11 april 2014

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 10 april 2014

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 10 april 2014.
De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.
Protokollet hittar du under Politik/Kallelser och protokoll/Vård- och omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2014

Enligt Socialtjänstlagen ska alla gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut rapporteras, till Inspektionen för vård och omsorg.
Vid rapporteringstillfället fanns totalt fem stycken ej verkställda beslut.
Av dessa hade två beslut verkställts under rapporteringsperioden.

Verksamhetsberättelse för kost och nutrition

Nämnden beslutade att lägga verksamhetsberättelse för kost och nutrition till protokollet.

Ändring av regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun

Förvaltningen har sett över nuvarande regler för att samordna dem med övriga Sörmlands kommuners regler.

Nämnden godkände förvaltningens förslag till revidering av regler och riktlinjer.
Dessa ska gälla från den 1 juli 2014, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förvaltningens förslag till ändringar i färdtjänsttaxan.

Förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14

Förvaltningen har sett över regler och riktlinjer för färdtjänsten.
Utifrån detta föreslås följande ändringar i färdtjänsttaxan:

Egenavgiften vid resa med taxi

En särskild avgift införs på 20 kronor per påbörjad mil om resan går in i en annan kommun. Avgiften uttas efter tre mils resa. Föreslås även att medföljande anhörig betalar egenavgift enligt gällande taxa.

Egenavgift för färdtjänstberättigad vid resa med buss

Föreslås tas bort. Finns ej i de andra Sörmlandskommunerna.

Månadskort för arbetsresor för personer med funktionsnedsättning

Föreslås följsamhet till Länstrafikens taxa. Ett stadskort kostar för närvarande 540 kr.

Nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att fastställa förvaltningens förslag till ändrad färdtjänsttaxa.
Den nya taxan föreslås gälla från den 1 juli 2014.

Verksamhetsplan 2014 samt verksamhetsberättelse 2013 för personligt ombud

Nämnden besluta att ställa sig bakom verksamhetsplanen och lägga verksamhetsberättelsen till protokollet.

Yttrande över biblioteksplan för Katrineholms kommun 2014-2016

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över kultur- och turismnämndens förslag till biblioteksplan.

I yttrande framhåller vård- och omsorgsförvaltningen att innehållet och utformandet av biblioteksplanen är saklig och informativ. Den är skriven på ett sådant sätt att allmänheten förstår vad biblioteket vill få ut med sin plan och vad de skall jobba med i framtiden. En återkommande punkt i planen är "tillgänglighet". Detta är en viktig punkt och det är positivt att tillgänglighet har fått en tung betoning i planen. Förvaltningen skulle med tanke på sin erfarenhet i denna fråga kunna vara en viktig samarbetspartner i den fortsatta utvecklingen av tillgängligheten på biblioteket.
Detta gäller särskilt den digitaliserade tillgängligheten till exempel i form av e-böcker och läsplattor.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens synpunkter på biblioteksplanen och översänder dem som sina egna till kommunstyrelsen.

Yttrande över revisionsrapporten Samverkan kring äldre

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över revisorernas rapport från granskning om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan kommunens nämnder för att nå en bra samhällsplanering för äldre. Förvaltningen har lämnat synpunkter på avsnitten:

  • Behov av utbildad personal
  • Reviderad tillgänglighetsplan för kvarboende i hyreshus
  • Förtydligande kring kommunstyrelsens samordnande roll

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens synpunkter och översänder dem som sina egna till kommunstyrelsen.

Yttrande över remissen Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över kommunledningsförvaltningens förslag till övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare.

I yttrande ställer sig förvaltningen bakom att tydliga riktlinjer behövs, dock med en del tillägg och förändringar i nuvarande mall "Serviceöverenskommelse".

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens synpunkter och överlämnar dem som sina egna till kommunledningsförvaltningen.

Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)

Nämnden behandlade tre anmälningar enligt Lex Sarah.

Brukare avvek från korttidsboende

Händelsen gällde en brukare som avvikit från ett korttidsboende. Personen återfanns senare och kunde komma tillbaka till boendet. Utredningen visar att personalen agerat korrekt när det upptäcktes att personen saknades.
För att förhindra att detta händer igen ska smitlarm och dörrlarm till korttidsboendet ses över. Enhetschef skall säkerställa att det finns tillräckligt med personal på avdelningen utifrån brukarnas behov.

Bristande omvårdnad

Händelsen gällde en brukare som troligen bevittnat personal som varit arg på annan personal och tagit illa vid sig av detta. I samband med utredningen har det kommit upp behov av att klargöra vilket stöd och hjälp brukaren behöver och göra detta känt bland personalen.
För att hindra att detta händer igen har arbetsgruppen arbetat med vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund och gjort det tydligt vilka insatser av vård och omsorg brukaren behöver.

Larm som inte fungerat

Händelsen gällde ett sänglarm som inte larmade när brukaren trillade ur sängen eller satt sig upp i sängen.
För att hindra att detta händer igen har nya rutiner för att placera och hantera larm tagits fram på boendet. Dessutom har utbildningsinsatser för hur personalen ska dokumentera händelser genomförts.

Nämnden beslutade att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av förvaltningen och de inträffade händelserna inte utgör allvarliga missförhållanden enligt Lex Sarah.

Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgs­nämnden 2013

Nämnden godkände förvaltningens upprättade patientsäkerhetsberättelse för 2013.

Redovisning av resultat och förslag till åtgärder utifrån medarbetarenkät på vård- och omsorgs­förvalt­ningen 2013

Förvaltningen har tagit fram en redovisning av resultat med förslag till åtgärder utifrån den medarbetarenkät som gjordes under 2013.

Nämnden besluta lägga redovisning och förslag till åtgärder till protokollet.

Utarbetande av inriktningsplan för vård- och omsorgs­nämndens verksamhetsområde 2015-2018

Inför den nya mandatperioden 2015-2018 ska nämnden arbeta fram ett nytt inriktningsdokument, en plan, för sitt verksamhetsområde.
Inriktningsplanen är ett verktyg för förvaltningens verksamheter i att möta medborgarnas framtida behov av vård- och omsorg.

Nämnden godkände arbetsplanering kring utarbetandet av inriktningsplan och valde representanter att ingå i den politiska styrgruppen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*