24 april 2013

Kommunstyrelsens beslut den 24 april 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande KS/2013:192

Ekonomikontoret har till kommunstyrelsen lämnat en redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande. Hittills under året har 525 200 kronor av 2 500 000 kronor utnyttjats. 

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under delar av maj och juni 2013 KS/2013:194

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget att under ordinarie ordförandes frånvaro förordna personer att fullgöra ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande.

Plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 KS/2013:204

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen har också det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen beslutade anta upprättad plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för tiden 2013-2014.

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens projekthantering KS/2013:148

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen granskat projekthanteringen inom kommunen.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att revidera projekthandboken. Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde senast i december 2013.

Planeringsdirektiv 2014 med plan för 2015 och 2016 KS/2013:207

Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2014 med plan för 2015-2016 har utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa Planeringsdirektivet.        

Ärenden till kommunfullmäktige

 

Svar på motion om att göra den biologiska mångfalden tydlig KS/2013:17

Gudrun Lindvall (MP) har lämnat en motion om att göra den biologiska mångfalden tydlig. Motionären föreslår att Katrineholms kommun tar fram ett antal arter, ur både flora och fauna, i syfte att följa och åskådliggöra miljömålet ”biologisk mångfald” och att på detta sätt skapa förutsättningar för positiva åtgärder.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett antal arter både ur flora och fauna för att följa och åskådliggöra miljömålet ”biologisk mångfald”.

 

Idrottspolitiskt program KS/2012:112

Service- och tekniknämnden har upprättat ett förslag till Idrottspolitiskt program. Det idrottspolitiska programmet behandlar samverkan som leder till att medborgarna ges möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta anta förslaget till Idrottspolitiskt program med tillägget kring avståndstagande från tidig elitsatsning.

Kostpolitiskt program KS/2013:187

Service- och tekniknämnden har reviderat det kostpolitiska programmet. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är ett styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida i kommunens olika verksamheter.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta godkänna revideringarna av det kostpolitiska programmet.

Revisionsrapport – Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet KS/2012:655

PwC har genomfört en granskning av om kommunen får ta del av de statliga ersättningar som kommunen har rätt till i samband med flyktingmottagande.

Kommunstyrelsen förelog kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att efter samråd med berörda nämnder besluta om hur schablonersättningen ska fördelas nämnderna emellan.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning KS/2013:195

I Kommunallagen anges att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun har upprättats.

Kommunstyrelsen beslutade att anta riktlinjerna.

Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt KS/2013:203

Ett förslag om ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt har tagits fram utifrån beräknad befolkningsmängd i respektive kommun den 1 november. Förslaget har utarbetarbetats under ledning av kommuncheferna för Katrineholm respektive Vingåker.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden.

Ändring av kommunstyrelsens reglemente KS/2013:202

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändringen i kommunstyrelsens reglemente med tillägget under § 15 enligt följande: ”Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen.”

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan delegeras till IT-strategen att hantera ärenden avseende IT-infrastruktur inom kommunens ansvarsområde.

Bildande av dotterbolag inklusive överflyttning av fastigheter KS/2013:205

Katrineholm Fastighets AB:s (KFAB) arbete med försäljning av fastigheter pågår. I samband med försäljningen behöver frågan beslutas om att överföra fastigheterna i ett nytt bolag, ett dotterbolag till KFAB.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna KFAB:s bildande av dotterbolag. KFAB:s styrelse utses till bolagets styrelse.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

De fullständiga besluten publiceras en vecka efter sammanträdet.

Kommunstyrelsens sammanträde den 24 april 2013.