28 augusti 2013

Kommunstyrelsens beslut den 28 augusti 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2013. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Ärenden till kommunstyrelsen

Förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2014-2016 för kommunstyrelsen KS/2013:366

Kommunchef med ledning, kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar i översänd handling förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2014-2016 för kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget är ett underlag till den fortsatta beredningsprocessen.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de åtaganden och den investeringsplan som finns i upprättat förslag. Förslaget är ett underlag till den fortsatta beredningsprocessen. Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att konsekvensbeskriva effekten av Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma yttrande om förändringar i den föreslagna budgeten.

Omvärldsbevakning angående hantering av demensföreskrifterna SOSFS 2012:12 införande KS/2013:362

En omvärldsbevakning har genomförts gällande hantering av införande av nya demensföreskrifter.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen och att överlämna den till kommunledningsförvaltningen för hantering i samband med budgetberedningen inför år 2014.

Omdisponering av investeringsmedel till trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Valla KS/2013:358

Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera medel ur 2013 års investeringsbudget från projekt ”Bondegatan Valla” till att täcka kostnader för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Valla.

Översiktplan 2030, Katrineholms kommun – del staden KS/2013:360

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i enlighet med uppdrag av kommunstyrelsen, tagit fram ett förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun - del staden. I förslaget till översiktsplanen presenteras bland annat strategier för hur Katrineholms stad ska utvecklas.
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska sändas ut på samråd. 

Revidering av åtgärdsprogram i avfallsplan 2013-2017 KS/2013:322

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2012 att fastställa avfallsplan för perioden 2013-2017 i dess olika delar. Vidare beslutade kommunfullmäktige uppdra till kommunstyrelsen att tillse efterlevnaden av avfallsplanen. Sörmland Vatten och Avfall AB har inkommit med förslag i form av projektplan för arbetet med åtgärdsprogrammet under 2013 inom ramen för avfallsplanen 2013-2017.

Kommunstyrelsen beslutade fastställa Sörmland Vatten och Avfall AB:s förslag till revidering av åtgärdsprogram för kommunal avfallsplan 2013-2017. 

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om rätten till institutionsboende KS/2013:147

Lars Gunnlev (SD) har lämnat in en motion med förslag om att kommuninvånare som har uppnått 85 års ålder ska erbjudas institutionsboende utan föregående biståndsprövning.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att avslå motionen mot bakgrund av vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Revidering av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun KS/2012:594

Kommunledningsförvaltningen fick i december 2012 i uppdrag av kommunstyrelsen att revidera Informationssäkerhetspolicyn för Katrineholms kommun, Informationssäkerhetsinstruktion för användare och Informationssäkerhetsinstruktion för förvaltning samt att återkomma till kommunstyrelsen i mars månad 2013.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringen av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun med tillägg om hantering för förtroendevalda.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2013), socialnämnden KS/2013:324

Socialnämnden har lämnat in en rapport över beviljade beslut som inte verkställts, för första kvartalet 2013. Av rapporten framgår att det finns 21 stycken beslut att redovisa.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av ej verkställda beslut från socialnämnden till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (andra kvartalet 2013), vård- och omsorgsnämnden KS/2013:335

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över beviljade beslut som inte verkställts, för andra kvartalet 2013. Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av ej verkställda beslut från vård- och omsorgsnämnden till handlingarna.

Delårsrapport från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2013:302

Enligt förbundsordningen ska direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avlämna delårsrapport över verksamheten till medlemmarna minst en gång per år. Med anledning av detta har en delårsrapport för perioden januari till mars 2013 överlämnats till medlemskommunerna.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta lägga delårsrapporten från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 och verksamhetsplan 2014 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2013:306

Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslutade den 15 maj 2013 att fastställa 2014 års budget med flerårsplan för 2015-2016 avseende gemensamma kostnader kopplade till fördelningsmodellen, samt storleken på medlemmarnas bidrag till dessa.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att lägga budget med flerårsplan och verksamhetsplan till handlingarna.

Avsättning av medel till resultatutjämningsreserven KS/2013:369

Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2013, § 94, anta anvisningsdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt att införa en resultatutjämningsreserv, i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 17 miljoner kronor ska avsättas från 2012 års resultat till resultatutjämningsreserven.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*