27 februari 2013

Kommunstyrelsens beslut den 27 februari 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Ärenden till kommunstyrelsen                

Avtal rörande arrangemanget ”Allsångskvällar i Katrineholm på Stora Djulö 2013” KS/2013:94

Under sommaren 2013 arrangeras traditionsenligt Allsång i Katrineholm på Stora Djulö. Mot bakgrund av detta har ett avtal upprättats.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avtalet.

Internkontrollrapport för kommunledningsförvaltningen 2012 KS/2013:115 

Enligt kommunstyrelsens reglemente för intern kontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna ansvarsområdet och rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen av genomförd internkontroll och förslag till åtgärder.

Revidering av kommunala treårsplaner för infrastruktur och kollektivtrafikfrågor 2013-2015 KS/2013:36

Med anledning av regionförbundet Sörmlands uppdrag om regional transportinfrastrukturplan, önskar man från regionförbundet att länets kommuner uppdaterar sina treårsplaner och skickar dem till regionförbundet senast under mars månad 2013.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna reviderad plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 2013-2015 och överlämna den till Regionförbundet Sörmland.

Förslag till samverkansstruktur för regional kulturplan KS/2012:608

Katrineholms kommun har från Landstinget Sörmland fått förslag till samverkansstruktur för regional kulturplan.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslaget till samverkansstruktur för regional kulturplan samt att utse en ordinarie ledamot, Cecilia Björk (S)och en ersättare, Birgitta Lindeberg (M) till Samkultur Sörmland.

Extra medel till projekt Arbetslinjen KS/2013:31

Kommunstyrelsen beslutade att lägga till 1 300 000 kronor till projektet Arbetslinjen så att ambitionen om 155 anställda inom projektet kan bibehållas.

Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 20 - 22 maj 2013 KS/2013:4

Kommunstyrelsen beslutar att Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M) och Ewa Callhammar (FP) ska delta i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens den 20 – 22 maj 2013. Kostnaden på totalt 36 000 kronor ska belasta kommunstyrelsens medel till förfogande.

Slutrapport för kompetensplaneringsprojektet KS/2013:112

En slutrapport för kompetensplaneringsprojektet har redovisats.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Yttrande över detaljplan för kvarteret Hunden, Katrineholms kommun KS/2012:86

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Hunden 2-6 och 8-17, Katrineholms kommun, har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen, för byggnadsnämndens räkning. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för normalt planförfarande med program och är nu utsänt för samråd.

Kommunstyrelsen hade inget att erinra mot förslaget till detaljplan för kvarteret Hunden 2-6 och 8-17, Katrineholms kommun.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus KS/2013:14

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om att öppna ett Föreningarnas hus, där föreningar och organisationer har kontor och lokaler för olika aktiviteter för sina medlemmar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen, mot bakgrund av den pågående översynen av kommunens samverkan med föreningslivet.

Svar på motion om stadsnära ekologisk odling KS/2013:39

Lili Márton (MP) har lämnat in en motion om stadsodling. I motionen yrkas det att projektmedel ska avsättas för föreningar i Katrineholms kommun att söka av för delfinansiering till stadsnära ekologisk odling.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Svar på motion om ambassadörsuppdrag KS/2013:43

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ambassadörsuppdrag. Motionärerna tror att kommunen genom sitt föreningsengagemang skulle kunna skapa en ytterligare personell förstärkning till vårt behov av civila resurser inom föreningar, organisationer och skolor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Taxor kulturhuset Ängeln och Perrongen 2013 KS/2012:619

Kultur- och turismnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med förslag till taxor för kulturhuset Ängeln samt UKF Perrongen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  godkänna kultur- och turismnämndens förslag till taxor för kulturhuset Ängeln samt Perrongen. De ska gälla från den 1 juli 2013. Kommunstyrelsen beslutade att några punkter i dokumentet ska förtydligas innan beslut i kommunfullmäktige.

Avgifter bibliotek  KS/2012:618

Kultur- och turismnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med förslag till nya biblioteksavgifter från och med den 1 april 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kultur- och turismnämndens förslag till biblioteksavgifter och att de ska gälla från den 1 juli 2013.

Attestreglemente KS/2013:98

Reglementet för ekonomiska transaktioner har setts över med anledning av nya förutsättningar i samband med en ny kodplan och ett nytt fakturahanteringssystem.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till Attestreglemente.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2012), socialnämnden KS/2013:101

Socialnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för fjärde kvartalet 2012. Av rapporten framgår att det finns 18 beslut att redovisa.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta lägga redovisningen av ej verkställda beslut från socialnämnden till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden KS/2013:84

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för fjärde kvartalet 2012. Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta lägga redovisningen av ej verkställda beslut från vård- och omsorgsnämnden till handlingarna.

Ändrad talartid för frågor i kommunfullmäktige KS/2013:110

Kommunfullmäktiges presidium föreslår talartiden i fullmäktige ändras så att det första anförandet respektive svaret får vara längst fem minuter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag från fullmäktiges presidium.

Kommunstyrelsens årsredovisning 2012 KS/2013:116

Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2012.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för år 2012 med bilagor och lägger den till handlingarna.

Redovisning av uppdrag 2012 KS/2013:114

En återrapportering av uppdrag för år 2012 har genomförts.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avskriva samtliga uppdrag med status genomfört. Pågående kvarstående uppdrag ska rapporteras i samband med delårsrapporten 2013.

Förslag till avgifter inom KomTek – Kommunal Teknikskola KS/2013:123-043

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala musikskolan fast med teknik. Kurserna ordnas av kommunerna och kan handla om konstruktion, elektronik, design, robotprogrammering eller entreprenörskap.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa avgifter för KomTeks fritidskurser enligt principen 50 kronor per tillfälle att gälla från den 1 april 2013.

Förslag till revidering av avgifter för Bildningsförvaltningens externa uppdrag KS/2013:124-043

Mediateket/AV-Media utgör en viktig resurs för skolor, förskolor och fritidshem i Katrineholms kommun. Här kan man låna såväl material utgivet av Utbildningsradion som undervisningsfilm och spelfilm från andra distributörer. Dessa är viktiga komponenter i undervisningen för alla åldrar. Här finns även möjlighet att låna filmkameror, ljudanläggningar och projektorer samt att få hjälp med kopiering av egenproducerade filmer och ljudupptagningar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa nya avgifter för Mediateket/AV-Media enligt bifogad prislista att gälla från den 1 april 2013.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

De fullständiga besluten publiceras en vecka efter sammanträdet.

Kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari 2013.