29 oktober 2014

Kommunstyrelsens beslut den 29 oktober 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Uppförande av Björkviks IF:s klubbhus KS/2014:514

Björkviks IF har kommit in med en ansökan om bidrag för uppförande av nytt klubbhus.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Björkviks IF ett bidrag på 250 000 kronor. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande KS/2014:525

Ekonomiavdelningen har till kommunstyrelsen lämnat en redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande. Hittills under året har 2 214 321 kronor av 3 000 000 kronor utnyttjats.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Rutiner vid uppdatering och förnyelse av Wall of Fame och Hall of Fame KS/2014:521

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med KFV Marknadsföring AB tagit fram förslag till rutiner vid uppdatering och förnyelse av Wall of Fame och Hall of Fame.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom de upprättade rutinerna.

Revisionsrapport- Granskning av tidiga och samordnade insatser i skolan KS/2014:295

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat om Bildningsnämnden säkerställer att verksamheterna bedriver ett ändamålsenligt arbete som ger förutsättningar att tidigt identifiera behov av särskilt stöd.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Revisionsrapport – Systematiskt kvalitetsarbete inom grund- och gymnasieskolan i Katrineholms kommun KS/2014:334

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat hur bildningsnämnden styr verksamheternas arbete med systematiskt kvalitetsarbete inom grund och gymnasieskola.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Anställning av kommunchef KS/2014:536

Sari Eriksson är idag förordnad som kommunchef fram till och med 28 februari 2015.

Kommunstyrelsen beslutade att anställa Sari Eriksson som kommunchef från och med den 1 november 2014 med ett tidsbegränsat förordnande på fem år.

Uppdrag till KFAB gällande Skogborgsskolans kök KS/2014:544

På grund av ökat antal elever i Skogborgsskolan finns ett behov av om- och tillbyggnad av skolköket. Pengar finns avsatta i budgeten för 2015.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till KFAB att påbörja projektering av om- och tillbyggnaden av Skogborgsskolans kök.

Ansökan om medel till Musikfestival för mogna den 20-21 maj 2015 KS/2014:523

Servicehuset Igelkotten, Lustgården, ansöker hos kommunstyrelsen om bidrag till genomförande av Musikfestival för mogna den 21-22 maj 2015.

Kommunstyrelsen beslutade bevilja 85 000 kronor i bidrag till servicehuset Igelkotten, Lustgården, för arrangemanget Musikfestival för mogna, den 21-22 maj 2015. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att öppna tio nya förskoleavdelningar 2014 KS/2014:115

Folkpartiet har lämnat en motion om att tio nya förskoleavdelningar behöver öppnas under år 2014.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anse motionen om att öppna tio nya förskoleavdelningar 2014 vara besvarad, med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Svar på motion om en väg in för kommunens medborgare KS/2014:133

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har lämnat en motion om en väg in för kommunens medborgare.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anse motionen om en väg in för kommunens medborgare vara besvarad, mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Svar på motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan KS/2014:66

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen om maxtak för barngruppernas storlek, mot bakgrund av Bildningsnämndens yttrande.

Svar på motion om att erbjuda kommunens äldre invånare gratis broddar KS/2014:47

Carl Frick (MP) och Lilli Marton (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken motionärerna föreslår att kommunen erbjuder sina äldre invånare gratis broddar till vintern 2014/2015.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Svar på motion om upprättande av trafikutskott i Katrineholm KS/2014:148

Gudrun Lindvall (MP) har lämnat in en motion om upprättandet av ett trafikutskott i Katrineholm.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till den politiska beredningen.

Nytt reglemente för den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (tidigare gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel -VOHJS) KS/2014:358

Regionförbundet Sörmland har till länets kommuner och landstinget översänt ett förslag till nytt Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente för den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Översyn av nämndernas reglementen rörande föreningsbidrag KS/2014:369

En översyn har gjorts av nämndernas reglementen gällande föreningsbidrag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd.

Förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden KS/2014:530

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun - del staden. I förslag till översiktsplan – del staden, presenteras bland annat strategier för hur Katrineholms stad ska utvecklas. Planförslaget syftar mot år 2030 med utgångspunkt att Katrineholms kommun då kommer att ha 40 000 invånare.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Kommunfullmäktige beslutar därmed att Översiktsplan 2030 – del staden, ersätter Katrineholms översiktsplan antagen 1991 i de delar som berör staden Katrineholm.

Övergripande plan med budget 2015 – 2017 KS/2014:423

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen och nämnderna lämnat underlag för övergripande plan med budget 2015-2017. Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget 2015-2017 från Socialdemokraterna och Moderaterna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bland annat besluta:

1.  Övergripande plan med drifts- och investeringsbudgetar för 2015-2017 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag.

2.  Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.

Avräkning mot Katrineholms Fastighet AB i budgetförslaget år 2015 KS/2014:541

I samband med arbetet med kommunens budget 2015, har en finansiell redogörelse tagits fram. Den avser kommunens relationer med Katrineholms Fastighets AB, KFAB, samt Katrineholms Industrihus AB, KIAB.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa angiven ram som utgångspunkt för KFAB:s hyresbelastning av kommunen.

Komplettering samt redaktionell ändring i Avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13. KS/2014:447

Vård- och omsorgsnämnden har lämnat förslag till komplettering samt redaktionell ändring i styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13. Kompletteringen avser avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna föräldrahemmet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det redovisade förslaget till ändring i styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13.

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 KS/2014:513

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har lämnat förslag till renhållningstaxa för 2015. Bolagets styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 25 september 2014, i samband med att bolaget beslutade om budget för nästa år, anta ett förslag om ny renhållningstaxa för hushållsavfall och att överlämna det till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna Katrineholm Vatten och Avfall AB:s förslag till renhållningstaxa och att denna ska gälla från den 1 januari 2015.

Detaljplan för kvarteret Hjorten, fastigheten Hjorten 3 m.fl Katrineholms kommun KS/2014:514

Byggnadsnämnden har överlämnat detaljplan för kvarteret Hjorten, fastigheten Hjorten 3 m fl i Katrineholms kommun till kommunfullmäktige för antagande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplanen som syftar till att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i centrala Katrineholm.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för kvarteret Hjorten, fastigheten Hjorten 3 med fler, Katrineholms kommun.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*