30 augusti 2013

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 29 augusti 2013

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 29 augusti 2013. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Yttrande över reviderad kommunikationspolicy för Katrineholms kommun

Nämnden beslutade ställa sig bakom förslaget till reviderad kommunikationspolicy med de av förvaltningen föreslagna redaktionella ändringarna.

Rapport från utredning om framtidens boende för äldre

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och KFAB utreda framtidens boende för äldre. I utredningen ska lokalisering samt tidplan av framtida boende ingå. Återredovisning skall ske till kommunstyrelsen senast juni 2014.

Nämnden beslutade att förvaltningen regelbundet ska informera om utredningsarbetet på kommande nämndsammanträden.

Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2013

Två gånger per år ska inkomna synpunkter redovisas till nämnden.
Tio synpunkter har kommit in under perioden januari-juni 2013.
En handlar om trevligt bemötande, tre är personalrelaterade inom hemtjänsten, två om insatser inom hemtjänsten, en om arbetskläder på arbete/sysselsättning, en om namnval på vårdavdelning, en om brukares möjlighet att ta del av lokal information och en om brukares möjlighet att delta på dagverksamhet utan att ha bistånd.

Förslag till vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtagan­den inför övergripande plan med budget 2014-2016

Förvaltningen har upprättat förslag till nämndens verksamhet och åtagan­den inför övergripande plan med budget 2014-2016.

Nämnden beslutade att:

  • anta upprättat förslag till verksamhet och åtagan­den inför övergripande plan med budget 2014-2016 och överlämna det till kommunstyrelsen
  • lägga information om uppskattade behov av nya upphandlingar, redovisat uppdrag om omvärldsbevakning demensföreskrifter, samt konsekvensbeskrivningar till protokollet och överlämna dessa till kommunstyrelsen
  • avgifterna för 2014 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet samt i färdtjänsttaxan ska vara oförändrade mot 2013
  • ändra inriktning på Tallheden/Granheden från och med den 1 oktober 2014.

Av konsekvensbeskrivningen framgår att om vård- och omsorgsnämnden ska följa Socialstyrelsens nya och bindande demensföreskrifter fullt ut, så beräknas nämndens underskott för 2014 uppgå till 39,2 miljoner kronor.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*