29 april 2014

Kommunstyrelsens beslut den 29 april 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Utbyggnad av förskoleavdelningar KS/2014:240

På grund av befolkningstillväxten och för att minska gruppstorlekarna på förskolorna i Katrineholms kommun har kommunen ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag med tio nya förskoleavdelningar i Forssjö och centralorten.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget vilket innebär att KFAB uppdras att genomföra ny- och tillbyggnation av förskolor.

Planeringsdirektiv 2015 med plan för 2016-2017 KS/2014:190

Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2015 med plan för 2016-2017 har tagits fram av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa Planeringsdirektivet.        

Miljöredovisning – 76 steg mot en hållbarare Lustgård KS/2014:152

En lista över miljöåtgärder som vidtagits generellt i kommunen har upprättats. Sammanställningen är en redogörelse för 76 steg mot en hållbarare Lustgård.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga miljöredovisningen 76 steg mot en hållbarare Lustgård till handlingarna.

Övergripande lokala miljömål KS/2014:228

Katrineholms kommuns miljöarbete grundar sig på de 16 nationella miljökvalitetsmålen som beslutats av riksdagen. Miljömålen för Katrineholms kommun är övergripande och långsiktiga. En handlingsplan med åtgärder kommer att tas fram under våren 2014.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom de framtagna målen, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Tillgänglighetsanpassning Sandbäcksskolan KS/2014:182

Lokalerna på Sandbäcksskolan behöver tillgänglighets anpassas. En lista med åtgärdsbehov har sammanställts.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till KFAB att utföra tillgänglighetsanpassningar vid Sandbäcksskolan, enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Verksamhetsanpassning av Skogsborgsskolan KS/2014:181

Lokalerna på Skogsborgsskolan behöver verksamhetsanpassas. Lokalsituationen har setts över av bildningsförvaltningen, KFAB samt lokalresursplaneraren.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till KFAB att utföra verksamhetsanpassningar av Skogsborgsskolan samt att utöka tillbyggnad av matsal och att bygga till skolan med två klassrum och grupprum.

Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241

En rapport om kommunikation och medskapande av Vision 2025 har tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård KR/2014:242

En rapport om kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård har tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Yttrande över remissen - Väg 56, delen förbi Äs KS/2014:191

Katrineholms kommun har givits möjlighet att yttra sig över Trafikverkets samrådshandling för väg 56 förbifart Äs, val av lokaliseringsalternativ.

Kommunstyrelsen beslutade att förorda alternativ två av de fyra alternativen.

Remiss: struktur för samverkan och utveckling inom socialtjänst och delar av sjuk- och hälsovården KS/2014:134

Regionförbundet Sörmland har lämnat förslag till struktur för samverkan och utveckling inom socialtjänsten och delar av sjuk- och hälsovården på remiss till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande och ta det som sitt eget samt överlämna det till Regionförbundet Sörmland.

Dokumenthanteringsplan för personalavdelningen KS/2014:162

Personalavdelningen har tagit fram ett förslag på uppdaterad dokumenthanteringsplan för personalavdelningen som beskriver hur handlingarna ska hanteras.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den föreslagna planen.

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande KS/2014:229

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har ställt samman en redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande per den 14 april 2014. Hittills under året har 548 746 kronor använts.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Försäljning av fastighet Djulö 1:243 KS/2014:200

Fastigheten Djulö 1:243 är en bostadsfastighet upplåten med bostadsarrende. Nuvarande arrendator har framfört önskemål om att få friköpa fastigheten.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna köpeavtalet och delegera till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät KS/2014:235

Styrgruppen för projektet Communis del 1 Intranät har överlämnat slutrapporten för projektet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.   

Extra kommunstyrelsesammanträde KS/2014:254

Kommunstyrelsen beslutar att ett extra sammanträde ska hållas den 10 juni 2014.               

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att starta familjecentral KS/2013:557

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att starta en familjecentral.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden, kommunledningsförvaltningens bedömning och den politiska beredningen.

Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2014:155

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har lämnat en årsredovisning för 2013. Revisorerna har granska årsredovisningen och föreslår att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2013 och bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och de enskilda ledamöterna.

Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse och revisionsrapport för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. KS/2014:212

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har lämnat sin årsredovisning för 2013 tillsammans med revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda ledamöter samt i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Sörmland vatten och avfall AB (SVAAB) KS/2014:231

Med anledning av förändrad lagstiftning samt utredning av bolagisering av VA- och avfallsverksamhet har revidering av ägardirektiven och bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB tagits fram.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna revideringar i ägardirektiv och bolagsordning.

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Katrineholms vatten AB (KVAAB) KS/2014:230

Med anledning av förändrad lagstiftning samt utredning av bolagisering av VA- och avfallsverksamhet har revidering av ägardirektiven och bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB tagits fram.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna revideringar i ägardirektiv och bolagsordning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*