26 mars 2014

Kommunstyrelsens beslut den 26 mars 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Projekt för öronmärkta medel KS/2014:151

I samband med årsredovisningen 2013, har kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att 38 miljoner kronor av 2013 års balanskravsresultat öronmärks för framtida välfärdssatsningar. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt ett antal prioriterade satsningar.

Kommunstyrelsen beslutade att de i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse presenterade projekten ska finansieras via de öronmärkta medlen.

2013 års interna kontroll KS/2014:106

I sitt beslut den 27 mars 2013 rörande 2012 års interna kontroll, uttryckte kommunstyrelsen förväntningar på att samtliga nämnder ska ha genomfört intern kontroll senast den 31 december 2013. Med anledning av detta har nämnderna redovisat sin interna kontroll för 2013 till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att uppmana nämnderna att fortsätta sitt arbete med interna kontroller samt förbättra och utveckla teknik och metodik för den samma. I övrigt lägger kommunstyrelsen de interna kontrollrapporterna till handlingarna.

Hall of Fame KS/2014:156

Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M) har gjort en skrivelse angående Hall of Fame.

Kommunstyrelsen beslutade att Hall of Fame kompletteras med Hans Rosendahl Katrineholms Simsällskap och Sylvia Filipsson (Hellström) Katrineholms AIK skridskor.

Slutrapport projekt Arbetslinjen KS/2014:159

År 2011 fick kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att skapa fler arbetstillfällen i kommunen för de som vid berörd tidpunkt stod utanför arbetsmarknaden och uppbar försörjningsstöd. Utgångspunkten var att använda 12 miljoner kronor som avsatts för välfärdsutmaningar i bokslut 2010.

Kommunstyrelsen beslutade uppmana socialförvaltningen att återkomma med en ekonomisk redovisning samt en uppföljning av projektets mål efter att sista anställningen avslutats. Vidare, de medel som återstår när den sista personens anställning är slut förs över till Viadidakt och projektet Arbetslinjen 2.0.

Ansökan om medel ut integrationsfond KS/2014:175

Bildningsnämnden har inkommit med en ansökan om medel ur integrationsfonden. I ansökan finns en redogörelsen för vad pengarna ska användas till.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja bildningsnämnden fem miljoner kronor ur integrationsfonden för genomförande av integrationsprojekt i enlighet med nämndens ansökan.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om sociala investeringsfonder KS/2013:52

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om sociala investeringsfonder. I motionen yrkas att kommunfullmäktige ska besluta att avsätta medel till en social investeringsfond.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens bedömning.                

Svar på motion om att säkerställa tidiga insatser efter tidig upptäckt för barn och ungdomar KS/2013:171

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion där de yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att inget barn eller ungdomar i Katrineholms kommun ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få hjälp i tid med behovsutredning och eventuell diagnostisering.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.      

Årsredovisning och bokslut 2013 för Katrineholms kommun KS/2014:105

Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årsredovisning och bokslut 2013 för Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för 2013 som även innehåller den sammanställda redovisningen och personalbokslutet.

Förändringar i kommunens plan för hantering av extraordinära händelser KS/2014:158

Kommunledningsförvaltningen har sett behov av att anpassa krisledningsorganisationen till den ordinarie förvaltningsorganisationen. Ett förslag har därför tagits fram på reviderad krisledningsorganisation.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderat förslag till krisledningsorganisation. Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser revideras i enlighet med beslutet.

VA-policy KS/2014:122

Sörmland Vatten och Avfall AB, SVAAB har kommit med ett förslag till VA-policy. Förslaget är framtaget av arbetsgruppen och styrgruppen för VA-planen. Dokumentet pekar ut de övergripande riktlinjerna för kommunens intentioner rörande vatten och avlopp.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till VA-policy. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Flen och Vingåkers kommuner.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*