24 september 2014

Kommunstyrelsens beslut den 24 september 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Ärenden till kommunstyrelsen

Yttrande över fördjupning av översiktsplanen för Åby och Jursla KS/2014:323

Norrköpings kommun har under perioden 2 juni - 30 september 2014, samråd av fördjupning av översiktsplanen för Åby och Jursla.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande över fördjupning av översiktsplanen för Åby och Jursla som sitt eget och översända det till Norrköpings kommun.

Medlemsbidrag till Kollektivtrafikmyndigheten för utökad verksamhet KS/2014:374

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets direktion har beslutat att utöka verksamheten genom att etablera ytterligare funktioner i form av beställningscentral, samordningsansvar och kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken inom organisationen.

Kommunstyrelsen beslutade att tillskjuta 59 319 kronor för innevarande år för att täcka kostnaden för Kollektivtrafikmyndighetens utökning av verksamheten. Kostnaderna för åren 2015-2016 ska beaktas i budgetarbetet.

Kompletteringsköp av mark till Katrineholms vattentäkt KS/2014:456

Efter driftstarten av den nya vattentäkten har ytterligare markbehov uppstått. En överenskommelse har därför upprättats med Ericsbergs Fideikomiss AB.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogad överenskommelse om fastighetsreglering.

Omfördelning av öronmärkta medel till elevutveckling KS/2014:445

Det faktiska antalet barn/elever i olika ålderskategorier inom bildningsnämndens verksamhetsområde, överstiger det budgeterade antalet.

Kommunstyrelsen beslutade att 2,5 miljoner kronor ska omfördelas från medel till välfärdsutmaningar till volymökningar inom bildningsnämnden.

Översiktlig genomlysning av Viadidakt KS/2014:430

En översiktlig genomlysning av Viadidakts verksamhet har genomförts.

Kommunstyrelsen beslutade att ge i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att tillsammans med Viaididakt genomföra en fördjupad genomlysning av Viadidaktnämndens verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2014 KS/2014:469

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2014 omfattar kommunstyrelsens samtliga områden, kommuncentrala budgeteringsposter, ansvar kommunchef, kommunledningsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2014 och lägger den till handlingarna.

Redovisning av uppdrag delårsrapport 2014 KS/2014:470

I samband med delårsrapport och årsredovisning görs en uppföljning av uppdrag. Uppdrag ges av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten.

Kommunstyrelsen beslutade att samtliga uppdrag med status genomfört avskrivs. Övriga pågående och kvarstående uppdrag rapporteras på nytt i samband med årsbokslut 2014. Kommunstyrelsen godkände redovisningen av uppdragen per den 31 augusti 2014.

Nominering till Leader Sörmland KS/2014:471

Kommunstyrelsen nominerar avdelningschefen för näringsliv-samhällsutveckling, Lars-Erik Sandhgren, som Katrineholms kommuns kandidat till styrelseuppdrag Leader Sörmland.

Avsiktsförklaring att medverka i EU-projektet LIFE Integrerade projekt för bättre vatten i Nyköpingsåarnas vattenavrinningsområde KS/2014:468

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram ett underlag till Vattenvårdsförbundet, för deltagande i projekt.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag till ansökan som samordnas av Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.                                 

Ärenden till kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner KS/2014:453

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Nu finns det 19 obesvarade motioner.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna.

Sammanträdesdagar KS/2014:472

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Förslaget innebär huvudsakligen att fullmäktige sammanträder tredje måndagen i månaden kl 18.00 och kommunstyrelsen sista onsdagen i månaden.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget för styrelsens sammanträdesdagar och föreslår kommunfullmäktige att göra detsamma för fullmäktiges sammanträdesdagar.

Investeringsmedel avseende nytt verksamhetssystem år 2014, vård- och omsorgsnämnden KS/2014:450

Vård- och omsorgsnämnden ansöker om utökad investeringsbudget under nuvarande år för att finansiera implementeringen av nytt verksamhetssystem.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att bevilja vård- och omsorgsnämnden investeringsmedel till ett nytt verksamhetssystem till ett maxbelopp om 674 000 kronor.

Översyn av styrdokument samt tillägg i kommunstyrelsens reglemente KS/2014:473

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en översyn av kommunens styrdokument, i enlighet med kommunens styrsystem, utifrån kommunfullmäktiges beslut 2011 om utvärdering av styrdokument.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna en anpassning av styrdokumenten till Styrsystemet i Katrineholm samt besluta att vissa styrdokument ska utgå.

Revidering av Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun KS/2014:262

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller i kommunen och en avfallsplan. Förslag till reviderade avfallsföreskrifter har tagits fram av Sörmland Vatten och Avfall samt av samhällsbyggnadsförvaltningarna i Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige anta reviderade avfallsföreskrifter för Katrineholms kommun.                            

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*