15 december 2010

Kommunstyrelsens beslut 15 december

Detta är en sammanfattning av vad som beslutades på kommunstyrelsens senaste sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. 

Beslut från sammanträdet

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande KS/2010:623

Ekonomikontoret har överlämnat en redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande per 2010-12-01.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Försäljning av fastigheten Sjöholm 2:33 KS/2010:697

Mark- och exploateringschefen har inkommit med ett köpeavtal gällande fastigheten Sjöholm 2:33. Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avtalet.

Försäljning av kommunalägd mark och tomter KS/2010:698

Mark- och exploateringschefen har inkommit med förslag om att samtliga beslut om prissättning av tomt- och industrimark tagna före år 2004 upphävs och att dessa ska säljas på marknadsvillkor, med undantag från beslutet från år 2003 om försäljning av kompletteringsmark vid Djulönäset.

Kommunstyrelsen beslutade att upphäva besluten om prissättning och låta mark- och exploateringschefen sälja tomterna på marknadsvillkor.

Projekt framtidens kollektivtrafik i Sörmland KS/2010:686

Länstrafiken Sörmland AB har beslutat om projektet ”Framtida kollektivtrafik i Sörmland” och genomförs som ett delprojekt inom Trafikplan 2017. Projektet är uppdelat i tre huvudområden: Prioritering av relationer för expressbusstrafiken, bearbetning av kostnadsberäkningar för införande av expressbusstrafik samt kommunöversyner. Länstrafiken Sörmland AB kommer att vara projektägare. I projektet kommer det att finnas en styrgrupp med bl a representanter från respektive kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att utse ortsutvecklingsstrateg Mats Hedberg till kommunens representant i projektets styrgrupp och tillsätta en intern kommungrupp samt uppmanar berörda nämnder att utse representanter till kommungruppen.

Revisionsrapport: Ansvarsutövande – service- och tekniknämnden KS/2009:130

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i februari 2009 granskat ansvarsutövandet inom service- och tekniknämnden. Granskningen resulterade i revisionsrapporten ”Ansvarsutövande – Service- och tekniknämnden”.

Kommunstyrelsen beslutade uppdra till service- och tekniknämnden att under hösten 2011 återrapportera till kommunstyrelsen om det fortsatta arbetet inom nämndens ansvarsområde med anledning av revisionsrapporten. I övrigt beslutar kommunstyrelsen att lägga service- och tekniknämndens redovisning till handlingarna

Konsultrapport: Rutiner inom Sportcentrum KS/2010:574

Ernst & Young har haft uppdraget av kommunchefen att utreda de administrativa rutinerna inom service- och teknikförvaltningen med avseende på investeringsprojekt inom sportcentrum under de tre senaste åren. I utredningen har man också granskat tillämpningen av internkontrollplanen.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till service- och tekniknämnden att under hösten 2011 återrapportera till kommunstyrelsen om det fortsatta arbetet inom nämndens ansvarsområde med anledning av konsultrapporten. I övrigt beslutar kommunstyrelsen att lägga service- och tekniknämndens redovisning till handlingarna.

Förslag till användande av resterande lokaler i lokstallet KS/2010:687

Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2009 att uppdra till Katrineholms Fastighets AB att i samråd med kommunledningsförvaltningen samt kultur- och turistförvaltningen genomföra ombyggnation av lokstallarna, etapp ett och två. I samband med detta fick kommunledningsförvaltningen uppdraget att, i samråd med kultur- och turistförvaltningen, utreda det framtida användandet av resterande lokaler i lokstallet.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunledningsförvaltningen att, i samråd med kultur- och turistförvaltningen samt Katrineholms Fastighets AB, kostnadsberäkna det föreslagna framtida användandet av resterande lokaler i lokstallet. Kostnadsberäkningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast i maj 2011 för att kunna beaktas i budgetprocessen inför 2012.

Repetitionslokaler för musiker KS/2010:703

Infernohuset vid Trädgårdsgatan 48 inrymmer idag repetitionslokaler för musik. Fastigheten ägs av Katrineholms Industrihus AB och är belägen intill södra spåren vid Logistikcentrum. Idag rymmer lokalerna 34 repetitionslokaler för lokala musiker samt en rockskola med fem repetitionslokaler för yngre musiker. Lokaliseringen av repetitionslokalerna, som till stora delar används av ungdomar, är olycklig ur säkerhetssynpunkt. För att ta sig till lokalerna, utan att åka runt hela logistikområdet, måste man korsa järnvägen. De aktuella järnvägsspåren fungerar också som uppställningsplats under långa perioder och då hindras tillfarten av långa tågset. Det är då förbjudet att passera järnvägsspåret. Många av musikerna har inte tillgång till bil och vid något tillfälle har människor trotsat förbudet och klättrat över tågen för att ta sig fram och därmed utsatt sig för livsfara.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att i samråd med kommunledningsförvaltningen och kultur - och turismförvaltningen undersöka möjligheterna att skapa repetitionslokaler i fastigheten Blåklinten 1.  Samt att kostnadsberäkna en ombyggnation av fastigheten.

