29 maj 2013

Kommunstyrelsens beslut den 29 maj 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Redovisning av uppdrag att utreda miljöstrategiska rådets förslag på miljöstrategiska åtaganden och aktiviteter KS/2013:186  

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag den 19 november 2012, § 252, att utreda de aktiviteter som miljöstrategiska rådet angett i sitt förslag till miljöstrategiska åtaganden.

Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till arbetet med Övergripande plan med budget för 2014.

Hemställan om aktieägartillskott i Katrineholm Railpoint AB KS/2013:197

Kommunstyrelsen beslutar att skjuta till ett villkorat aktieägartillskott på 192 000 kronor till Katrineholm Rail Point AB.

Anhållan om pedagogiska datorer inom vård- och omsorgsförvaltningen KS/2013:65

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit till kommunstyrelsen med en anhållan om pedagogiska datorer. Datorer som används av brukare inom daglig verksamhet/resurscentrum från 2014 ska, enligt framställan, klassas som pedagogiska datorer.

Kommunstyrelsen beslutar avslå vård- och omsorgsnämndens framställan om pedagogiska datorer med hänvisning till kommunledningsförvaltningens skriftliga svar till vård- och omsorgsförvaltningen den 2 april 2013.

Omfördelning av investeringsmedel gällande ombyggnad vid gymnasiesärskolan KS/2013:223

Kommunstyrelsen beslutade att omfördela investeringsmedel så att en ny anslutningsväg och kompletterande trafiksäkerhetsåtgärder, i anslutning till gymnasiesärskolans nya lokaler, kan byggas.

Exploateringsavtal avseende byggnation för bostadsändamål berörande fastigheterna Hjorten 2 och 3 i Katrineholms kommun KS/2013:235

Mark- och exploateringschefen har med Tegelstaden Bygg AB tagit fram ett exploateringsavtal där kommunen överlåter fastigheterna Hjorten 3 och del av Hjorten 2 för 3 200 000 kronor.

Kommunstyrelsen godkänner redovisat exploateringsavtal.

Svar på evisionsrapport "Granskning av IT hanteringen, Katrineholms kommun" KS/2013:149

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen har PwC genomfört en granskning av kommunen IT hantering. Revisionsfrågan avser om kommunstyrelsen har en tillfredsställande styrning och uppföljning av IT verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga kommunledningsförvaltningens skrivelse till handlingarna

Årsredovisning och räkenskapssammanställning av kommunens förvaltade stiftelser 2012 KS/2013:244

Katrineholms kommun förvaltar 25 stiftelser.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisning, respektive räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse.

Omdisponering av investeringsanslag till gatubelysning KS/2013:233

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsmedel för att täcka kostnader för belysning av Kanotvägen och del av Hilding Hjälmbergs väg.

Extra medel för särskilda satsningar inom skolan KS/2013:250

Kommunstyrelsen avsätter 3 miljoner kronor för de extra satsningarna inom skolan. Satsningen riktar sig i första hand till de elever som börjar årskurs 9 nästa läsår och som kan behöva extra resurser för att nå målen.

Uppföljning av elevutvecklingen per den 15 maj KS/2013:109

Kommunstyrelsen fattade 2012-12-19 § 284 beslut om att hantera en förväntad volymökning av antalet elever med hjälp av öronmärkta medel. Ekonomichefen delegerades att månatligen besluta om ersättning till bildningsnämnden och service- och tekniknämnden grundat på de volymökningar som sker baserat på det faktiska elevantalet per den 15:e varje månad.

Kommunstyrelsen beslutade omfördela 1 032 000 kr till bildningsnämnden samt 148 000 kr till service- och tekniknämnden baserat på det faktiska antalet elever per den 15 maj 2013.

Wi-Fi i Katrineholm KS/2013:249

Den politiska majoriteten i Katrineholm har gjort en skrivelse om en utbyggnad av fri Wi-Fi i Katrineholm.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på strategiska platser för kostnadsfri Wi-Fi i Katrineholms kommun.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att bygga multihus ”Bertil-bo” med förskola, skola och äldreboende KS/2012:611

Inger Fredriksson (C) har inkommit med en motion med yrkande på att samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta vidare med idén om ett multihus med förskola, skola, matsal, gymnastiksal/gym, slöjd- och hobbylokaler samt bostäder för äldre. Motionären kallar detta för ”Bertil-bo”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anse motionen vara besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.

Svar på motion om jämställd snöröjning KS/2013:16

Lilli Márton (MP) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att Katrineholms kommun ser över och utreder sin prioritering gällande snöröjning och utgår från jämställdhetsperspektivet, barnperspektivet och miljöperspektivet enligt beskrivningen i motionen. Vidare föreslås att ett nytt förslag tas fram utifrån beskrivna prioriteringar.

Av service- och tekniknämndens yttrande framgår att i Katrineholm har gång- och cykelvägar högsta prioritet liksom bussgator. Varje år görs en vinterväghållningsplan då också aspekterna tillgänglighet och jämställdhet ingår. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande.

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2013), vård- och omsorgsnämnden KS/2013:212

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvartalet 2013. Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av ej verkställda beslut från vård- och omsorgsnämnden till handlingarna   

Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Sörmland KS/2013:196

Regionförbundet Sörmland har lämnat in en årsredovisning för 2012.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för direktionen.

Årsredovisning 2012 med revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) KS/2013:178

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har inkommit med en årsredovisning för 2012. Årsredovisningen innehåller, utöver ekonomisk redovisning, också en beskrivning av organisationen samt uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja. Redovisningen visar på ett årsresultat för 2012 på 255 000 kronor över budget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och de enskilda ledamöterna.

Årsredovisning 2012 för Katrineholm Vatten och Avfall AB med Sörmland Vatten AB KS/2013:174

Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB har inkommit med sina årsredovisningar för 2012, tillsammans med granskningsrapporter från revisorerna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga årsredovisningarna och revisionsrapporterna för de båda bolagen till handlingarna.

Årsredovisning 2012 för Katrineholms Tekniska College AB KS/2013:181

Katrineholms Tekniska College AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2012. Bolaget har som ändamål att utgöra ett kompetenscentra för naturvetenskap och industriteknik.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige lägga bolagets årsredovisning och revisionsrapport till handlingarna.

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland KS/2013:237

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2012, tillsammans med revisionsberättelse. För 2012 redovisar förbundet ett överskott på 346 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Sörmlands styrelse och de enskilda förtroendevalda. Vidare, uppdra åt kommunens styrelserepresentant att verka för att mål och riktlinjer för förbundets verksamhet utvecklas och tydliggörs. I övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet KS/2013:206

Bildningsnämnden fick den 19 november 2012 i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra en översyn av taxor och avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige med förslag till eventuella justeringar senast i juni 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna bildningsnämndens upprättade förslag till avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och att dessa ska gälla från den 1 augusti 2013.

Ändring i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB KS/2013:144

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna följande ändringar i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB

§ 6, Hembudsförbehåll (tillägg)

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 10, Styrelsens beslutsförhet (ändring)

Styrelsen är beslutsför om mer än minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande, förutsatt att samtliga aktieägare därmed är företrädda genom av dem nominerade styrelseledamöter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*