29 augusti 2014

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 augusti 2014

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 augusti. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Utdelning av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2014

Nämndens kvalitetspris för 2014 delades ut till:

  • Lövåsgårdens korttidsboende, 20 000 kronor
  • Område 4, 15 000 kronor
  • Gun Carlstedt, Yngaregården, 10 000 kronor

Priset ska användas till ändamål som främjar gruppens eller individens arbete och får i första hand användas för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser.

Förslag till vård- och omsorgsnämndens övergripande plan med budget 2015-2017

Nämnden beslutade att anta upprättat förslag till övergripande plan med budget 2015-2017 och överlämna det till kommunstyrelsen.
Nämnden beslutade även att avgifterna för 2015 inom nämndens verksamhet samt i färdtjänsttaxan ska vara oförändrade mot 2014. Undantag är resor till och från daglig verksamhet som ska följa länstrafikens taxa enligt kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2014, § 76.

Förslag om inrättande av ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

Nämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag om inrättande av ny gruppbostad med preliminär driftstart i juli år 2016.
Nämnden anhåller att kommunstyrelsen ger KFAB i uppdrag att ta fram förslag på lämplig mark samt kostnadskalkyl för ny gruppbostad och redovisa detta för vård- och omsorgsnämnden snarast möjligt för slutligt beslut.

Förslag till komplettering samt redaktionell ändring i styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgs­nämndens verksamhet, KFS 4.13

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag om avgift i samband med bostad med särskild service för barn och ungdomar.
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen kompletterar KFS 4.13 med avgifter för bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt förvaltningens förslag.

Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)

Nämnden behandlade två händelser enligt Lex Sarah.

Fick vänta på toalettbesök

Den första händelsen gällde en brukare som fick vänta för länge på hemtjänsten för att få hjälp med att gå på toaletten. Förseningen orsakades av att personalen fick hantera ett akutfall hos en annan brukare. 
Flera åtgärder har gjorts för att förhindra att detta händer igen.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade att det inträffade utgör risk för ett allvarligt missförhållande enligt Sarah.

Fall under dans

Den andra händelsen gällde en brukare som föll när denne dansade med en personal. Fallet orsakade en fraktur med operation som följd. Brukaren avled någon dag efter operationen. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade att det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande enligt Sarah.

Yttrande över nytt reglemente för den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Nämnden ställde sig bakom regionstyrelsens rekommendationer att anta förslag till nytt reglemente för den gemensamma nämnden kring socialtjänst och vård. 

Förslag till omdisponering av befintlig samt äskande om utökad investeringsbudget avseende år 2014

Nämnden beslutade att omdisponera befintlig investerings­budget, 650 tkr för TES personalplaneringssystem, till nytt verksamhetssystem för individbaserad dokumentation.
Nämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att till fullmäktige ansöka om utökad investeringsbudget under nuvarande år 2014, med 674 tkr för att finansiera implementeringen av nytt verksamhetssystem.

Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2014

Totalt har 13 synpunkter inkommit under perioden januari-juni 2014.
Två synpunkter handlar om planering av vård och larm. De övriga synpunkterna handlar om e-tjänst, färdtjänst, skyltning, lokaler, bemötande, utbud av livsmedel, utförd tjänst daglig verksamhet, medicinering och trädgård.
Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

 

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*