13 juni 2014

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 12 juni 2014

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 juni 2014. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Information om kommunens boendestrategi för äldre

Nämnden fick informationen om kommunens boendestrategi för äldre.

Statistik för Katrineholms trygghets­modell 2013

Nämnden fick ta del av statistik rörande Katrineholms trygghetsmodell för år 2013.

Uppföljning av hörmiljöer i vård- och omsorgs­förvaltningens samlingslokaler

Förvaltningen har gjort en uppföljning av hörmiljöerna i samlingslokalerna för att säkerställa goda hörmiljöer.
Nämnden beslutade att lägga uppföljningen till protokollet.

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

Förvaltningen har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud. För att länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om utdelning måste behörig nämnd som har ansvar för socialtjänstverksamheten godkänna ansökan.

Nämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens ansökan.

Införande av Äldres Behov i Centrum (ÄBIC) inom äldreomsorgens verksamheter

År 2013 introducerade Socialstyrelsen arbetssättet Äldres Behov I Centrum (ÄBIC).
ÄBIC innebär en strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).
Under 2014 ska Socialstyrelsen fortsätta att introducera och stödja införandet av ÄBIC. Detta sker som en del av de uppdrag Regeringen gett till Socialstyrelsen inom ramen för satsningen på att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre.
Socialstyrelsen har också fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70 miljoner till kommuner som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 fattat beslut om att införa det behovsinriktade och systematiska arbetssättet ÄBIC i kommunen.
Förvaltningen deltog under 2013 med två personer i Socialstyrelsens utbildning av processledare i kommunerna. Dessa personer arbetar redan nu med införandet av arbetssättet ÄBIC inom ramen för tidigare beslutat projekt att införa ICF inom äldreomsorgens verksamheter.
Ett specifikt beslut om införande av ÄBIC saknas dock.

Nämnden beslutade att införa arbetssättet ÄBIC, som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov, i äldreomsorgens verksamheter.
Införandet sker successivt som en del av tidigare beslutat projekt, införandet av ICF i äldreomsorgens verksamheter, som pågår under 2013-2014.

Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)

Nämnden behandlade tre händelser enligt Lex Sarah.

Hot och våld

Den första händelsen gällde en situation där hot och våld uppstått på ett boende för personer med funktionsnedsättning. En åtgärdsplan har tagit fram för att förhindra att det händer igen.

Nämnden beslutade att det inträffade inte utgör ett allvarligt missförhållande enligt Sarah.

Avstängt larm

Den andra händelsen gällde ett larm som inte var påslaget under natten hos en brukare på ett av kommunens vårdboenden. På boendet fanns en aktuell rutin för hur larmen ska hanteras. En åtgärdsplan har tagits fram för att förhindra att det händer igen.

Nämnden beslutade att det inträffade inte utgör ett allvarligt missförhållande enligt Sarah.

Brister i rutiner och hantering av larm

Den tredje händelsen gällde en brukare som ramlat i sin lägenhet och avlidit. Utredningen visade på brister gällande rutiner för att ordinera, dokumentera och hantera rörelselarm. En åtgärdsplan har tagits fram för att förhindra att det händer igen.

Nämnden beslutade att det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande och anmäler den enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.
Händelsen anmäls även enligt Lex Maria av medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Yttrande över motion om att erbjuda äldre invånare gratis broddar

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion att erbjuda äldre invånare gratis broddar.
Förvaltningens bedömning är att redan nuvarande systematiska kvalitetsarbete gällande fallprevention bedöms tillräckligt. Det kan inte sägas ligga inom det kommunala åtagandet att förse medborgare med personlig skyddsutrustning som broddar, cykelhjälm, brandvarnare eller solskyddskräm även om dessa bevisligen har god effekt på hälsan.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens bedömning och föreslår kommunstyrelsen att motionen avvisas.

Revidering av nämndens delegationsordning

Nämnden godkände förvaltningens föreslagna revideringar av delegations­ordningen att gälla från den 1 juli 2014.

Sammanställning av Arbetsmiljöverkets inspektioner på vård- och omsorgs­förvaltningen 2012 och 2013

Under tiden juni 2012 till och med 2013 har Arbetsmiljöverket (AMV) inspekterat fyra av förvaltningens arbetsplatser. Syftet med inspektionerna har bland annat varit systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning, hot och våld samt belastningsergonomi. En inspektion var föranledd av en begäran från Kommunal Öst gällande inomhusklimat i gruppbostad.
Förvaltningen har sammanställt konstaterade brister och åtgärder och Arbetsmiljöverkets beslut.

Nämnden beslutade att lägga sammanställningen till protokollet.

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2014

Nämnden beslutade att dela ut 2014 års kvalitetspris till:

  • Lövåsgårdens korttidsboende, 20 000 kronor
  • Område 4, 15 000 kronor
  • Gun Carlstedt, Yngaregården, 10 000 kronor

Kvalitetsprisen ska delas ut i samband med nämndens sammanträde den 28 augusti 2014 och skall användas under året 2014.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*