6 december 2013

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 5 december 2013

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 5 december 2013. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år 2014

FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har ansökt om 375 300 kronor för lekoteksverksamheten för år 2014.

Nämnden beslutade att betala ut 375 300 kronor till FUB.

Fördelning av vård- och omsorgsnämndens förenings­bidrag år 2014 samt redovisning av uppdrag om eventuellt övertagande av FUB:s rådgivningsfunktion

Pensionärs- och handikappföreningar har ansökt om föreningsbidrag för år 2014.

Nämnden beslutade att fördela föreningsbidragen för 2014 i enlighet med föreningsbidragsgruppens upprättade förslag.

I december 2012 fick förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna att via förvaltningens anhörigstöd eventuellt ta över och driva den rådgivningsfunktion som föreningen FUB bedriver.
FUB Sörmland har därefter fattat ett formellt beslut om att inte ansöka om föreningsbidrag för rådgivningsfunktionen för 2014.
2009 infördes en ny lydelse i Socialtjänstlagen, vilket medförde att anhörigstöd skulle rikta sig till en vidare målgrupp än den tidigare, som riktade sig mot äldre.
Efter lagändringen har anhörigstödet utvecklats och det pågår en rad aktiva åtgärder för att höja anhörigstödets förmåga att stödja anhöriga till personer med funktionsnedsättning.

Nämnden beslutade förklara uppdraget för slutfört i och med den lämnade redovisningen.

Organisation för avlösarservicen i Katrineholms kommun

En översyn har gjorts av avlösarservicen inom äldreomsorgen utifrån att stödet till anhöriga utökas från 10 till 20 timmar från den 1 januari 2014.
Av översynen framgår att en rutin tagits fram för avlösarservicen som tydliggör beslutsgången och hur avlösningen kan användas.
Organisationen för avlösarservicen har setts över. Förvaltningens bedömning är att ingen förändring görs i den nuvarande utformningen av organisationen.
Avlösarservicen inordnas i kommunens valfrihetssystem och bedöms som en omvårdnadsinsats. Detta innebär att även externa utförare kan anlitas för avlösarservicen från årsskiftet.

Nämnden beslutade att:

 • Fastställa utredningens förslag till organisation för avlösarservicen i Katrineholms kommun.
 • Avlösarservice skall ingå i hemtjänstens valfrihetssystem. Förvaltningen fick i uppdrag att komplettera förfrågningsunderlaget för valfrihetssystemet med en skrivning om detta.
 • Förslaget enbart gäller den avgiftsfria avlösarservicen inom äldreomsorgen. Personer som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade) har rätt att ansöka om avgiftsfri avlösarservice enligt LSS. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda övriga personer som skulle kunna omfattas av anhörigstöd och den avgiftsfria avlösarservicen inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsför­valtningen åren 2013-2014

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till jämställdhetsplan för åren 2013-2014.

Nämnden beslutade godkänna det upprättat förslaget.

Fastställande av vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget för 2014-2016

Nämnden antog i augusti 2013 verksamhet och åtaganden med plan och budget för 2014-2016.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013 att fastställa Övergripande plan med budget för 2014-2016.
I förhållande till vård- och omsorgsnämndens tidigare beslut har kommunfullmäktige beslutat om följande:

 • Lönekompensation
 • Löneöverhäng 2014
 • Hyreskompensation
 • Återlägg evakuering Lövåsgården
 • Flytt av medel avseende måltider
 • Kompensation ökade hjälpmedelskostnader
 • Kompensation ökade arvoden
 • Kompensation löneavtal inom lagen om valfrihetssystem.

Detta ger en ramförändring från 568 632 tkr till 595 311 tkr.

Utifrån fullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till revidering av det av nämnden tidigare antagna dokumentet samt reviderade åtaganden mot resultatmålen samt av budgetberedningen prioriterade produktionsmål med åtagande för vård- och omsorgsnämnden för 2014.

Ett förslag till intern fördelning av resurser enligt detaljerad redovisning av verksamhetsförändringar 2014-2016 har också tagit fram.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag.
Nämnden uppdrog till förvaltningen att utifrån lönekompensationen revidera förfrågningsunderlaget för valfrihetssystemet gällande ersättning till de externa utförarna.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*