27 augusti 2014

Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens plan med budget 2015 – 2017, internbudget kommunstyrelsen KS/2014:414

Kommunchef med ledning, kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar i översänd handling förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015-2017 för kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget är ett underlag till den fortsatta beredningsprocessen.

Kommunstyrelsen fastställer det interna underlaget till övergripande plan med budget 2015-2017 som avser kommunchef med ledning, kommunledningsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande övergripande mål, resultatmål, investeringar och upphandlingar.

Köp av fastigheten Blåklinten 3 KS/2014:399

Fastigheten Blåklinten 3 med adress Östermalmsgatan 4, ligger i direkt anslutning till f d lokstallet och den nya skateparken. Ägaren till Blåklinten 3 kontaktade kommunen redan år 2010, i samband med de första planerna om en framtida skatepark offentliggjorts, huruvida kommunen hade något intresse av att förvärva fastigheten.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna köpeavtal rörande fastigheten Blåklinten 3, delegera till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande samt uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda framtiden för byggnaderna på fastigheten.

Begäran om entledigande från uppdrag som borgerlig begravningsofficiant KS/2014:387

År 2010 utsåg kommunstyrelsen Rolf Edström till borgerlig begravningsofficiant. Edström har kommit in med en begäran om att få bli entledigad från detta uppdrag.

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla Rolf Edströms begäran om att bli entledigad från uppdraget som borgerlig begravningsofficiant och framförde samtidigt sitt tack för gjorda insatser. 

Ärenden till kommunfullmäktige

Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2014:365

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har kommit in med delårsrapport 1 (januari – mars), 2014.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att lägga delårsrapporten från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning KS/2014:356

Kommunfullmäktiges presidium har sett över arbetsordningen för kommunfullmäktige mot bakgrund av bland annat ändrad tillträdesdag för nyvald fullmäktige, den 15 oktober.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning:

• månaden för presidievalen ändras till november månad

• det nyvalda fullmäktige sammanträder första gången i oktober

• kravet på att motioner, interpellationer och frågor ska vara egenhändigt undertecknade tas bort.

Service- och tekniknämnden: hyror och avgifter 2015 KS/2014:362

Service- och tekniknämnden har kommit in med förslag för struktur till hyror och avgifter för 2015 gällande idrottsanläggningar och andra lokaler som faller under nämndens ansvar.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna Service- och tekniknämndens förslag till struktur för hyror och avgifter inför budget 2015.

Ljusplan för Katrineholms kommun KS/2013:612

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ljusplan för Katrineholms kommun. Ljusplanen ska visa vilka värden som är viktiga i ljussättningen av Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ljusplanen till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*