18 juni 2014

Kommunstyrelsens beslut den 18 juni 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik för Katrineholms kommun 2014 – 2016 KS/2014:154

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i en internberedning arbetat fram en reviderad 3-årsplan för Katrineholms kommun, daterad den 6 maj 2014.

Kommunstyrelsen antar det redovisade förslaget till reviderad 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik för Katrineholms kommun 2014- 2016.

Revisionsrapport – Samverkan kring äldre KS/2014:8

De förtroendevalda revisorerna har överlämnat revisionsrapporten Samverkan kring äldre. Granskning har framförallt lett till några områden där revisorerna ser behov av åtgärder:

•  Kompetensförsörjning – behov av utbildad personal

•  Tillgänglighetsplan för kvarboende i hyreshus

•  Förtydligande kring uppdragsgivning vad avser samverkan kring äldre

Kommunstyrelsen beslutade att kommunchefen får i uppdrag att i samband med den årliga revideringen av Katrineholm 2030 och inför det årliga budgetarbetet följa den demografiska utvecklingen och kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen och vid behov initiera vidare bearbetning av uppkomna frågeställningar inom kommunens tjänstemannaorganisation.

Förordnande att fullgöra ordförandeuppgift under sommaren 2014 KS/2014:290

Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie kommunstyrelseordförandes ledighet under sommaren 2014 utse följande personer att fullgöra ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:

2014-06-30–2014-07-06     Anneli Hedberg (S)

2014-07-07–2014-07-20     Lars Härnström (M)

2014-07-21–2014-07-31     Ulrica Truedsson (S)

Reviderad renhållningsordning KS 2014:262

Ett förslag till reviderad renhållningsordning har arbetats fram och som enligt miljöbalkens bestämmelser ska granskas under minst fyra veckor.

Bredbandstrategi för Katrineholms kommun 2014 – 2020 KS/2014:328

En bredbandsstrategi har tagits fram för Katrineholms kommun åren 2014 – 2020. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag i Katrineholms kommun år 2020 ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband.

Kommunstyrelsen beslutade att anta strategin.            

Genomlysning av den regionala samhällsorganisationen i Södermanland KS/2014:331

De politiska partierna i Sörmland har efter överläggning enats om att genomföra en genomlysning av länets strukturer för regional samverkan.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunchefen att för Katrineholms kommuns räkning delta i genomlysningen av den regionala samhällsorganisationen i Sörmland.

Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden KS/2014:309

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun - del staden. Översiktsplanen är omarbetad efter samråd och kommer att ställas ut i två månader. Efter det kommer alla inkomna synpunkter sammanställas i ett utlåtande.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad 19 maj 2014. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ställa ut förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Samverkan mellan idrottsföreningar och skolor i Katrineholm KS/2014:338

Sörmlandsidrotten/SISU idrottsutbildarna har inkommit till kommunstyrelsen med en skrivelse med förfrågan om kommunen kan delfinansiera samverkan mellan idrottsföreningar och skolor i Katrineholm

Kommunstyrelsen beslutade att Kommunstyrelsen anslår 140 000 kronor till Sörmlandsidrotten/SISU idrottsutbildarna för samverkan mellan idrottsföreningar och skolor i Katrineholm. Målsättningen på sikt är att satsningen ska omfatta samtliga skolor.

Nybyggnation av föreningslokal vid Valla IP KS/2014:349

Föreningslokalen vid Valla Idrottsplats på fastigheten Valla 2:167 totalförstördes vid en brand 2014-05-24. Valla IF hyrde lokalen av kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade att uppföra en ny föreningsbyggnad vid Valla IP.                          

Ärenden till kommunfullmäktige

Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare KS/2014:97

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till principer för serviceöverenskommelse mellan beställare och utförare. Bakgrunden är en revisionsrapport från mars 2011 som pekar på brister i kommunens hantering av de interna kostnaderna mellan förvaltningarna.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige uppdra till nämnderna att övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare implementeras och verkställs.

Årsredovisning och bokslut 2013 för Vårdförbundet KS/2014:8

Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2013 tillsammans med revisionsrapporter och revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för 2013 och bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter samt i övrigt lägga årsredovisningen och revisionsrapporterna till handlingarna.

Internationell strategi, Katrineholms kommuns internationella arbete KS/2014:330

En internationell strategi har tagits fram. Strategin tar sikte på Vision 2025: Läge för liv & lust och ska skapa en gemensam plattform och referensram för Katrineholms kommuns internationella arbete.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta strategin.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*