9 oktober 2013

Kommunstyrelsens beslut den 9 oktober 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2013. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen så snart protokollet är justerat.

Ärenden till kommunfullmäktige

Delårsrapport för Katrineholms kommun per den 31 augusti 2013

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för Katrineholms kommun per den 31 augusti 2013. Av rapporten framgår att resultatet för årets första åtta månader uppgår till -411,6 miljoner kronor. Resultatet störs dock kraftigt av den pensionsinlösen som kommunen gjort under perioden. Det beräknade årsresultatet (exklusive pensionsinlösen) anger ett plusresultat på 26,4 miljoner kronor. Detta ska jämföras med det budgeterade resultatet på 18,2 miljoner kronor, vilket i nuläget indikerar en positiv budgetavvikelse med 8,2 miljoner kronor för helåret. I övrigt innehåller delårsrapporten en beskrivning av väsentliga händelser och status för de åtaganden som fullmäktige fastställt.

Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut att kommunfullmäktige uppdrar till alla nämnder att fortsätta arbetet med att begränsa sina kostnader och klara sina budgetramar. Likaså ska nämnderna arbeta för att anpassa sig inför 2014 års budget. I övrigt föreslås delårsrapporten läggas till handlingarna.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*