29 januari 2014

Kommunstyrelsens beslut den 29 januari 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Ärenden till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens plan med budget 2014-2016, internbudget KS/2014:40

Kommunchef med ledning, kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för kommunstyrelsen år 2014.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa den interna budgeten för 2014.

Ansökan om medlemskap i Stockholm-Uppsala läns luftvårdsförbund KS/2013:606

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inkommit med förslag om att Katrineholms kommun ska söka medlemskap i Stockholm-Uppsalas läns luftvårdsförbund.

Kommunstyrelsen beslutade uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ansöka om medlemskap för Katrineholms kommun i Stockholm-Uppsalas läns luftvårdsförbund.

Avsiktsförklaring för mellankommunal samverkan i Tisnarområdet KS/2014:33

Kommunerna Katrineholm, Vingåker och Finspång vill utöka en konkret samverkan i Tisnarområdet. Som ett första steg i samarbetet tas avsiktsförklaringen fram och undertecknas.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättad avsiktsförklaring för mellankommunal samverkan i Tisnarområdet.     

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen KS/2014:41

Energimyndigheten vill varje år få en verksamhetsplan från varje kommun som får bidrag för energi- och klimatrådgivningen. Detta är en förutsättning för att bidraget till energi- och klimatrådgivningen ska kunna utbetalas.

Kommunstyrelsen beslutade att anta den redovisade verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen i Katrineholm för 2014.

Ny ledamot i Folkhälsoutskottet KS:2014:35

Kommunstyrelsen beslutade att entlediga Gudrun Lindvall (MP) som ledamot i folkhälsoutskottet och utse Tomas Nyvell (MP) som ny ledamot i folkhälsoutskottet.    

Ärenden till kommunfullmäktige

Nytt revisionsreglemente för revisorerna i Vårdförbundet Sörmland KS/2013:560

Revisorerna i Vårdförbundet Sörmland har fattat beslut om att anta nytt revisionsreglemente. Motiven för nytt revisionsreglemente är förändrad lagstiftning och förändrat antal medlemmar i förbundet.

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2014 KS/2014:24

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har inkommit med förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall. Bakgrunden är att ny upphandling gjorts gällande avfall. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till renhållningstaxa. Den nya renhållningstaxan ska träda i kraft från och med den 1 april 2014.

Återremitterat ärende - Översyn av styrsystem i Katrineholms kommun KS/2013:559

Katrineholms kommun har sedan januari 2010 haft ett nytt styrsystem som reglerar de övergripande styrprocesserna i kommunen. I samband med att kommunfullmäktige antog styrsystemet, fastställdes även att en utvärdering av styrsystemet ska göras.
I övergripande plan med budget för 2013-2015 gavs kommunstyrelsen ett uppdrag att göra en utvärdering och översyn av styrsystemet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna upprättat förslag till reviderat styrsystem för Katrineholms kommun.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*