26 september 2014

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 25 september 2014

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 september 2014.
De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Yttrande över översyn av nämndernas reglementen för föreningsbidrag i Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningen har begärt in eventuella synpunkter på förslag till styrdokument för föreningsstöd.
Nämnden beslutade att under rubriken granskning önska en komplettering med att när det gäller granskning av förening som erhållit bidrag, är det den bidragsgivande nämnden som skall granska.

Yttrande över remissen Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningen har översänt förslag till styrdokument "Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun" för yttrande.
Nämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter och bedömning att styrdokumentet behöver förtydligas på ett antal områden innan beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapport 2014 för vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en prognos som bygger på känt resultat till och med augusti månad 2014.
Prognosen för 2014 visar efter årets åtta första månader att förvalt­ningen kommer lämna en negativ prognos på – 9,9 miljoner kronor i avvikelse mot budget.

Myndighetsavdelning      - 6,2 miljoner kronor
Utföraravdelning            - 8,3
Förvaltningsgemensamt + 4,6
Summa                        – 9,9 miljoner kronor

Nämnden godkände delårsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*