28 februari 2013

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 februari 2013

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 februari 2013.
De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Underlag för samhällsplanering för vård- och omsorgs­nämndens verksamhets­område på längre sikt med horisontår 2030

En vidgad analys har gjorts inom förvalt­ningens verksamhet som underlag till kommunens gemensamma beredning av sam­hällsplaneringen på längre sikt.
Nämnden beslutade att godkänna underlaget och översända det till kommunchefen för fortsatt beredning.

Täckning av transportkostnad för färdiglagad lunch vid Katrineholms Resurscenter

Service- och teknikförvaltningen behöver ta ut en ökad kostnad med 5 kronor per portion för transport av måltider till Resurscenters daglig verksamhet inom LSS-verksamheten.
Brukarna på Resurscenter betalar ett självkostnadspris för sin lunch och det är ett frivilligt alternativ till att ta med egen lunch i matlåda.
Nämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att teckna överens­kommelse med service- och teknikförvaltningens kostenhet om att täcka de ökade kostnaderna för transport av färdiglagad lunch till Resurscenter.

Utökat behov av förstahandsförhyrning av lägenhet för funktionshindrade

Det händer att brukare som beviljats servicebostad får inte hyra lägenhet i första hand på grund av skulder eller att denne anmälts för störande beteende.
Då förvaltningen inte har någon ledig andrahandslägenhet måste ytterligare en lägenhet hyras för att beviljad insats ska kunna utföras.
Nämnden beslutade uppdra till förvaltningen att, när behov uppstår, hyra en lämplig lägenhet hos KFAB/alternativt annan hyresvärd i första hand, för att sedan hyras ut till aktuell brukare i andra hand.
Nämnden gav också förvaltningen i uppdrag att skriva till kommunstyrelsen om svårigheterna för personer med funktionsnedsättning att hyra lägenheter på eget kontrakt eller via sociala kontrakt. Förvaltningen ska även påtala behovet av ägardirektiv till kommunens fastighetsaktiebolag som tydligt lyfter fram kommunens ansvar att erbjuda bostäder till personer med funktionsnedsättning.

Arbetskläder inom hemtjänst och boendestöd på vård- och omsorgsförvaltningen

Fackförbundet Kommunal har begärt att förvaltningen ska skaffa arbetskläder till hemtjänsten och boendestöd på grund av arbetsmiljöskäl.
Nämnden beslutade uppdra till förvaltningen att köpa in arbetskläder till hemtjänstpersonalen och boendestödsgruppen enligt upprättat förslag.

Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verk­samhet år 2012

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för ­nämndens verksamhet under år 2012 samt avstämning av mål och uppdragsupp­fyllelse.
Nämnden beslutade godkänna årsredovisning för 2012 och överlämna den till kommunstyrelsen med förslag att 11 144 tkr av investeringsbudgeten ska ombudgeteras till år 2013.

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvalt­ningen år 2012

Förvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse för år 2012.
Nämnden beslutade godkänna verksamhets­berättelsen.

Redovisning av genomförd internkontroll av verksamhet samt ekonomiska transaktioner 2012 på vård- och omsorgsförvaltningen.

I december 2011 fastställde nämnden en internkontrollplan för förvaltningen för år 2012. Förvaltningen har redovisat hur de beslutade kontrollmomenten genomförts och vilka åtgärder de lett till.
Nämnden beslutade godkänna redovisningen av och översända den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2013

Förvaltningen har gjort en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån analysen har ett förslag till kontrollområden och kontrollmoment tagits fram i form av en internkontrollplan.
Nämnden beslutade godkänna internkontrollplanen.

Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgs­nämnden 2012

Den 1 januari 2011 började Patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL att gälla.
Enligt lagen skall vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patient­säkerhetsberättelse.
Förvaltningen har gjort en sammanställning av patientsäkerhets­arbetet under 2012 och har valt att redogöra för nutrition, läkemedelshantering, läkemedelsgenomgångar, senior Alert, Palliativa registret, avvikelsehantering, beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) och samlad individuell plan (SIP).
Nämnden beslutade godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2012.

Redovisningar

Förvaltningen har sammanställt redovisningar gällande 2012 för

  • betalningsansvar, avvikelser, Lex Maria-, Lex Sarah/LSS-anmälningar, ärenden i patientnämnden och Socialstyrelsens inspektioner
  • inkomna domar till vård- och omsorgs­nämnden
  • inkomna synpunkter perioden juli-augusti
  • tillbud och arbetsskador inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Nämnden beslutade att lägga redovisningarna till protokollet.

Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år 2013

FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har ansökt om 365 440 kronor i bidrag för lekoteksverksamheten för år 2013.
Nämnden beslutade att betala ut 310 000 kronor till FUB för lekoteksverksamheten år 2013.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*