26 november 2014

Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Uppföljning av elevutveckling under 2015 KS/2014:579

Bildningsnämnden får i uppdrag att även under 2015 månadsvis, till kommunstyrelsen, redovisa det faktiska antalet barn för de olika ålderskategorierna. Därefter görs en avstämning av det faktiska antalet i förhållande till det budgeterade.

Trygghetsanställningar Katrineholms kommun KS/2014:475

I Planeringsdirektiv 2015 med plan för 2016-2017 fick Viadidaktnämnden i särskilt beredningsuppdrag uppdraget att ta fram förslag till hantering av nuvarande och kommande trygghetsanställningar. Som en del i beredningen av ärendet har socialnämnden yttrat sig.

Kommunstyrelsen beslutade att trygghetsanställningar ska hanteras som vanliga anställningar på respektive förvaltning där anställningen sker.

Ansökan från Katrineholms Ryttarförening om bidrag till upprustning KS/2014:519

Katrineholms Ryttarförening (KRF) har lämnat in en ansökan till kommunstyrelsen om bidrag för att rusta upp anläggningen vid Trolldal. Av ansökan framkommer att anläggningen under åren från 1987 förbättrats och underhållits kontinuerligt. Till stora delar har detta gjorts av ideella krafter. Nu finns ett stort underhållsbehov för att hålla anläggningen i ett gott skick.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ett bidrag på 198 000 kronor till föreningen.

Anslag för renovering och flytt av offentlig konst KS/2014:460

Kultur- och turismnämnden har kommit med en skrivelse om äskande av extra anslag från kommunstyrelsen för kostnadsökningar i samband med flytt och upprustning av konst.

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 170 000 kronor till kultur-och turismnämnden för kostnader i samband med renovering och flytt av konst.

Nya förskolor på Friggagatan och Fortunagatan KS/2014:587

Bildningsförvaltningen har under oktober månad redovisat ett beräknat ökat behov av förskoleplatser från januari 2015.

Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdraget till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att uppföra en ny förskola med fyra avdelningar i kvarteret Ringduvan under 2015. Tidigare beslut om tillbyggnad av Örnens förskola med två avdelningar hävs. Kommunstyrelsen uppdrog åt Katrineholms Industrihus AB (KIAB) att utföra verksamhetsanpassningar på Friggagatan1, för att skapa tre förskoleavdelningar.

Förslag till utökade lokaler för socialförvaltningarna KS/2014:588

Socialförvaltningen har under de senaste åren haft ett stort ökat ärendeinflöde vilket medfört nyrekryteringar. Detta i sin tur har medfört lokalbrist och försämrad arbetsmiljö för personalen.

Kommunstyrelsen beslutar ge uppdraget till Katrineholms Industrihus AB (KIAB) att utföra verksamhetsanpassningar på Västgötagatan 18 för socialförvaltningen.

Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål berörande fastigheter i kvarteret Alen, Katrineholms kommun. KS/2014:586

Byggbolaget Sjötorps förvaltning AB har framfört önskemål om att få förvärva del av kvarteret Alen i syfte att bygga flerbostadshus. Sjötorps förvaltning AB driver pågående byggnationen i kvarteret Hunden.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat markanvisningssavtal avseende byggnation för bostadsändamål rörande fastigheter i kvarteret Alen i Katrineholms kommun.

Extra kommunstyrelsesammanträde KS/2014:597

Kommunstyrelsen beslutade om extra sammanträde för kommunstyrelsen den 15 december 2014 kl 17.00.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om utbildning i bemötande KS/2014:184

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om utbildning i bemötande för förtroendevalda. I motionen yrkas att Katrineholms kommun efter valet 2014 ska ordna en utbildning i bemötande. Utbildningen ska vända sig till förtroendevalda som avser att ta på sig förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till skrivelsen från kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Svar på motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm KS/2014:321

Ewa Callhammar (FP), Lars Levin (FP), Marianne Körling Ström (FP), Ingegerd Furén (FP), Agneta Emanuelsson (FP) och Carina Björk-Andersson (FP) har lämnat in en gemensam motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm. Motionärerna yrkar att man inrättar en fritidsgård i centrala Katrineholm, förslagsvis i Safirenfastigheten.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm med hänvisning till kultur- och turismnämndens yttrande över motionen.

Svar på motion om att omedelbart starta byggnation av service- och äldreboenden KS/2014:180

Ewa Callhammar (FP, Lars Levin (FP, Marianne Körling-Ström (FP), Agneta Emanuelsson (FP) och Carina Björk-Andersson (FP), Ingegerd Furén (FP) har lämnat en motion om att omedelbart starta byggnation av service- och äldreboenden.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad, mot bakgrund av vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Ljusplan för Katrineholms kommun KS/2013:612

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Ljusplan för Katrineholms kommun. Planen ska visa vilka värden som är viktigast i ljussättningen av kommunen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Ljusplanen för Katrineholms kommun.

Delårsrapport från KFAB med KIAB KS/2014:535

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) har lämnat en delårsrapport som omfattar perioden från den 1 januari till den 31 augusti 2014.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige lägga delårsrapporterna för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB, för perioden den 1 januari 2014 till den 31 augusti 2014, till handlingarna.

Delårsrapport från VSR KS/2014:542

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har överlämnat sin delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2014.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst, för perioden den 1 januari 2014 till den 31 augusti 2014, till handlingarna.

Reviderade regler för det kommunala partistödet KS/2014:584

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari 2014. Det är resultatet av den översyn som gjordes av den parlamentariska utredningen ”Vital kommunal demokrati” och efterföljande propositionsarbete. Reglerna tillämpas från mandatperioden 2014-2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta kommunledningsförvaltningens förslag till reviderade regler för det kommunala partistödet, med giltighet från den 1 januari 2015, dock med den skillnaden att kopplingen till basbeloppet upphör.

Ny driftsorganisation för Katrineholms Logistikcentrum KS/2014:591

KLC är den största näringslivssatsningen i kommunens historia och som tog sin faktiska början 2008-2009. KLC syftar till effektiv logistik med en tydlig miljöprofil. KLC har sedan starten drivits som projekt. Verksamheten och utvecklingen har nått så långt att det inte längre går att driva den i projektform.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att infrastrukturfrågor i anslutning till Katrineholms Logistikcentrum (KLC) blir ett ansvarsområde inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den affärsmässiga verksamheten och utvecklingen av KLC köps från ett helägt kommunalt bolag.

Revidering av nämndreglementen inför mandatperioden 2015-2018 KS/2014:569

Under nästa mandatperiod föreslås antalet ledamöter i kommunstyrelsen, bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden att reduceras från nuvarande femton ledamöter och ersättare till tretton ledamöter och ersättare. Som en konsekvens av detta måste berörda nämndreglementen anpassas i de delar som rör aktuella nämnders organisation.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslagna revideringar i reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden med avseende på sammansättningen. Revideringarna föreslås gälla från den 1 januari 2015.

Reglemente för bygg- och miljönämnd KS/2014:571

Med anledning av att byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden slås samman har ett förslag till nytt reglemente för den nya nämnden tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för bygg- och miljönämnden.                     

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*