Vidare föreslås att KFAB får i uppdrag att undersöka möjligheterna för bolaget att köpa eller hyra fastigheten.

En nybyggnation skräddarsydd för ändamålet ska också utredas.

Villkorsändring i avtal med STF KS/2010:691

Förslag till åtgärder har diskuterats i samverkan mellan kommunen, KFAB, Svenska Turistföreningen (STF) och entreprenören. Åtgärderna som föreslås är renovering och montering av innanfönster, tätning av ytterdörrar, installation av undercentral och villkorsändring av hyresavtalet.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genomföra villkorsändringen enligt bilaga 1.  Villkorsändringen avser el och ska gälla t o m 1 juni 2011. Sedan ska ett nytt beslut fattas inför kommande vintersäsong.

Vidare uppdras KFAB att installera en undercentral i värdbostaden och därefter debitera entreprenören för sin privata elkostnad.  

Arvodesnivå 2011 KS/2010:734-003

Enligt Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda i Katrineholms kommun (KFS nr. 6.07) ska årsarvodena justeras årligen, med giltighet från den 1 januari. Kommunstyrelsen utgör arvodeskommitté och är därmed beslutande instans.

Kommunstyrelsen beslutar att det justerade riksdagsmannaarvode som ska utgöra grund för arvoden 2011 anges till 52 500 kronor per månad.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Svar på motion om tvärpolitisk arvodeskommitté KS/2009:441

Inger Fredriksson (c), Erik Liljenkrantz (m), Ewa Callhammar (fp) och Joha Frondelius (kd) har inkommit med en motion i vilken man yrkar på att en ny tvärpolitisk arvodeskommitté tillsätts, vars första uppdrag ska vara att utreda den politiska organisationen.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till skrivelsen från kommunstyrelsens ordförande.

Svar på motion om fler trygghetsboenden KS/2010:191

Ewa Callhammar (fp), Jan-Olov Blomster (fp) och Ulla Andersson (fp) har till kommunstyrelsen inkommit med rubricerad motion. Motionärerna yrkar på att Katrineholms kommun påbörjar planering för att bygga alternativt bygga om befintliga fastigheter för att skapa ytterligare trygghetsboenden både i centralorten och kommunens ytterområden, i första hand Valla, Björkvik och Julita.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrandena från vård- och omsorgsnämnden samt Katrineholms Fastighets AB (KFAB).

Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt KFAB att i januari 2011 redovisa utredningen om trygghetsboenden i kommunens kransorter.

Svar på revisionsrapport om likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag samt revidering av kultur- och turismnämndens regler för föreningsbidrag KS/2010:188

Komrev har granskat likställighetsprincipen i handläggning och beslutsfattade enligt 2 kap 2 § kommunallagen. Granskningen avser kommunstyrelsen, kultur- och turismnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt service- och tekniknämnden.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringen av kultur- och turismnämndens regler för föreningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade också att kommunledningsförvaltningens förslag till rutiner avseende bidragsansökningar ska börja tillämpas, vilket meddelas revisorerna. De nya rutinerna börjar gälla 1 januari 2011.

Tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiv vara KS/2010:580

Sedan den 1 september 2010 gäller ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Tillsynen av brandfarliga varor ligger på den kommunala nämnd som ansvarar för räddningstjänsten. Genom den nya lagen utvidgas kommunens åtagande till att även omfatta tillstånd och tillsyn för explosiva varor, vilket tidigare legat på polismyndigheten. Mot bakgrund av den nya lagen, har Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) föreslagit att ägarkommunerna överlåter sina åtaganden enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara till VSR

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige överföra kommunens uppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara till kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst från och med den 1 februari 2011, under förutsättning att Vingåkers kommun fattar motsvarande beslut.

Delårsrapport för perioden januari till augusti 2010, Vårdförbundet Sörmland KS/2010:629

Vårdförbundet Sörmland har lämnat in sin delårsrapport för perioden den 1 januari till och med den 31 augusti 2010. Rapporten har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Komrev (inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers).

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige lägga Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport till handlingarna.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Läs de fullständiga besluten

Publiceras en vecka efter sammanträdet.

Kommunstyrelsens sammanträde den 15 december