26 februari 2014

Kommunstyrelsens beslut den 26 februari 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling KS/2014:77

Katrineholms kommun har deltagit i programperiod ett och två i den nationella satsningen Hållbar Jämställdhet (HÅJ).

Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna årligen, i samband med bokslutspresentationen för kommunstyrelsen, redovisar arbetet med genusmedveten styrning under föregående år. I övrigt läggs rapporten till handlingarna.

Fördelning av schablonersättning under 2014 KS/2014:85

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-20 § 93 att uppdra till kommunstyrelsen att efter samråd med berörda nämnder besluta hur schablonersättningen ska fördelas nämnderna emellan. Ett förslag har tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutar att en integrationsfond ska inrättas i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande samt att en fördelning av schablonersättningen ska göras enligt framtaget förslag.

Uppföljning av elevutvecklingen under 2014 KS/2014:91

Kommunstyrelsen fattade i december 2012 beslut angående uppföljning av elevantalet inom bildningsnämnden månadsvis under 2013. Syftet med beslutet var att skapa förutsättningar för bildningsnämnden att ge ett gott mottagande för nyanlända barn och ungdomar.

Kommunstyrelsen beslutar utse ekonomichefen att månatligen besluta om ersättning till bildningsnämnden baserat på det faktiska antalet elever per den 15:e varje månad. Ersättningen avräknas från de avsatta medlen i övergripande plan med budget. Delegationsbesluten anmäls till kommunstyrelsen månaden efter.

Internkontrollrapport för kommunstyrelsens verksamhetsområde KS/2014:90

Syftet med internkontroll är verksamhetsutveckling och att säkra verksamhetens processer. Uppföljningen av 2013 års internkontroll visar att kommunstyrelsens verksamhetsområden fungerar väl.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen av genomförd internkontroll och förslag till åtgärder.                

Revidering av projektdirektiv för Communis, avseende den del som avser dokument- och ärendehanteringssystem KS/2014:96

Kommunstyrelsen beslutar att projektavslutet för projekt Communis flyttas fram till den 30 juni 2015.

Medel för sfiundervisning, utbildning inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och för vårdsvenska KS/2014:99

Viadidaktnämnden har vänt sig till kommunstyrelsen med en ansökan om medel för sfiundervisning, utbildning inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och för vårdsvenska enligt följande;

• Medel för sfiundervisning: 1 400 000 kronor.

• Medel för grundläggande vuxenutbildning: 500 000 kronor

• Medel för vårdsvenska: 200 000 kronor

Kommunstyrelsen beslutade att 2,1miljoner kronor öronmärks i integrationsfonden för sfiundervisning, utbildning inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och för vårdsvenska.

Ersättningslokaler för arbetscentral vid Kerstinboda KS/2014:76

Service- och tekniknämnden har vänt sig till kommunstyrelsen med anhållan om medel för extra hyreskostnader 2014, med anledning av att nuvarande arbetscentral för elva personer (fast personal) vid Kerstinboda försämrats.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja service- och tekniknämnden medel för extra hyreskostnad på 162 250 kronor för år 2014. 

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om riktlinjer för måltidsservering till förtroendevalda och kommunanställda KS/2013:603

Lilli Márton (MP) har lämnat en motion i vilken hon yrkar på att riktlinjer för måltidsservering för förtroendevalda och kommunanställda tas fram i enlighet med redan befintliga riktlinjer gällande övriga måltider i kommunen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Borgensåtagande IUC KS/2014:92

IUC har kommit med en skrivelse om behovet av ökad borgen från stiftarnas sida.  För Katrineholms kommun innebär denna en ökad borgenssumma på 1,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Katrineholms kommuns ska ingå ett ökat borgensåtagande gentemot Installatörernas Utbildningscentrum på 1,8 miljoner kronor. Borgensåtagandet sträcker sig till och med den 31 december 2015.

Detaljplan för Jägarparken, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun KS/2013:520

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ny detaljplan för Jägarparken, del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att bygga bostäder inom området som i nuläget är planlagd som park.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta detaljplanen för Jägarparken, del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.

Sommarjobb 2014 för ungdomar folkbokförda i Katrineholms kommun KS/2014:84

För att bland annat öka anknytningen till arbetsmarknaden för unga, vill majoriteten i Katrineholm göra en extra satsning på sommarjobb till ungdomar som i år är 17 år, födda 1997.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta i samband med behandlingen av årsredovisning 2013 att två miljoner kronor av 2013 års resultat ska öronmärkas för satsningen på sommarjobb för ungdomar födda år 1997 i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsens årsredovisning 2013 KS/2014:94

Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2013. Kommunstyrelsen redovisar ett bokföringsmässigt överskott på totalt 119 000 kr. Den totala nettokostnaden för bokslut år 2013 är 140 354 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättad årsredovisning för år 2013 med bilagor och lägger den till handlingarna.

Redovisning av uppdrag 2013 KS/2014:98

Av kommunens styrsystem framgår att uppföljning av uppdrag görs i samband med de ordinarie uppföljningstillfällena, det vill säga delårsrapport och årsredovisning.

Kommunstyrelsen beslutade i huvudsak att genomförda uppdrag avskrivs. Övriga återkommer vid nästa redovisningstillfälle. Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå fullmäktige att göra detsamma med de uppdrag som kommit från fullmäktige.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*