31 januari 2014

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 30 januari 2014

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 30 januari 2014. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2013

Vid rapporteringstillfället fanns totalt 18 stycken ej verkställda beslut. Av dessa hade 14 beslut verkställts under rapporteringsperioden och 3 beslut kommer att verkställas i början av februari.

Redovisning av inventering av personer med psykisk
funktionsnedsättning i västra länsdelen i Sörmland

En inventering har genomförts av personer med långvarig psykisk ohälsa som är 18 år och äldre i Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner.
Som styrgrupp för inventeringen har den landstingsgemensamma Arbetsgrupp Västra Psykiatri (AVP) fungerat. Inventeringen har lett till ett antal slutsatser och förslag till åtgärder.
Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)

Utebliven tillsyn

Händelsen gällde vårdpersonal som kommit försent vid flera tillfällen samt uteblivit vid ett tillfälle när denne skulle utföra avlösning hos en brukare.
Vård- och omsorgsförvaltningen utreder nu organisation och planering av avlösarservicen, samt upprättar och förbättrar rutiner för att undvika att händelserna sker igen.

Försvunnen brukare

Händelsen gällde en brukare som försvann från personalen vid en promenad. Brukaren återfanns senare under kvällen och utredningen visar att personalen agerat korrekt vid försvinnandet. En ny genomförandeplan har upprättats för brukaren så att personalen inte lämnar denne ensam kortare stunder vid vistelse utanför vårdboendet. Verksamheten har även gjort ytterligare åtgärder för att undvika att brukare försvinner under promenader.

Nämnden beslutade att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna och planerade av förvaltningen. Det inträffade utgör inte ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

Justering av ekonomisk ersättning till externa utförare av hemtjänst

Sedan 2011 finns ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär att de brukare, som beviljas bistånd till hemtjänstinsatser, själva kan välja vilken utförare de vill ha av sin hemtjänst.
Under 2013 gjordes en översyn av de ekonomiska ersättningarna till både externa och interna utförarna. De nya ersättningarna fastställdes på nämndens junimöte och gäller från januari 2014.
De nya ersättningarna innebär en omfördelning inom hemtjänstramen så att särskilda medel kan utgå till de utförare som utför dubbelbemanningsinsatser.
För dessa utförare innebär det nya systemet högre intäkter, medan de utförare som ej har dubbelbemanning får lägre intäkter.
Tidigare låg ersättning för dubbelbemanning inlagd i den generella ersättningen till utförarna oavsett om de utförde dubbelbemanning.

Efter nämndens beslut i juni 2013 har hemtjänsten genom budgetbeslut i kommunfullmäktige fått sin ekonomiska ram utökad med löneökningsmedel.
Detta innebär att de ekonomiska ersättningarna kommer att kunna höjas från januari 2014.

Under hösten 2013 har några av de externa utförarna signalerat svårigheter att få ekonomisk bärighet i sina företag under år 2014 utifrån de nya ersättningsreglerna.
En annan fråga som kommit fram är hanteringen av momsfrågor i ersättningssystemet. Utifrån detta har en kompletterande översyn skett av reglerna för ersättningarna.

Nämnden beslutade att från den 1 januari 2014 får externa utförare som utför både service- och omvårdnadsinsatser ersättning med belopp för personlig omvårdnad för samtliga timmar.

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2014

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska samtliga förvaltningar upprätta verksamhetsplaner för sin verksamhet.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till övergripande verksamhetsplan för 2014.
Nämnden beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

Internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2014

Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2014 som innefattar både verksamhetsmässiga och ekonomiska kontrollpunkter.
Nämnden beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

Redovisning av inkomna synpunkter perioden juli-december 2013

Inkomna synpunkter ska redovisas för nämnden två gånger per år.
Under perioden juli-december 2013 har tretton synpunkter inkommit.
Fem handlar om färdtjänst/sjukresor, två om blandning av brukare på kortvårdsavdel­ningar, en om matsedel på särskilt boende inom äldreomsorgen, en om rutiner vid löneutbetalning, tre om personals bemötande (positiva) och en om personals bemö­tande (negativ).
Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen under 2013

En uppföljning har gjorts av de direkta uppdrag förvaltningen fått av nämnden under 2013. 
De uppdrag som getts i samband med budgetarbetet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.
Nämnden beslutade att lägga uppföljningen till protokollet.

Återrapport om vård- och omsorgsnämndens kvalitets­pris 2013

Den 13 juni 2013 beslutade nämnden att dela ut 2013 års kvalitetspris till:

  • Norrgläntans demensboende, 20 000 kronor
  • Ledarlag 4, 15 000 kronor
  • Lena Adem, Resurscenter, 10 000 kronor.

Priset skulle användas till ändamål som främjar gruppens eller individens arbete och får i första hand användas för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser.
Nämnden fick en återrapport över de genomförda aktiviteterna.

Val av ny kontaktpolitiker i brukarråd för Norrgläntan, område 3

Bengt Andersson (M) har avsagt sig uppdraget som kontaktpolitiker i brukarråd för Norrgläntan, område 3.
Nämnden valde Karin Nilsson (M) som ny kontaktpolitiker.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*