30 oktober 2013

Kommunstyrelsens beslut den 30 oktober 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 2013. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Ekonomisk granskning av försörjningsstöd och institutionsplaceringar KS/2013:459

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har Kommunal Sektor inom PwC under 2012, genomfört en genomlysning av den ekonomiska styrningen inom socialnämndens ansvarsområde. Revisionsfrågorna fokuserar på om nämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samverkan med förvaltningschefen för socialförvaltningen ta fram en handlingsplan med åtgärder i enlighet med rapportens rekommendationer.

Revisionsrapport – Socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll KS/2013:150

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun, har en granskning genomförts inom socialnämndens ansvarsområden.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunchefen att i samverkan med förvaltningschefen för socialförvaltningen ta fram en handlingsplan med åtgärder i enlighet med revisionsrapportens rekommendationer.

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande KS/2013:491

Ekonomikontoret har till kommunstyrelsen inkommit med en redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande. Hittills under året har 1 246 258 kronor av 2 500 000 kronor utnyttjats.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Ansökan från Katrineholmsrevyn om bidrag till RevySM-festivalen Katrineholm 2014 KS/2013:497

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Katrineholmsrevyn ett bidrag på 90 000 kronor för att anordna RevySM-festivalen i Katrineholm i augusti 2014.

Hall of Fame KS/2013:496

I Katrineholms kommuns Hall of Fame lyfts personer och föreningar fram som är eller har varit viktiga för orten. Hall of Fame kommer att flyttas till Duveholmshallens entré inför återinvigningen av entrén efter renovering.

Kommunstyrelsen beslutade att komplettera Hall of Fame med följande personer och föreningar

  • Susanne Gunnarsson, Katrineholms Kanotklubb
  • Lars-Erik ”Zeke” Moberg, Katrineholms Kanotklubb
  • Katrineholms SK Bandy

Köpeavtal avseende byggnation för ambulansverksamhet, Barken 29 och del av Lövåsen 3:1 KS/2013:489

Landstinget Sörmland har framfört önskemål om lämplig mark för nybyggnation av ambulansstation. Mark- och exploateringschefen har med anledning av detta upprättat ett köpeavtal där Katrineholms kommun överlåter ett 6 353 kvadratmeter stort markområde av fastigheten Lövåsen 3:1 till Landstinget Sörmland. Köpeskillingen är satt till 1 905 000 kronor med villkor att kommunstyrelsen och landstingsfullmäktige godkänner avtalet.

Omdisponering av investeringsanslag för tillgänglighetsåtgärder på Gröna Kulle KS/2013:509

I övergripande plan med budget för 2013-2015 finns investeringsmedel under rubriken ”Fastighetsinvesteringar för tillgänglighetsanpassning av Gröna Kulle”. Anslaget uppgår till 700 000 kr. För att kunna hantera investeringsutgifterna behöver en omdisponering göras inom kommunstyrelsens investeringsprojekt från projekt Communis till tillgänglighetsanpassning av Gröna Kulle.

Kommunstyrelsen beslutade omdisponera 700 000 kronor från anslaget ur 2013 års investeringsbudget för projekt Communis.

Extra medel till gatubelysning KS/2013:513

Katrineholms kommun har sedan några år tillbaka som en besparingsåtgärd släckt delar av gatubelysningen i centralorten.

Kommunstyrelsen beslutade att ta 110 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande så att all belysning inom kommunen kan tändas under november och december 2013.

Pengar för belysningen från och med 2014 finns i förslaget till budgeten för 2014 – 2016.                

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om ljussättning av Djulö allé med hjälp av solljus KS/2012:505

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion med rubriken ”Motion om att ljussätta Djulö allé med hjälp av solljus”. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta ge Service- och tekniknämnden i uppdrag att prova solcellsarmaturer och LED-teknik utefter Djulö allés vägar, från Nyköpingsvägen och Gatstuberg till Djulöbondens ladugård.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att frågan om belysning av Djulö allé med hjälp av solljus tas med i Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med kommunens ljusplan och att motionen därmed anses vara besvarad.

Svar på motion om att minska lärarnas administration KS/2013:91

Ewa Callhammar (FP) har lämnat in en motion om att minska lärarnas administration. I motionen yrkas följande:

  • Att Bildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en kartläggning av lärarnas administrativa börda.
  • Att utifrån kartläggningens slutsatser genomföra åtgärder för att minska lärarnas administration.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande och vad som framgår av regeringens budgetproposition.

Svar på motion om att bygga ”Bertil-bo” – ett multihus för möten över generationer KS/2012:611

Inger Fredriksson (C) har inkommit med en motion med yrkandet att kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med motionens intentioner så att Katrineholms första ”Bertil-bo” kan vara inflyttningsklart senast 2020.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta anse motionen vara besvarad med hänvisning till de synpunkter som kommer till uttryck i Samhällsbyggnadsförvaltningens, Bildningsnämndens samt Vård- och omsorgsnämndens yttranden.

