19 juni 2013

Kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.


Ärenden till kommunstyrelsen                

Försäkringsärende rörande brandskada inom fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun avseende bostadsbyggnaden vid Uppsala gård KS/2013:291

Bostadsbyggnaden vid Uppsala Gård, på fastigheten Lövåsen 3:1, totalförstördes vid en brand i juni 2011. Mark- och exploateringschefen föreslår att kommunen återställer annan byggnad (villa) inom bostadsområdet Luvsjön där efterfrågan på nya bostäder finns och möjligheten att erhålla god ersättning finns vid en eventuell försäljning.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till mark- och exploateringschefen att upphandla och genomföra byggnation av villa på lämplig kommunal tomt samt genomföra försäljning av objektet på marknadsmässiga villkor via mäklare. 

Trafikbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för 2014 från Katrineholms kommun till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet KS/2013:257

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ändring i beställning av den lokala kollektivtrafiken för att göra besparingar med anledning av att prognosen visar på större kostnader än beräknat. Förslaget godkändes av kommunstyrelsen.

Tilläggsanslag till kultur- och turismnämnden KS/2013:221

Kultur- och turismnämnden har inkommit med en ansökan till kommunstyrelsen om 100 000 kronor. Vid kultur- och turismnämnden sammanträde den 23 april 2013 beslutade nämnden att bevilja Swedish International Duo Competion bidrag för 2013 under förutsättning att pengarna erhålls från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 100 000 kronor som tilläggsanslag till kultur- och turismnämnden. Summan ska täcka nämndens bidrag till föreningen Swedish International Duo Competion för 2013.

Fortsatt arbete med Räta Linjengruppen 2013-2015 KS/2013:256

Vägstråket Räta Linjen, väg 56, mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Eskilstuna, Västerås och Sala utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet som riksdagen fattade beslut om 1993. Intressenterna i detta vägstråk har under lång tid samarbetat under namnet Räta Linjengruppen.

Kommunstyrelsen godkänner förslaget att fortsätta arbetet med Räta Linjengruppen under åren 2013 – 2015.

Framtidens boende för äldre KS/2013:290

Under hösten 2012 och vintern 2013 har en förstudie gjorts angående framtidens boende för äldre i Katrineholms kommun. Detta har gjorts utifrån förutsättningen att det under föreliggande mandatperiod finns planer på att projektera ett nytt särskilt boende för äldre.

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB, utreda framtidens boende med huvudsakligt upplägg enligt förstudiens förslag.

Katrineholm 2030 – Underlag för samhällsplanering på längre sikt KS/2013:285

Rapporten Katrineholm 2030 - Underlag för samhällsplanering på längre sikt visar vilka faktorer som kan komma att påverka kommunens planering på 17 års sikt och vilka konsekvenser de kan få på den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade att rapporten Katrineholm 2030 - Underlag för samhällsplanering på längre sikt, med förslag på åtgärder ska inarbetas i budgetarbetet inför Övergripande plan med budget 2014-2016.

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2013 KS/2013:194

Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandes ledighet under nedanstående veckor sommaren 2013 förordna följande personer att fullgöra ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:

Vecka 26 och 28                                      Lars Härnström

Vecka 29                                                  Anneli Hedberg

Vecka 30                                                  Pat Werner

Vecka 31                                                  Ulrica Truedsson

Omfördelning av öronmärkta medel till elevutvecklingen KS/2013:286

Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 om att avsätta 3 000 000 kr av medlen för välfärdsutmaningar till volymökningar inom bildningsnämndens verksamhetsområde. En avstämning ska göras månatligen av det faktiska antalet barn i de olika ålderskategorierna i förhållande till det budgeterade antalet.

Kommunstyrelsen beslutade omfördela 4 600 000 kronor från medel till välfärdsutmaning, till volymökningar inom bildningsnämnden samt service- och tekniknämnden.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om hyreshus på landsbygden KS/2013:152

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karlsson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat in en motion om hyreshus på landsbygden. I motionen yrkas det att Katrineholms kommun ska skriva in i ägardirektiven till Katrineholms Fastighets AB att bostadsbolaget ska ha hyreshus i landsbygdens tätorter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen, mot bakgrund av KFAB:s skrivelse.

Svar på motion om lägenheter till äldre KS/2012:81

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om lägenheter för äldre. De framför i motionen att de tycker att kommunen ska undersöka möjligheter att få till stånd bostäder för äldre, som behöver ett något anpassat eget boende.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till inkomna yttranden.

Årsredovisning 2012 för Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen KS/2013:180

Landstinget Sörmland har översänt verksamhetsberättelser för Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel (VOHJS), samt hjälpmedelscentralen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna årsredovisning 2012 för Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) och Hjälpmedelscentralen.

Årsredovisning 2012 för Vårdförbundet Sörmland KS/2013:198

Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2012 tillsammans med revisionsrapporter och revisionsberättelse. Förbundet uppvisar ett positivt resultat för 2012 på 430 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för 2012,  att besluta bevilja ansvarsfrihet för Vårdförbundet Sörmlands direktion och de enskilda ledamöterna i densamma samt i övrigt lägga årsredovisningen och revisionsrapporten till handlingarna.

Årsredovisning 2012 för Katrineholms Fastighet AB med Katrineholm Industrifastighet AB KS/2013:173

KFAB och KIAB har till Katrineholms kommun inkommit med årsredovisningar för år 2012 samt en granskningsrapport från lekmannarevisionen. KFAB redovisar för året ett resultat på 2 545 000 kronor och KIAB redovisar för året ett resultat på 801 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppmana KFAB och KIAB att utveckla sin årsredovisning med avseende på analys av resultatet samt att i övrigt lägga de båda bolagens årsredovisningar till handlingarna.

Årsredovisning 2012 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2013:179

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har inkommit med sin årsredovisning för 2012 tillsammans med revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda ledamöter samt i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Budget 2014 för Samordningsförbundet RAR Sörmland KS/2013:189

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till kommunstyrelsen inkommit med budget för 2014.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Samordningsförbundet RAR Sörmlands budget för 2014 samt att kommunens medlemsinsats på 443 605 kronor för 2014 beaktas i arbetet med nästa års budget. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige godkänt Samordningsförbundet RAR Sörmlands årsredovisning för 2012.                       

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*