30 januari 2013

Kommunstyrelsens beslut den 30 januari 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Ärenden till kommunstyrelsen                

Kommunens samverkan med föreningslivet KS/2012:40

Förslag till fortsatt arbete gällande kommunens samverkan med föreningslivet har tagits fram. Förslaget är den tredje delen i uppdraget att göra en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet.

Kommunstyrelsen beslutade att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över samt att en utredning ska göras om hur en väg in till kommunen kan inrättas.               

Medel till musikfestival för mogna KS/2012:583

Servicehuset Igelkotten har ansökt om bidrag för genomförande av musikfestival för mogna.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 85 000 kronor i bidrag för genomförande av musikfestival för äldre.    

Förändringar efter nedläggning av tillgänglighetsutskottet KS/2013:29

På kommunfullmäktiges sammanträde i november 2012, beslutades att tillgänglighetsutskottet ska läggas ner. Som följd av detta måste vissa ändringar göras i bland annat delegationsordningen för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att delegationsordningen ska revideras samt att handikapprådet blir ett samverkansorgan under folkhälsoutskottet. Kommunstyrelsen beslutade att utse Gudrun Lindvall (MP) som ordinarie ledamot och Lotta Back (V) som ersättare till folkhälsoutskottet.

Avtal avseende upplåtelse av mark för elanläggningar, fjärrvärmeanläggningar och optoanläggningar KS/2013:30

Kommunstyrelsens beslutade att godkänna de tre avtalen mellan å ena sidan kommunen å andra sidan Tekniska verken i Linköping AB, Tekniska verken Katrineholm Nät AB och Utsikt Bredband AB avseende upplåtelse av mark för elanläggningar, fjärrvärmeanläggningar och optoanläggningar.

Remiss- Förslag till Handlingsprogram för Regionala stadskärnor KS/2012:531

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet, Stockholms läns landsting, har översänt förslaget till Handlingsprogram Regionala stadskärnor till Katrinholms kommun på remiss.

Kommunstyrelsen beslutade att anta samhällbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till Stockholms läns landsting som Katrineholms kommuns svar på remissen.

Utökning av lokaler vid Skogborgsskolan KS/2013:35

Bildningsnämnden har till kommunstyrelsen lämnat förslaget om att flytta Täppans moduler till Skogsborgsskolan. Bakgrunden till bildningsnämndens förslag är att skolledningen på Skogsborgsskolan har påtalat lokalbrist vilket också har blivit ett arbetsmiljöproblem.

Kommunstyrelsen beslutade att ge KFAB uppdraget att ordna flyttning av Täppans moduler till Skogsborgsskolan och flyttning av bibliotek och grupprum till modulerna samt iordningsställa två klassrum i skolbyggnaden.

Kommunstyrelsens plan med budget 2013-2015 KS/2013:47

Kommunchef med ledning, kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för kommunstyrelsen år 2013.

Kommunstyrelsen beslutade fastställa den interna budgeten för 2013 som avser kommunchef med ledning, kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen gällande drift, investeringar och prioriteringar.                     

 

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om nytt styrsystem för Katrineholms kommun KS/2012:464

Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har lämnat in en motion om nytt ekonomiskt styrsystem. Centerpartiet yrkar att Katrineholms kommun lämnar dagens styrsystem och övergår till detaljbudgetering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Svar på motion om valfrihet och förskolan KS/2012:447

Carina Björk Andersson (FP) och Ingegerd Furén (FP) har lämnat in en motion om valfrihet och förskolan. Folkpartiet yrkar att Katrineholms kommun inför profiler på förskolor i egen regi samt skapar rutiner för att säkerställa valfrihet och rättvisa vid ansökan till de olika profilerna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

Svar på motion om införandet av småföretagarkonsekvensanalys ”Småfka” KS/2012:195

Ewa Callhammar, Carina Björk-Andersson, Magnus Esko, Lars Levin, Marianne Fältskog och Agneta Emanuelsson (samtliga Folkpartiet Liberalerna) har inkommit med en motion med rubriken ”Motion om införandet av Småfka. Motionärerna yrkar på att kommunstyrelsen åtar sig att belysa alla beslut ur ett småföretagarperspektiv.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen med hänvisning till de synpunkter som samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat.