Svar på motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun KS/2013:274

Ewa Callhammar (FP) och Marianne Fältskog (FP) har lämnat in en motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta avslå motionen med hänvisning till de yttrande som lämnats av Bildningsnämnden, Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden.

En väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet KS/2013:365

Som en del av uppdraget kring utvecklingen av kommunens samverkan med föreningslivet, har ett förslag till hur en väg in till kommunen för föreningslivet, tagits fram.   

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att en väg in till kommunen för föreningslivet ska inrättas.          

Revidering av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun KS/2012:594

Ett tillägg har gjorts i informationssäkerhetspolicyn sedan den antogs av kommunfullmäktige i september månad 2013.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringen av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun.

Redovisning av obesvarade motioner KS/2013:131

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Det finns för närvarande fyra obesvarade motioner.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna.                

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy KS/2013:241

En uppdatering av kommunikationspolicyn har tagits fram med ambitionen att dokumentet skulle vara på övergripande nivå och kortfattad.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Katrineholms kommuns Kommunikationspolicy som ersätter den tidigare policyn.

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandel KS/2013:406

Service- och tekniknämnden har kommit med förslag till revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. Bakgrunden till ärendet är att Service- och tekniknämnden tidigare beslutat att på försök införa avgiftsfri torghandel på fredagar under perioden 29 juni till 28 december 2012. Försöket utföll gynnsamt, varför nämnden beslutade i maj 2013 att permanent inför avgiftsfria fredagar för torghandel.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta godkänna Service- och tekniknämndens förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel och att dessa ska gälla från den 1 januari 2014.

Förslag till taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats KS/2013:412

Service- och tekniknämnden har kommit med förslag till taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats. Bakgrunden till ärendet är att Service- och tekniknämnden tidigare beslutat om att på försök införa avgiftsfri torghandel på fredagar på försök under perioden 29 juni till 28 december 2012. Som en konsekvens av detta beslut, har Samhällsbyggnadsförvaltningen haft i uppdrag att se över lokala ordningsföreskrifter för torghandel samt taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta godkänna Service- och tekniknämndens förslag till taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats och att taxan ska gälla från den 1 januari 2014.

Förslag till taxa för Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn och kontroll KS/2013:450

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har kommit med förslag till taxa för nämndens tillsyn och kontroll. Taxan reviderades under 2012. Efter revideringen har några punkter uppmärksammats som behöver justeras för att taxan ska kunna tillämpas på korrekt sätt.
Förslaget till taxa innebär samma avgift per timma för kontroll- och tillsynstid inom miljö- och hälsoskyddsnämndens samtliga taxeområden.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige anta reviderade förslag till taxa för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter.

Nya VA-avgifter 2014 KS/2013:486

I anslutning till att styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB behandlade bolagets budget för 2014 samt prognoser 2015-2016 vid sitt sammanträde 2013-09-26, beslutade bolaget föreslå nya VA-avgifter.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna Katrineholm Vatten och Avfall AB:s förslag till förbrukningsavgifter i VA-taxan för 2014 och därmed godkänna bolagets budget 2014 med prognos för 2015-2016.

Förnyat avtal för Viadidaktnämnden KS/2013:455

I maj 2013 beslutade kommunfullmäktige om att anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden. Avtal om samverkan i gemensam nämnd har reviderats i enlighet med fördelningsprincipen.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna avtal med Vingåkers kommun i enlighet med föreslagen lydelse.

Ändrat reglemente för Viadidaktnämnden KS/2013:456

I maj 2013 beslutade kommunfullmäktige om att anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden. Avtal om samverkan i gemensam nämnd är reviderad i enlighet med ny fördelningsprincip.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra reglementet för Viadidaktnämnden i enlighet med redovisat förslag.

Övergripande plan med budget KS/2013:213

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen och nämnderna lämnat underlag för övergripande plan med budget 2014-2016. Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett

gemensamt förslag till övergripande plan med budget 2014-2016 från Socialdemokraterna och Moderaterna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bland annat besluta:

  • Övergripande plan med drifts- och investeringsbudgetar för 2014-2016 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag.
  • Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget år 2014 KS/2013:512

I samband med arbetet med kommunens budget 2014, lämnas en redogörelse avseende de finansieringsfrågor som rör kommunens relationer med Katrineholms Fastighets AB, KFAB, samt Katrineholms Industrihus AB, KIAB.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa angiven ram, 184 400 000 kronor, som utgångspunkt för KFABs hyresbelastning av kommunen år 2014, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så att 3 500 000 kronor kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt KFAB att främst genom sitt dotterbolag KIAB fortsätta verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

Insamling av matavfall i Katrineholms kommun KS/2013:487

I Flens, Katrineholms och Vingåkers kommunala avfallsplaner anges som mål att minst 50 % av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas tillvara år 2017. Det betyder att minst hälften av kommunernas matavfall ska samlas in separat 2017 och att det insamlade matavfallet ska rötas (biologisk nedbrytning av organiskt material) och att rötrestens näring ska användas.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att matavfall ska sorteras i plastpåse med avvikande färg – en optisk sortering, enligt förslag från Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*