14 juni 2013

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 13 juni 2013

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 juni 2013. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Anmälningar om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)

Anmälan om kränkning

En av händelserna gäller en brukare som känt sig kränkt i samband med att en vårdpersonal hjälpt till med personlig omsorg. Den anställde har bett brukaren om ursäkt och de genomförda och planerade åtgärderna som skett i verksamheten bedöms vara tillräckliga.

Anmälan om slag

Den andra händelsen gäller en brukare som blivit slagen av en vårdpersonal. Utredningen visar att vårdpersonalen brustit i sin yrkesprofessionalitet genom att vara våldsam mot brukaren. Händelsen bedöms vara ett allvarligt missförhållande.

Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten (LOV)

Förfrågningsunderlaget och ersättningsnivåerna skall regelbundet ses över. Förvaltningen har därför gjort en översyn. I förfrågningsunderlaget föreslås redaktionella ändringar, förtydliganden och visst tillägg av text. Dessutom föreslås ändrade ekonomiska ersätt­ningar till utförarna.
Nämnden beslutade fastställa förslaget till förfrågningsunderlag och ekonomisk ersättning till utförarna. Det nya förfrågningsunderlag ska gälla från och med den 1 januari 2014.

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 – omvandling av demensplatser, införande av mottagnings­timme samt vårdavgift

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 18 april 2013 att införa trygghetsmodellen i två steg, dels september 2013 och dels januari 2014. Detta innebär att äldre personer ska känna sig trygga med den vård och omsorg de får i hemmet och med att de kan komma direkt till ett boende när de behöver. Trygghetsmodellen omfattar även utökat stöd till personer som vårdar en närstående hemma.
I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag att utreda fördelningen av demensplatser, införande av mottagningstimme som myndighetsbeslut samt införande av vårdavgift.

Nämnden beslutade att

 • Omvandla planerade elva korttidsplatser på Lövåsgårdens korttidsboende till
  elva permanenta platser för personer med demenssjukdom.
 • Omvandla en permanent plats till korttidsplats för utåtagerande individer på avdelningen Stensätter Lövåsgården. Avdelningen Stensätter på Lövåsgården går under benämningen demensboende.
 • Ändra vårdinriktning från demens till demens för utåtagerande individer på en av Norrgläntans avdelningar samt att omvandla en permanentplats till korttidsplats på den avdelningen.
 • Inrätta mottagningstimme. För trygghetsplats fastställa samma avgift som för korttidsboende samt kostnader för måltider.
 • Förvaltningen fick i uppdrag att i samband med budgetarbetet se över formuleringen i gällande taxor och vid behov föreslå kommunfullmäktige att ändra dessa så avgiften för trygghetsplats jämställs med avgiften för korttidsboende.
 • Förändringarna gäller från och med 1 januari 2014.

Yttrande över motion om rätt till institutions­boende

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att kommuninvånare som uppnått 85 års ålder ska erbjudas institutionsboende utan föregående bistånds­prövning. Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över motionen.
Nämnden beslutade att ställda sig bakom förvaltningens förslag till yttrande översända det till kommunledningsförvalt­ningen. Nämnden föreslår att motionen ska avslås.

Ny samrådsorganisation för vård- och omsorgs­förvalt­ningen samt val av kontaktpolitiker

Förvaltningen har fått i uppdrag att följa upp formerna för nämndens kontaktpolitiker och samrådsgrupper och utifrån detta presentera ett förslag på alternativa former. Dessa förslag skall ha ett tydligt brukarperspektiv, främja brukarinflytande samt ta hänsyn till den nya organisationen som trädde ikraft vid årsskiftet. De skall också tydliggöra kontaktpolitikernas respektive tjänstemännens respektive roller i sammanhanget.
Förvaltningens förslag visar att tre typer av möten behövs för att fylla behovet av en samlad samrådsorganisation. Dessa är medborgardialoger/hearings, samråd med brukarorganisationer och brukarråd.
Nämnden godkände förvaltningens förslag till samråds­organisation.
Den nya organisationen gäller från den 1 september 2013.
Nämnden valde även kontaktpolitiker till brukarråden.

