27 mars 2013

Kommunstyrelsens beslut den 27 mars 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Redovisning av internkontroll 2012 KS/2013:121

Resultatet av uppföljningen ska ge en bild av hur effektiv den interna kontrollen fungerar i prioriterade områden. Uppföljningen visar att genomförda kontroller fungerar överlag och att berörda nämnder och förvaltningar redovisat förslag till åtgärder för att stärka den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen godkände redovisningen av genomförd utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll och lägger inkomna internkontrollrapporter till handlingarna. Vidare förväntas samtliga nämnder för 2013 ha genomfört interna kontroller enligt plan så att kommunstyrelsen i mars 2014 ska kunna bedöma om kommunens samlade system för intern kontroll är tillräcklig.

Grafisk skyltmanual KS/2013:167

Kommunledningsförvaltningen har fått många förfrågningar om stöd vid framtaganden av skyltar och har därför sett ett tydligt behov av att ta fram en grafisk skyltmanual. Detta för att kommunal verksamhet ska presenteras på ett enhetligt och tydligt sätt samt förenkla vid beställning av skyltar.

Kommunstyrelsen godkänner det redovisade förslaget till skyltmanual som bilaga till kommunens Grafiska profil.

Fastighetsförvärv och exploateringsavtal KS/2013:140

Kommunen, genom mark- och exploateringschefen, har fört förhandlingar med både Värmbols FC och Netto om möjligheten till etablering inom fastigheten Vägskälet 17.

Kommunstyrelsen godkände redovisade köpeavtal respektive exploateringsavtal som möjliggör etableringen.

Sommarjobben 2013 KS/2013:163

Katrineholms kommun har hög arbetslöshet, framförallt bland ungdomar. Kommunen satsar årligen cirka en miljon kronor på sommarjobb till ungdomar som i år är 17 år, födda 1996. De jobb som erbjuds varar tre veckor med sextimmars arbetsdag.

Kommunstyrelsen beslutar att Viadidaktnämnden får disponera 1,8 miljoner kronor av de öronmärkta medlen för välfärdsutmaningar till sommarjobb 2013 för ungdomar boende i Katrineholms kommun.

Policy för arbetet med våld i nära relationer KS/2013:138

Socialnämnden har inkommit med en anhållan om att få kommunstyrelsens uppdrag att utarbeta ett förslag till kommungemensam policy för arbetet med våld i nära relationer.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt socialnämnden att arbeta fram en kommungemensam policy för arbetet med våld i nära relationer. Policyn ska följa de krav och kriterier som kommunens styrsystem ställer på styrdokument.

Ekonomisk granskning av socialnämndens ansvarsområde KS/2013:

Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en ekonomisk granskning av försörjningsstöd och institutionsplaceringar. Detta med anledning av den ekonomiska prognosen för 2013 och revisionsrapport daterad 2013-02-26.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att tallrikar och muggar av plastmaterial byts ut KS/2012:516

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om att tallrikar och muggar av plastmaterial innehållande Bisfenol A byts ut i kommunens skolor och förskolor.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

Svar på motion om mer naturligt fett KS/2012:527

Lilli Marton (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Mer naturligt fett” där motionären yrkar på att Katrineholms kommun slutar använda margarin, produkter med palmolja. Vidare, att alla livsmedel i kommunens kök ska vara fria från härdat fett samt att mejeriprodukter som används ska vara fullfeta. Motionären yrkar på att man ska använda äkta smör, gammaldags (fullfet) mjölk och andra fullfeta mejeriprodukter samt oljor av i huvudsak kallpressad raps, oliver eller kokos.

Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige besluta avslå motionen med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande.

Redovisning av obesvarade motioner KS/2013:131

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning av obesvarade motioner. Av sammanställningen framgår att det per den första mars 2013 finns sex obesvarade motioner.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta lägga redovisningen till handlingarna.

Årsredovisning och bokslut 2012 för Katrineholms kommun KS/2013:125

Kommunledningsförvaltningen överlämnade årsredovisning och bokslut 2012 för Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna kommunens årsredovisning för 2012, som även innehåller den sammanställda redovisningen samt att godkänna personalbokslut 2012.

Detaljplan för kvarteret Hunden, fastigheterna 2 - 6 och 8 – 17, Katrineholms kommun KS/2013:146

Byggnadsnämnden har lämnat över förslaget till detaljplan för kvarteret Hunden, fastigheterna 2 – 6 och 8 – 17, Katrineholms kommun, till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom kvarteret i form av sammanbyggda hus i en till två våningar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det redovisade förslaget till detaljplan.

Detaljplan för del av kvarteret Lästen KS/2012:519

Byggnadsnämnden har inkommit med förslag om fastställande av detaljplan för del av fastigheten Lästen 4 i Katrineholms kommun. Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av gruppboende.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till detaljplan för del av fastigheten Lästen 4, Katrineholms kommun.

Överklagande av särtaxa för Lilla Toltorp Dnr KS/2012:374

Katrineholms kommun har upprättat ett förslag till yttrande i ärendet. Katrineholms kommun yrkar i anförandet att förvaltningsrätten ska avslå överklagandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ställa sig bakom kommunjuristens förslag till yttrande samt överlämna det till förvaltningsrätten som Katrineholms kommuns yttrande i sakfrågan.

Ändring i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB KS/2013:144

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändringen i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

De fullständiga besluten publiceras en vecka efter sammanträdet.

Kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2013.