25 september 2013

Kommunstyrelsens beslut den 25 september 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 2013. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Svar på remiss av regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 2014-2025 KS/2013:296

Regionförbundet Sörmland har skickat en ny regional plan för länets transportinfrastruktur för åren 2014-2025 på remiss till Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till Regionförbundet Sörmland som Katrineholms kommuns svar på remissen.  

Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystem 2014-2025 KS/2013:303

Trafikverket har skickat ett förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 på remiss till Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutade ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande över nationell plan för transportsystem 2014-2025 och ta det som sitt eget samt överlämna det till Näringsdepartementet.       

Aktieöverlåtelseavtal mellan Brinova Fastigheter AB och Brinova Logistik AB KS/2013:370

Inom Brinova Fastigheter AB pågår ett arbete som syftar till att renodla koncernstrukturen så att alla bolag med logistikanknytning sorterar under samma dotterbolag inom Brinovas koncern. För detta ändamål har interna överlåtelseavtal upprättas.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Brinova Fastigheter AB och Brinova Logistik AB och ge i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande att underteckna godkännandet för kommunens räkning.       

Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2013 KS/2013:430

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2013 omfattar kommunstyrelsens samtliga områden, kommuncentrala budgeteringsposter, ansvar kommunchef, kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2013 och lägger den till handlingarna.         

Redovisning av uppdrag delårsrapport 2013 KS/2013:429

I samband med delårsrapport och årsredovisning görs en uppföljning av uppdrag. Uppdrag ges av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten.

Kommunstyrelsen beslutade att samtliga uppdrag som genomförts avskrivs. Övriga pågående och kvarstående uppdrag rapporteras på nytt i samband med årsbokslut 2013. Kommunstyrelsen godkände redovisningen av uppdragen per den 31 augusti 2013.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om barnfattigdom - Vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna? KS/2013:151

Lotta Back (V) och Tony Rosendahl (V) har lämnat in en motion med rubriken ”Barnfattigdom – vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna?”. Motionärerna yrkar på att en utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun görs omgående. Utredningen ska komma med konkreta förslag till hur kommunen kan mildra konsekvenserna av barnfattigdom.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bifalla motionen och ge i uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att förtydliga ämnesområdet, identifiera och avgränsa frågeställningar som är relevanta. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast vid dess sammanträde i april 2014. Denna förstudie kan sedan ligga till grund för en eventuellt fördjupad utredning.

Svar på motion om anläggning av en hundpark inom Katrineholms kommun KS/2013:183

Lars Levin (FP) och Ewa Callhammar (FP) har lämnat in en motion om anläggning av hundpark i Katrineholms kommun. I motionen föreslås att kommunen ska utreda möjligheten att upplåta ett inhägnat markområde som allmän hundpark.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bifalla motionen och ge i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med service- och tekniknämnden utreda möjligheten till en hundpark, enligt motionens intentioner.    

Borgerliga begravningsförrättare KS/2013:414

En översyn av arvodet till borgerliga begravningsförrättare har genomförts.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att arvodet för borgerliga begravningsförrättare år 2014 ska vara 1 000 kronor samt reseersättning, vid varje förrättning. Det nya arvodet ska räknas upp årligen med index i samband med budgetarbetet.

Sammanträdesdagar 2014 KS/2013:427

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Förslaget innebär att fullmäktige huvudsakligen sammanträder tredje måndagen i månaden kl 18.00 och kommunstyrelsen sista onsdagen i månaden.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget för styrelsens sammanträdesdagar och föreslår kommunfullmäktige att göra detsamma för fullmäktiges sammanträdesdagar.                

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*