringsdirektivet.                 

Projektdirektiv för översiktsplan Katrineholm – staden och landsbygden - KS/2012:226

Stadsarkitektkontoret, numera en del av samhällsbyggnadsförvaltningen, fick den 27 maj 2009 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja arbetet med översiktsplan för staden och stadskärnan i två etapper.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna upprättat förslag till projektdirektiv för översiktsplan Katrineholm – staden och landsbygden.                        

Ärenden till kommunfullmäktige

Detaljplan för del av kvarteret Violen 12 och del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun - KS/2011:177

Planförslaget för del av kvarteret Violen 12 och del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun har översänts till fullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.            

Västra Sörmlands Räddningstjänsts årsredovisning 2011 med revisionsrapport  - KS/2012:178 KS/2012:193

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har lämnat in en årsredovisning för 2011 som har granskats av revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst samt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning och bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda.

Justering av verksamhetsområde för vatten och avlopp i Katrineholms kommun KS/2012:191

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVVAB) beslutade vid styrelsesammanträdet den 13 mars 2012 att anta ett förslag om utvidgat verksamhetsområde för Katrineholms tätort och föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna Katrineholm Vatten och Avfall AB:s förslag till justering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

De fullständiga besluten publiceras en vecka efter sammanträdet.

Kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2012.