12 december 2014

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 11 december 2014

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 december.
De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Fördelning av vård- och omsorgsnämndens förenings­bidrag år 2015

Nämnden beslutade att fördela föreningsbidragen för 2015 enligt upprättat förslag.

Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år 2015

Nämnden beslutade att ge FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) 375 000 kronor till sin lekoteksverksamhet för år 2015.

Yttrande över remissen Anvisningar – Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Dokumentet har reviderats och innehåller nu utöver representation även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på dokumentet.

Nämnden ställde sig bakom anvisningsdokumentet.

Yttrande över revisionsrapporten Kompetens­försörjning

Revisorerna har låtit genomföra en granskning av kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning. Syftet har varit att granska om kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete för att säkra behov av personal och kompetens.
Granskningen visar att kommunen inte fullt ut bedriver ett ändamålsenligt arbete, medan däremot vård- och omsorgsnämndens arbete bedöms som ändamålsenligt.

Nämnden antog förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen

Yttrande över motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion från Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) om att elever inom vård- och omsorgsutbild­ningen får en möjlighet till betalt helg- och feriearbete.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande och bedöm­ning och föreslår kommunstyrelsen att motionen ska anses vara besvarad.

Uppdrag att utreda och ta fram underlag till verksamhets­föränd­ringar med anledning av negativ budgetavvikelse

Nämnden uppdrog till vård- och omsorgsförvaltningen att redovisa förslag på åtgärder som leder till att förvaltningens kostnader anpassas till budget och att ett ekonomiskt handlingsutrymme skapas för 2015 och framåt.
Förvaltningen ska till nämndens sammanträde den 22 januari 2015 ta fram konkreta förslag med genomförandeplaner och konsekvensanalyser för minskad verksamhet motsvarande 8 mnkr.

Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)

Nämnden behandlade två händelser enligt Lex Sarah.

Den första händelsen handlade om att personal kränkt en utåtagerande brukare. Kränkningen skedde när de försökt lugna ned och sedan värja sig från brukaren. Personal har även fotograferat brukaren för att dokumentera vad som hänt.
Utredningen har påvisat flera brister. Bland annat kunde händelsen ha undvikits om rätt insatser hade gjorts tidigare. För att detta inte ska hända igen har förvaltningen en plan för vilka åtgärder som ska göras. Flera av dessa åtgärder är redan genomförda. Arbetsrättsliga åtgärder hanteras enligt en särskild ordning.

Nämnden beslutade att det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

Den andra händelsen handlade om en brukare som föll ur rullstolen under en promenad utomhus. Brukaren fick flera frakturer på knän och fotleder och avled på sjukhus under natten. Fallet var en olyckshändelse och förvaltningen har genomfört flera åtgärder och planerar ytterligare åtgärder för att detta inte ska hände igen.

Nämnden beslutade att det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*