1 februari 2013

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 31 januari 2013

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 31 januari 2013. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2012

Enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska alla gynnande nämndbeslut som inte verkställts inom tre månader, rapporteras till Socialstyrelsen och revisorerna. En statistikrapport ska lämnas till kommunfull­mäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal.
För fjärde kvartalet 2012 fanns det fanns inte några ej verkställda beslut att rapportera.

Slutredovisning till Socialstyrelsen av 2007-2011 års stimulansmedel som även används 2012 inom vård och omsorg om äldre

Socialstyrelsen har önskat en slutredovisning av 2007-2011 års stimulansmedel som också används under 2012.
Nämnden godkände förvaltningens upprättade slutredovisning.

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2013

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska samtliga förvaltningar upprätta verksamhetsplaner för sin verksamhet.
Nämnden godkände förvaltningens upprättade verksamhetsplan.

Återrapport om vård- och omsorgsnämndens kvalitets­pris 2012

I juni 2012 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om att dela ut 2012 års kvalitetspris till Pantern, Barn och ungdom, Hemtjänst Norr och Birgitta Nilsson, Furuliden. En återrapport om hur kvalitetspriset använts ska lämnas till nämnden.
Nämnden beslutade att lägga återrapporten till protokollet.

Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen under 2012

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en uppföljning av de direkta uppdrag förvaltningen fått av nämnden under 2012. De uppdrag som getts i samband med budgetarbetet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.
Nämnden beslutade att lägga uppföljningen till protokollet.

Diverse fyllnadsval

Nämnden beslutade att välja nya kontaktpolitiker, ledamöter och ersättare till de platser som blivit vakanta då ledamöter/ersättare slutat sitt uppdrag i nämnden.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*