31 oktober 2014

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 30 oktober 2014

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 30 oktober 2014.
De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2014

Enligt Socialtjänstlagen ska nämnden en gång per kvartal lämna en rapport över ej verkställda gynnande beslut. Rapporten ska lämnas till Inspektionen för vård och omsorg. Statistik ska lämnas till fullmäktige och revisorerna.

Vid detta rapporteringstillfälle fanns totalt nio ej verkställda gynnande beslut.

Fördelning av medel ur särskilt anslag för aktivering av brukare inom äldreomsorgen

Enligt kommunplanen ska frivilligorganisationerna ges möjlighet att söka medel ur särskilt anslag för aktivering av ensamma brukare inom äldreomsorgen.

Nämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att fördela anslaget på totalt 100 000 kronor till de sökande nätverken/väntjänsten.
Aktiviteterna ska genomföras och anslaget ska tas i anspråk senast sex månader efter nämndens beslut.
En återredovisning av hur anslaget använts ska lämnas till nämnden i augusti 2015.

Nya regler för att hantera dubbla boendekostnader

Riktlinjen behövde ändras eftersom den är gammal och inte följer gällande lagstiftning.

Nämnden beslutade att ändra hanteringen av dubbla boendekostnader när en person flyttar från sitt hem till särskilt boende.
De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2015.

Förändringarna innebär att:

  • Avgiften kan aldrig bli högre än vad kostnaden är för att hyra lägenhet på särskilt boende.
  • Hänsyn tas till individens hela kapital, inte enbart bankmedel.
  • Individen har rätt till minskad avgift om egna kapitalet är mindre än ett basbelopp.
  • Om det inte finns tillräckligt med kapital minskas även avgiften för mat.
  • Administrationen för att minska avgiften sker tillsammans med övriga avgifter

Den nya hanteringen förenklar också administrationen för att hantera dubbla boendekostnader.

Upphävande av vård- och nämndens beslut om förenklad handläggning med rambeslut enligt SoL

Nämnden beslutade i september 2010 om en riktlinje för förenklad handläggning med rambeslut i form av tid inom hemtjänst, gällande service 8 tim./månad.
Då beslut om rambeslut vid en viss ålder strider mot handläggningsregler i lagstiftningen, har förvaltningen föreslagit att förenklad biståndshandläggning med rambeslut ska upphävas.

Nämnden beslutade att riktlinjen ska upphöra att gälla från den 1 januari 2015.

Inriktningsbeslut om digitalisering av hela trygghets­larmskedjan inom vård- och omsorgsförvalt­ningen

Nämnden fattade ett inriktningsbeslut att förvaltningen ska gå över till ett helt digitalt system med trygghetslarm. Digitaliseringen bör vara genomförd senast den 31 december 2015.
Då kostnaden för digitalisering av system för trygghetslarm inte ryms inom nämndens budgetram, översänder nämnden ärendet till kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande om finansiering.

Yttrande över motion om att omedelbart starta byggande av service- och äldreboenden

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion från Ewa Callhammar (FP) med flera. I motionen föreslås omedelbar start av byggande av service- och äldreboenden.

Nämnden föreslår fullmäktige att motionen ska anses vara besvarad.

Yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion från Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP). I motionen föreslås att Katrineholms kommun ska införa en regel som säger att man är garanterad äldreboende utan särskild prövning efter en viss uppnådd ålder.

Nämnden föreslår fullmäktige att motionen ska avvisas.

Yttrande över motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion från Lars Härnström (M) m.fl. om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord.

Nämnden föreslår fullmäktige att motionen ska anses vara besvarad och att även folkhälsoutskottet ska få yttra sig över motionen.

Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)

Händelsen handlade om att rapporteringen mellan vårdpersonalen om brukarens behov varit bristande. Detta medförde att omvårdnadsinsatser inte blivit utförda. Den berörda brukaren har inte farit illa av händelsen.
För att förhindra att detta händer igen ska rutinerna för rapportering mellan vårdpersonalen ses över och göras väl kända bland personalen.

Nämnden beslutade att tillräckliga och adekvata åtgärder vidtagits av förvaltningen och att det inträffade inte utgör ett allvarligt missförhållande.

Förslag till sammanträdesdagar för vård- och omsorgs­nämnden 2015

I och med årsskiftet börjar en ny mandatperiod och den nya nämnden tillträder i januari 2015. För förvaltningens planering har ett förslag till samman­trädesdagar tagit fram.

Nämnden godkände upprättat förslag till sammanträdesdagar och överlämnade förslaget till den nya nämnden för fastställande.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*