Slutrapport för projekten Salutogent förhållningssätt

Äldreomsorgen i Katrineholms kommun har beviljats statliga stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre. Ett av de områden som kommunen sökt medel för att utveckla är det sociala innehållet i äldreomsorgen.
Som ett led i detta arbete påbörjades i januari 2009 projektet Salutogent förhållningssätt.
Syftet med projektet var att öka kunskaperna och förståelsen för det hälsofrämjande/salutogena synsättets vinster och förändra verksamheten i riktning mot ett mer hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt.
Förvaltningen har upprättat en slutrapport. Nämnden beslutade att lägga den till handlingarna.

Slutrapport för projektet ICF i handikappomsorgen

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 10 december 2009 att införa ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa inom handikappomsorgen.
Införandet har skett i projektform och syftat till att vinna ny kunskap och tillföra en ny metod för utveckling och kvalitetshöjning i handikappomsorgen. Det har också syftat till att ge brukarna större delaktighet och ett ökat inflytande i sin egen livssituation samt att underlätta kommunikationen för involverade aktörer och huvudmän att hitta rätt fokus, rätt redskap och rätt arbetssätt för att stödja brukaren samt att göra handläggningen säkrare i verksamheten.
Projektet skulle också bidra till att skapa ett gemensamt fackspråk för alla inom organisationen och även andra huvudmän.
Förvaltningen har upprättat en slutrapport. Nämnden beslutade att lägga den till handlingarna.

Slutrapport för stimulansmedelsprojektet kost och nutrition 2006-2012

Under åren 2006-2012 har man inom Katrineholms kommun bedrivit ett målinriktat nutritionsarbete i samverkan mellan kostservice och vård- och omsorgsförvaltningens äldreomsorg. Kommundietisten är organisatoriskt placerad i kostservice men arbetar på uppdrag av äldreomsorgen.
Genom stimulansmedel startade arbetet som sedermera övergått i ett fortsatt dietistarbete utan stimulansmedel. I dag finns 1,3 dietisttjänst i kommunen.
Service- och teknikförvaltningen har upprättat en slutrapport. Nämnden beslutade att lägga den till handlingarna.

Verksamhetsberättelse 2012 och verksamhetsplan 2013 för personliga ombud

Verksamheten med personligt ombud Katrineholm, Flen och Vingåker har upprättat verksamhetsberättelse för 2012 samt verksamhetsplan för 2013.
Personligt ombud vänder sig till personer med psykiskt funktionsnedsättning/psykisk ohälsa. Ett personligt ombud ska se till att en person med psykisk funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda utifrån de lagliga rättigheter som han eller hon har.
Nämnden beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2012 till protokollet och ställde sig bakom verksamhetsplanen för 2013.

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2013

Nämnden beslutade att dela ut årets kvalitetspris till:

 • Norrgläntans demensboende, 20 000 kronor
 • Ledarlag 4, 15 000 kronor
 • Lena Adem, resurscenter, 10 000 kronor.

Kvalitetsprisen ska delas ut i samband med nämndens sammanträde den 29 augusti 2013 och ska användas under året 2013.
En återkoppling om vad pengarna använts till ska lämnas till nämnden i januari 2014.

Redovisning av Socialstyrelsens uppgifter i Äldreguiden - kommun- och enhetsundersökning 2013

Den 16 maj 2013 presenterades Socialstyrelsens sammanställning av resultaten i Äldreguiden 2013. En jämförelse av äldreomsorgen i hela Sverige.
Resultatet visar att Katrineholms kommuns äldreomsorg, inom vissa områden har goda eller till och med mycket goda resultat, men med ett par identifierade förbättringsområden.
Nämnden beslutade lägga redovisningen till protokollet.

Val av ny ledamot i enskilda utskottet samt ersättare i boksluts- och budgetberedning

Nämnden valde Ing-Britt Pettersson (S) som ny ledamot i enskilda utskott och Linda Thompson (S) som ny ersättare i boksluts- och budgetberedning efter Ove Melin som slutat i nämnden.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*