19 april 2013

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 april 2013

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 18 april 2013. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2013

Enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska alla gynnande nämndbeslut som inte verkställts inom tre månader, rapporteras till Socialstyrelsen och revisorerna. En statistikrapport ska lämnas till kommunfull­mäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Nämnden hade inte några ej verkställda beslut att rapportera för första kvartalet 2013.

Ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2013

Regeringen beslutade 2011 om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen. Huvudsyftet är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller.
Eftersom ansökan skulle vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 25 februari 2013 har förvaltningen redan skickat in den under förutsättning av nämndens godkännande.
Nämnden beslutade godkänna förvaltningens ansökan.

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012

Förvaltningen har gjort en uppföljning av utförarna inom hemtjänsten. Uppföljningen har gjorts utifrån förfrågningsunderlagets krav på utförarna.
Nämnden godkände uppföljningen och la den till protokollet.

Yttrande över motion om lägenheter för äldre

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion om lägenheter för äldre.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande. Där redovisas olika aktiviteter som syftar till att öka utbudet av tillgängliga bostäder till äldre. Bedömningen är att förvaltningens svar väl möter motionens ambition att få till stånd bostäder för äldre som behöver ett något anpassat boende.
Nämnden ställde sig bakom yttrandet och översänder det kommunledningsförvalt­ningen. Nämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen

Förvaltningen har utrett ett införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen.
Detta innebär att äldre personer ska känna sig trygga med den vård och omsorg de får i hemmet och med att de kan komma direkt till ett boende när de behöver. Trygghetsmodellen omfattar även utökat stöd till personer som vårdar en närstående hemma.
Nämnden beslutade att införa Katrineholms trygghetsmodell under åren 2013-2014.

Information om processutvärdering av ICF inom handikappomsorgen

En processutvärdering har tagit fram med syftet att beskriva och analysera införandeprocessen av ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa inom handikappomsorgen i Katrineholms kommun.
Nämnden beslutade att lägga informationen till protokollet.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*