27 september 2013

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 26 september 2013

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 september 2013. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade

Händelsen gällde en brukare som tvingats tillbaka till sitt vårdboende och i samband med detta blivit fasthållen och fått läkemedel mot sin vilja.
Verksamheten har vidtagit flera åtgärder för att förhindra att detta händer igen. Men, eftersom händelsen bedöms vara allvarlig och det inträffade utgör risk för ett allvarligt missförhållande, beslutade vård- och omsorgsnämnden att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Yttrande över remissen – En väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande om nyttan av en väg in i kommunen för föreningarna när det gäller inlämnandet av ansökningar. Handläggningen av ansökningar bör även fortsättningsvis ske på vård- och omsorgsförvaltningen med tanke på den verksamhetskunskap som finns där och som är av nytta i bedömningen av ansökningarna. Ett samarbete mellan handläggarna i förvaltningarna bör komma till stånd i ett nätverk. Nämnden anser att kostnaden inte ska belasta nämndens verksamhet.

Yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande och föreslog att motionen ska avslås.

Yttrande över motion om att bygga multihus med förskola, skola och äldreboende ("Bertil-bo")

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande och föreslog att motionen ska anses vara besvarad.

Upphörande av riktlinje för omkostnads­ersättning vid personlig assistans

Förvaltningen har uppmärksammat att riktlinjen för omkostnadsersättning vid personlig assistans inte följer Socialförsäkringsbalkens regler och föreslår därför att riktlinjen ska upphöra att gälla. Istället kommer en rutin att tas fram för hur omkostnadsersättning ska hanteras inom ramen för avräkningsperiod som vägledning till chefer för personlig assistans.
Nämnden beslutade att riktlinjen för omkostnadsersättning vid personlig assistans ska upphöra att gälla från den 1 oktober 2013.

Delårsrapport 2013 för vård- och omsorgsnämnden

Förvaltningen har upprättat en prognos som bygger på känt resultat till och med augusti månad 2013. En avstämning av måluppfyllelse per augusti 2013 har också upprättats.
Prognosen visar ett positivt resultat på + 2 miljoner kronor i avvikelse mot budget.
Nämnden godkände delårsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanställning av rapporten "Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013"

Socialstyrelsen publicerade i maj 2013 för fjärde året en jämförelse av socialtjänstens stöd till personer med funktionsnedsättning. "Öppna jämförelser" mäter förutsättningar för god kvalitet inom omsorgen.
Av resultatet kan man utläsa att Katrineholm har ett bra resultat gällande rutiner för samverkan inom och utanför organisationen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta gäller även förutsättningar för självbestämmande och integritet utifrån t.ex. individuell plan, brukarenkät. När det gäller arbetsförberedande verksamhet utmärker sig Katrineholm till det bättre jämfört både mot riket och Sörmland.
De förbättringsområden som syns tydligt i rapporten är rutiner för samverkan internt och externt inom LSS-området samt uppföljning av fattade beslut inom myndighetsområdet.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*