28 februari 2014

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 27 februari 2014

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 27 februari 2014.
De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.
Protokollet hittar du under Politik/Kallelser och protokoll/Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning av synpunkter inom färdtjänsten

Under 2011 gjordes ny upphandling av färdtjänst för Södermanlands läns landsting samt Södermanlands kommuner med undantag för Strängnäs.
Det nya avtalet trädde i kraft den 1 januari 2012 och sträcker sig fram till den 31 december 2014. Avtalet innebär att Tuwa utför färdtjänsten.

På nämndens uppdrag har förvaltningen gjort en uppföljning av Samres statistik för Katrineholm över synpunkter på färdtjänsten under perioden 2011-2013.
Med undantag för januari månad 2012, så kan det ses en viss ökning av synpunkter under 2013.
Synpunkter som minskat något rör beställningscentralen samt dåligt bemötande från förare.
Synpunkter som ökat är främst förseningar och helt uteblivna körningar. Det som uppges som orsak i en stor del av fallen är att förare inte har hittat adressen alternativt inte gått ut ur bilen och mött upp kunden i fall då detta efterfrågats.

Nämnden beslutade att lägga uppföljningen till protokollet.

Redovisning av trygghetsmätning av Fixar Malte-verksamheten för året 2012

Förvaltningen har gjort en trygghetsmätning hos de som använt Fixar Maltes tjänster under 2012. Detta var tredje gången mätningen gjordes.
Syftet med Fixar Malte-verksamheten är att minska antalet fallolyckor i hemmet och öka tryggheten i kvarboende för äldre.
Resultatet visar på att Fixar Malte är en uppskattad tjänst och att personerna som nyttjat Fixar Malte känner sig trygga i vetskapen om att tjänsten finns att tillgå vid behov.

Nämnden godkände redovisningen och uppdrog till förvaltningen att ytterligare marknadsföra Fixar Maltes tjänster.

Redovisning av inkomna domar till vård- och omsorgs­nämnden under 2013

Förvaltningen har sammanställt de domar som kommit in under året för att nämnden ska ha kännedom om rättspraxis i förvaltningen.
Domarna avser personlig assistans enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL), överflyttningsärenden enligt SoL samt färdtjänst.
Samtliga domar har redovisats vid enskilda utskottets sammanträden.

Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Redovisning av anmälningar av arbetsskador och tillbud under 2013

Förvaltningen har sammanställt anmälningar av arbetsskador och tillbud under 2013.
Arbetsskador är arbetsolyckor och arbetssjukdom som föranlett eller kan antas leda till frånvaro eller framtida men.
Tillbud är händelser som inte medfört skada eller sjukskrivning men hade kunnat leda till en olycka, ohälsa eller personskada.
Rapporterade tillbud diskuteras på arbetsplatsträffar, där förebyggande åtgärder föreslås. Samma rutin gäller vid arbetsskada, men då rapporteras det inträffade också till Försäkringskassan och vid behov till Arbetsmiljöverket.

Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Redovisning av betalningsansvar, avvikelser, Lex Maria-, Lex Sarah/LSS-anmälningar och ärenden i patient­nämnden under 2013

Enligt gällande rutin har förvaltningen sammanställt dagar med betalningsansvar, avvikelser, ärenden i patientnämnden samt anmälda missförhållanden och vidtagna åtgärder under 2013.

Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Yttrande över förslag till ljusplan för Katrineholms kommun

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ljusplan.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningen synpunkter att det är en väl genomarbetad plan som på ett bra sätt följer upp målsättningar med konkreta förslag till insatser. Nämnden instämmer särskilt i de målsättningar som rör att skapa trygga och säkra miljöer samt att nedsläckning nattetid avskaffas. Utifrån dessa målsättningar är de prioriterade områdena i form av Stadsparken, Lövatunneln och del av Vingåkersvägen väl valda. Med tanke på äldregruppen och personer med funktionsnedsättning är det viktigt att ytterligare områden utifrån trygg- och säkerhetsskäl ljussätts framöver.

Fördelning av medel utifrån fullmäktiges beslut att öka vård- och omsorgsnämndens ram med 5 miljoner kronor

I december 2013 presenterades Katrineholms nya befolkningssiffror.
Detta innebar att kommunen fick tillgodoräkna sig ytterligare cirka 4,4 miljoner i skatteintäkter och utjämningsbidrag för 2014. Kommunfullmäktige beslutade därför att revidera budgeten och förstärka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 5 miljoner kronor till den ordinarie verksamheten.

Nämnden godkände förvaltningen förslag att förstärkningen av budgeten görs till myndighets- och specialistavdelningen med 2,5 miljoner kronor för att hantera ökade hemtjänstkostnader och med 2,5 miljoner kronor för att hantera ökade placerings­kostnader.

Redovisning av genomförd internkontroll på vård- och omsorgsförvaltningen 2013

I februari 2013 fastställde nämnden en internkontrollplan för verksamheten och ekonomiska transaktioner under 2013.
Förvaltningen har nu lämnat en redovisning av hur de beslutade kontrollmomenten genomförts och vilka åtgärder de lett till.

Nämnden beslutade godkänna redovisningen och översänder den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verk­samhetsområde 2013

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott för år 2013 med totalt 3 874 000 kronor, fördelat på

- 1 479 000 kronor för Utföraravdelningen
- 2 335 000 kronor för Myndighetsavdelningen
+ 7 688 000 kronor för Förvaltningsgemensamt.

Nämnden beslutade att godkänna årsredovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen.
Nämnden föreslår att 6 112 tkr av investeringsbudgeten får ombudgeteras till år 2014.

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvalt­ningen år 2013

Förvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse med bilaga uppföljning av inriktningsplan för 2013.

Nämnden beslutade att godkänna verksamhets­berättelsen med bilaga. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*