27 november 2013

Kommunstyrelsens beslut den 27 november 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen                

Ny programperiod för medverkan i Leader KS/2013:556

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom upprättat förslag till avsiktsförklaring om deltagande i Leaders programperiod 2014 – 2020. Kommunens avsikt är därmed att ansluta sig till LAG Leader Inlandet alternativt ny likställig organisation för ändamålet. Syftet med medverkan i Leader är att deltagande kommuner ska kunna ha ett antal projekt vilka syftar till att utveckla glesbygdsregionerna.

Musikfestival för mogna KS/2013:514

Servicehuset Igelkotten, Lustgården ansöker om 85 000 kronor för genomförande av musikfestival för mogna den 21 – 22 maj 2014.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 85 000 kronor i bidrag till servicehuset Igelkotten, Lustgården, för arrangemang av Musikfestival för mogna. Bidraget täcks med medel ur kommunstyrelsen medel till förfogande.

Stortorget – En plats där människor lever och möts KS/2013:552

Stortorget har under åren varit en plats under ständig förändring och genom åren har torgets funktion ändrats från att ha varit en flitig handelsplats, via parkeringsplats, till att idag vara en plats som mest används vid speciella tillställningar. För att få ett torg med aktivt folkliv behöver torgmiljön uppdateras och en ny byggnad behövs längs Fabriksgatan för att skapa en tydlig rumslighet.

Kommunstyrelsen beslutade ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med KFAB, fortsätta arbetet enligt den presenterade inriktningen och att rapportera utvecklingen kontinuerligt till kommunstyrelsen.

Framtagande av gång- och cykelplan för Katrineholms kommun KS/2013:493

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att under 2014 ta fram en gång- och cykelplan för Katrineholms kommun.

Nytt normavtal med SAMI/IFPI om framförande av musik i primärkommunal verksamhet KS/2013:444

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna det redovisade avtal avseende offentligt framförande av ljudupptagningar mellan Katrineholms kommun och Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) samt International Federation of the Phonographic Industry, Svenska Gruppen (IFPI).

Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551

Linköpings Universitet har inkommit med en hemställan om att förlänga samarbetsavtalet gällande Brains and Bricks med ett år. Avtalet löper ut den 31 december 2013. Samarbetsavtalet gäller forskning om transportlösningar i kombination med tåg/tåg och tåg/lastbil terminal för en minskad miljöpåverkan och en ökad förutsättning för lönsamhet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förlängningen av avtalet.

Ärenden till kommunfullmäktige

Detaljplan för Pionen 1, Katrineholms kommun KS/2013:431

Byggnadsnämnden har överlämnat förslaget till detaljplan för Pionen 1, Katrineholms kommun till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bevarande av den äldre bebyggelsen samt bebyggelsestrukturen inom kvarteret Pionen. Detaljplanen innebär en ändring från industriändamål till centrumverksamhet.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anta planen.

Hyresgaranti vid försörjningsstöd KS/2013:562

För att utveckla arbetet med bostadssociala frågor har kommunledningsförvaltningen utarbetat ett förslag till system med kommunal hyresgaranti och riktlinjer för hanteringen av kommunal hyresgaranti.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att införa systemet med kommunal hyresgaranti samt att anta rutiner för kommunal hyresgaranti. Systemet ska gälla från och med den 1 januari 2014.

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för KFAB KS/2013:494

Ägardirektiv samt bolagsordning för KFAB har reviderats. I samband med detta bör också Reglemente för kommunstyrelsen kompletteras.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta godkänna förslagen till reviderade ägardirektiv och bolagsordning samt att komplettera reglementet för kommunstyrelsen.

Delårsrapport 2013 för Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2013:488

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har överlämnat sin delårsrapport för perioden 1 januari till 31 juli 2013. Delårsrapporten består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Det redovisade resultatet för perioden är -46 000 kronor. Den prognos som lämnas i rapporten visar att VSR kommer att uppnå ekonomisk balans under 2013 med ett förväntat resultat på 216 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att lägga Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport för perioden 1 januari till 31 juli 2013 till handlingarna.

Samverkansavtal för gymnasieskolan KS/2013:514

I en strävan att förbättra samverkan med flera kommuner norr om Norrköping, har tanken på ett samverkansavtal för gymnasieskolan vuxit fram.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att Katrineholms kommun ska teckna samverkansavtal för gymnasieskolan med kommunerna Norrköping, Finspång, Nyköping, Oxelösund samt Vingåker.

Revidering av bildningsnämndens reglemente KS/2013:404

Bildningsnämnden har vänt sig till kommunfullmäktige med förslag om att huvudansvaret för informationsansvaret gällande ungdomar som inte är skolpliktiga enligt skollagens 29 kap § 9 ska läggas på bildningsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ansvaret för informationsansvaret ska tillföras bildningsnämndens reglemente.

Översyn av styrsystem i Katrineholms kommun KS/2013:559

Katrineholms kommun har sedan januari 2010 haft ett nytt styrsystem som reglerar de övergripande styrprocesserna i kommunen. I samband med att kommunfullmäktige antog styrsystemet, fastställdes även att en utvärdering av styrsystemet ska göras. I övergripande plan med budget för 2013-2015 gavs kommunstyrelsen ett uppdrag att göra en utvärdering och översyn av styrsystemet.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna upprättat förslag till reviderat styrsystem för Katrineholms kommun. Giltighetstiden föreslås vara 2014-01-01 – 2017-12-31.

Ändrad talartid för frågor i kommunfullmäktige KS/2013:533

Kommunfullmäktiges presidium har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen i vilken man föreslår en förändring i fullmäktiges arbetsordning, § 32, som avser frågor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige godkänna den föreslagna ändringen i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, som avser frågor, enligt presidiets förslag.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*