Ärendeförteckning 2007 kultur- och turismnämnden

Sammanträde 2007-02-20

§ nr Ärende
1.   Verksamhetsberättelse 2006 med bokslut.
2.   Strategi för besöksnäringen i Katrineholms kommun
3.   Remissvar - Digitalisering av kommunala samlingar
4.   Delegationsprotokoll
5.   Informationsärenden
6.   Övriga frågor

Sammanträde 2007-04-19

§ nr Ärende
7.   Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2007 - 2010

Sammanträde 2007-04-19

§ nr Ärende
8.   Delegationsbeslut
9.   Remissvar - Plansamråd, detaljplan för hotell Statt, fastigheten Hasseln 1 och del av Katrineholm 5:1, Katrineholms kommun
10.  Omformarstationen i Sköldinge
11. Bidrag till SISU idrottsutbildarna
12.  Remissvar - Katrineholm.nu
13.  Förslag till stängning och mnskat öppethållande vid filialerna under 
  sommaren.
14.  Informationsärenden.
15.  Övriga frågor

Sammanträde 2007-06-12

§ nr Ärenden
16. Budget kultur- och turismnämnden 2008-2010
17. Remiss av Ansvarskommitténs slutbetänkande "Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft".
18. Remiss av revisionsrapporten, Arkiv- och dokumenthantering.
19. Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2007.
20. Uppföljning av planering med budget per 2007-04-30
21. Informationsärenden
22. Övriga frågor

Sammanträde 2007-09-04

§ nr Ärende
23. Remissvar - Motion om ungdomars kultur- och fritidsgårdsaktiviteter i Katrineholms kommun.
24. Biblioteksplan - redovisning av remissvar.
25. Arkivhanteringsplan.
26. Övergripande planering med budget 2008-2010.
27. Konsekvensanalys av besparing.
28. Delegationsbeslut.
29. Remissvar - Plansamråd, detaljplan för fastigheten Lövåsen 3:1.
30. Informationsärenden.
31. Övriga frågor.

Sammanträde 2007-10-01

§ nr Ärende
32. Delårsrapport per den 31 augusti 2007.
33. Remissvar - Nytt namn för väg till Rosenholm.

Sammanträde 2007-11-20

§ nr ärende
34. Biblioteksplan.
35. Remissvar - Motion om att ta bort flaskvatten i de kommunala verksamheterna.
36. Övergripande planering med budget 2008-2010.
37. Regler bidrag till studieförbunden.
38. Bidrag till SISU idrottsutbildarna.
39. Lärcentra.
40. Märta Bergquists kulturstipendiefond.
41. Sammanträdesdagar 2008.
42. Informationsärenden.
43. Övriga frågor.

 

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kultur- och turismnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 34
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Administrativ chef Britt-Marie Bengtsson
Telefon: 0150-576 34
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kultur- och turismnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*