Svar på motion om att erbjuda barn och ungdomar en heldag på Jordbrukets dag, Julita, 2013 KS/2012:441

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om att erbjuda barn och ungdomar en heldag på Jordbrukets dag i Julita 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att motionens intentioner har ett begränsat pedagogiskt värde.

Delårsrapport Samordningsförbundet RAR i Sörmland KS/2012:492

Samordningsförbundet RAR i Sörmland (fortsättningsvis kallat RAR) har lämnat in en delårsrapport för perioden 1 januari till 31 juli 2012. Förbundet redovisar ett underskott på 228 000 kronor per den sista juli år 2012, men förbundet prognostiserar ett överskott på 514 000 kronor per den sista december i år.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rekommendera Samordningsförbundet RAR i Sörmland att utveckla tydliga mätmetoder för verksamhetsmål. Dessutom rekommendera förbundet särskilt se över dess finansiella mål så att de är i linje med vad som bedöms vara god ekonomisk hushållning samt redovisa en analys av effekter som projekten har på övergripande mål och verksamhetsmålen. I övrigt lägga delårsrapport och revisionsrapport till handlingarna.

Delårsrapport januari -augusti 2012, Vårdförbundet Sörmland KS/2012:529

Vårdförbundet Sörmland har lämnat in en delårsrapport för perioden januari till augusti år 2012 som har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland inom PwC.

Med stöd av yttrandena från ekonomi- och upphandlingskontoret samt socialnämnden, beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att påvisa för Vårdförbundet Sörmland att de bör utveckla och förtydliga sin drifts- och investeringsredovisning inför årsbokslutet. Vidare, att Vårdförbundet Sörmland bör införa en genusmedveten rapport med analys över sin verksamhet i årsredovisningen. I övrigt lägga delårsrapport och revisionsrapport till handlingarna.

Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland om reviderad budget för 2013. KS/2012:575

Samordningsförbundet RAR i Sörmland (fortsättningsvis kallat RAR) har till kommunstyrelsen inkommit med hemställan om reviderad budget för 2013. RAR har i tidigare hemställan utgått från en total budget på 16 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har tidigare i år fastställt RAR:s budget för 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna Samordningsförbundet RAR:s reviderade budget för 2013.

Teknisk justering av de ekonomiska ramarna KS/2012:595

IT-utnyttjandet ökar inom samtliga verksamheter och förvaltningar.En tjänstekatalog som kostnadsmässigt är mer rättvisande vid utökningar har därför arbetats fram.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna ändringarna av nämndernas ramar för att kompensera IT-kontorets nya tjänstekatalog.

Hantering av likviditetsöverskott KS/2013:44

Kommunen har ett likviditetsöverskott på 690 miljoner kronor i början av 2013. Överskotten beror främst på att Katrineholms Fastighets AB och Katrineholm Vatten och Avfall AB återbetalar de lån bolagen har hos kommunen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att KFAB övertar kommunens lån som finns hos Kommuninvest efter beslut i bolagets styrelse.

Kommunstyrelsen beslutade också att uppdra till ekonomichefen att lösa kommunens lån och lösa delar av pensionsåtagandet samt att placera resterande medel i enlighet med kommunens finanspolicy.

Detaljplan för del av kvarteret Lästen, fastigheten Lästen 4 KS/2012:519

Byggnadsnämnden har kommit med förslag om fastställande av detaljplan för del av fastigheten Lästen 4 i Katrineholms kommun. Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av gruppboende.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget.

Ansökan om tjänstledighet från Inger Fredriksson (C) KS/2013:32

Inger Fredriksson (C) har inkommit med en ansökan om tjänstledighet från uppdraget som gruppledare för Centerpartiet i Katrineholm under perioden från den 25 mars 2013 till den 2 juni 2013. Motivet för tjänstledigheten är att Inger Fredriksson ska vikariera som riksdagsledamot under den aktuella perioden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Inger Fredrikssons (C) ansökan om tjänstledighet samt utse Sten Holmgren (C) som gruppledare för Centerpartiet under Inger Fredrikssons frånvaro.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

De fullständiga besluten publiceras en vecka efter sammanträdet.

Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013.