27 maj 2014

Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Yttrande över detaljplan för kvarteret Hästen, Katrineholm KS/2014:82

Samhällsbyggandsförvaltningen har för byggnadsnämndens räkning översänt till kommunstyrelsen en detaljplan för kvarteret Hästen, Katrineholms kommun. Detaljplanen finns utställt för granskning på Ängeln, Samhällsbyggnadsförvaltningen och på kommunens webbplats.

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planen.

Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun KS/2014:272

På uppdrag av kommunstyrelsen har Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB, tagit fram en rapport om boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att ge uppdraget till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med berörda parter bland annat genomföra en tillgänglighetsinventering, göra en Tillgänglighetsmärkning av bostäder samt samordna arbetet med att höja kunskapen hos kommunens fastighetsägare i tillgänglighetsfrågor. Vidare beslutade kommunstyrelsen att byggnation ska ske i anslutning till fastigheten Igelkotten 1.

Avtal om tjänsteköp av upphandlingar KS/2014:291

Kommunledningsförvaltningen har vänt sig till Telge Inköp AB, ett av Södertälje kommuns koncernbolag, för samarbetsavtal om upphandlingar.

Kommunstyrelsen beslutade att Katrineholms kommun ska teckna samarbetsavtal om upphandlingar med Telge Inköp AB samt att avtal om medverkan i ramavtal, tecknat med kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen, ska sägas upp senast den 30 juni 2014.

Revisionsrapport – Budgetprocessen KS/2014:114

PwC har granskat kommunens budgetprocess och har uppmärksammat ett antal områden i processen som kan förbättras. Kommunledningsförvaltningen har kommenterat områdena.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Revisionsrapport – Intern kontroll fakturahantering KS/2014:116

PwC har genomfört en granskning av den interna kontrollen av fakturahanteringen. Kommunledningsförvaltningen har redovisat åtgärder för att förbättra rutinerna.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Revisionsrapport – Socialtjänstens insatser till barn och ungdomar KS/2014:37

Kommunens revisorer har granskat socialtjänstens insatser till barn och ungdomar.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2015 KS/2014:280

Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 28 april 2014 inför trafikbeställning 2015.

Kommunstyrelsen beslutar att med reservation för den i förslaget borttagna trafiken i de västra delarna av stadsdelen Norr godkänna förslaget till ny stadstrafik i Katrineholms centralort.
Kollektivtrafikmyndigheten ges i uppdrag att så snart som möjligt genomföra de beslutade förändringarna av stadstrafiken.
Kommunen beställer hos Kollektivtrafikmyndigheten övrig lokal linjetrafik enligt nuvarande omfattning.

Uppföljning av kommunplan 2011-2014 KS/2014:284

En uppföljning har gjorts av hur långt arbetet med att nå målen i kommunplanen har kommit. Utgångspunkten har varit den halvtidsuppföljning med 100 punkter från kommunplanen som presenterades hösten 2012.

Kommunstyrelsen beslutade att uppföljningen ska meddelas kommunfullmäktige och läggas till handlingarna.

Årsredovisning och ränkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2013 KS/2014:263

Katrineholms kommun förvaltar 25 stiftelser som styrelsen är den högsta beslutande organet för.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisning, respektive räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse.

Val av ledamot till miljöstrategiska rådet KS/2014:268

Kommunstyrelsen beslutar att Hans Jedlin (SD) ersätter Kenneth Malm (SD) som ledamot i miljöstrategiska rådet.                  

Ärenden till kommunfullmäktige

Trafikplan 2017 – samverkansavtal om utveckling av regionaltrafik i östra Sverige KS/2014:276

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknande i december 2013 en överenskommelse om utvecklingen av den regionala tågtrafiken i Östra Sverige med fem andra kollektivtrafikmyndigheter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal med fem andra kollektivtrafikmyndigheter och medger att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för anskaffning av tågfordon.

Årsredovisning 2013 – Samordningsförbundet RAR KS/2014:243

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har redovisat sin årsredovisning för 2013 samt revisionsberättelse.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Sörmlands styrelse och de enskilda förtroendevalda samt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Fastställande av 2015 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland KS/2014:244

Samordningsförbundet RAR har redovisat en budget för 2015 och anhåller att kommunfullmäktige ska fastställa budgeten.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förbundets budget för 2015

Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Sörmland KS/2014:250

Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2013 för Regionförbundet Sörmland samt att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet.

Årsredovisning 2013 för Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholm Vatten och Avfall AB KS/2014:197

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVVAB) och Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) har rapporterat sina årsredovisningar för 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga årsredovisningarna för de båda bolagen till handlingarna.

Årsredovisning 2013 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB KS/2014:224

Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB har redovisat sina årsredovisningar för 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga årsredovisningarna för de båda bolagen till handlingarna.

Ändringar i färdtjänsttaxan KS/2014:227

Vård- och omsorgsnämnden har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag om ändring av Färdtjänsttaxan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa redovisat förslag till ändrad Färdtjänsttaxa, som kommer att gälla från och med den 1 juli 2014.

Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2014-2016 KS/2013:606

Kultur- och turismnämnden har redovisat ett förslag till biblioteksplan för perioden 2014-2016. Enligt bibliotekslagen ska kommunerna ha en plan för sin biblioteksverksamhet. Planen syftar till att utveckla biblioteksverksamheten i kommunerna. Den nuvarande biblioteksplanen antogs 2007 och reviderades 2009.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta kultur- och turismnämndens förslag till biblioteksplan för perioden 2014-2016.

Ändrad sammanträdesdag för kommunfullmäktige KS/2014:264

Till följd av ändring i kommunallagen ska den nyvalda kommunfullmäktige tillträda den 15 oktober 2014. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att septembersammanträdet flyttas från den 15 till den 29 september 2014.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med ändring av tidigare beslut ska kommunfullmäktiges sammanträde i september äga rum måndagen den 29 september 2014.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*