31 augusti 2010

Bildningsnämndens beslut i korthet den 31 augusti 2010

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på bildningsnämndens senaste sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka 1 vecka efter mötet.

Förslag till bildningsnämndens budget 2010 med plan 2012-2013

Bildningsnämnden godkände förslaget till övergripande planering med budget 2011 och plan 2012-2013. Förslaget kommer att beredas vidare av kommunstyrelsen för fastställande av beslut i kommunfullmäktige. Några av punkterna i budget 2010 med plan 2012-2013:

Kulturskola

Kulturskolans terminsavgifter för 2011 föreslås ligga kvar på samma nivå som 2010.

Förlag på investeringar som görs av annan part (KFAB)

 • Södra skolan byggs enligt förslaget om under planperioden till en kostnad på cirka 41,5 miljoner kronor.
 • För gymnasieskolorna föreslås en lokalanpassning för att utveckla ett teknikcollege. Kostnad 20 miljoner kronor.
 • Förskolan Näverstugan byggs ut med en avdelning och förskolan Lasstorp med två avdelningar, enligt förslaget. Även Sandbäckens förskolor föreslås få ytterligare två avdelningar. Kostnad 4,8 miljoner kronor per avdelning, totalt 24 miljoner kronor.

Total kostnad för investeringar av annan part under planperioden 2011-2013: 85,5 miljoner kronor.

Resultatmål och åtaganden i korthet 

Pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

Ett av resultatmålen är att de pedagogiska verksamheterna ska motsvara högt ställda krav och barns, elevers och föräldrars förväntningar:

Åtagande

 • Andelen nöjda föräldrar som upplever att förskolan stimulerar barnens lust att lära ska vara fortsatt hög och gärna öka ytterligare.
 • Andelen elever som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet ska öka
 • Andelen elever som fått slutbetyg inom fyra år i gymnasieskolan ska öka.

Ett annat resultatmål är att alla elever tidigt ska ges förutsättningar att tillgodogöra sig kunskapsmålen:

Åtagande

 • Andelen elever som beräknas nå kunskapsmålen i svenska, matematik och engelska i skolår 3 ska öka
 • Andelen elever som beräknas nå kunskapsmålen i övriga ämnen i skolår 5 ska öka
 • Andelen elever med betyget godkänt på nationella prov i skolår 3 ska öka.

Samordning av taxor för aulor i Katrineholm

Bildningsnämnden antog ett förslag om samordnade taxor för kommunens aulor. Förslaget innebär att taxan för Tallåsaulan höjs för att komma på samma nivå som Duveholmsaulans. Taxan föreslås höjas från och med den 1 januari 2011. Samma spelregler som tidigare gäller vid uthyrningen.

Förslaget kommer att beredas vidare i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige. 

Donationsfonder

Bildningsnämnden beslutade om rutiner för stipendieutdelning i de fonder som förvaltas av bildningsnämnden. Rutinerna gäller från och med höstterminen 2010.

Verksamhetschef för skolhälsovården

I våras presenterades en utvärdering av elevhälsan inom grundskolan och gymnasieskolan. Utvärderingen visar att verksamheten är nöjd med den organisation som finns idag, men att vissa justeringar behövs.

Därför beslutade bildningsnämnden följande:

 • Att utse Birgitta Larsson till verksamhetschef för skolhälsovården med ledningsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter och råd.
 • Att verksamhetschefen uppdrar till personal med erforderlig kompetens att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
 • Att verksamhetschefen samråder med den medicinskt ansvarig om hur det medicinska ansvaret i verksamheten ska utövas på bästa sätt. 
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*