18 december 2013

Kommunstyrelsens beslut den 18 december 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen                

Projektdirektiv för Projekt Arbetslinjen 2.0 KS/2013:595

I Övergripande plan med budget 2014-2016 aviseras en fortsättning på Projekt Arbetslinjen. Syftet med projektet är att anställa så många som möjligt utifrån befintlig projektbudget. Ett projektdirektiv har tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna projektdirektiv för Projekt Arbetslinjen 2.0.

Medel för att ingå förlikning KS/2013: 591

Katrineholms kommun har preliminärt ingått förlikning med företaget Sogeti. Bakgrunden till förlikningen är att kommunen anser att Sogeti inte levererat ett IT-kommunikationssystem såsom avtalats vilket företaget i sin tur inte håller med om.

Kommunstyrelsen beslutade att anslå 222 500 kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande för del av kostnaden för förlikningen. (Resten av pengarna tas ur kommunchefens budget.)

Förlängning av deltagande i pågående projekt NovaMedTech KS/2013:593

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse till kommunstyrelsen att förlänga projekt NovaMedTech till och med 2014-06-30. Projektet skulle enligt tidigare beslut avslutas den 31 december 2013 men medel finns för att fortsätta projektet ytterligare ett halvår.
NovaMedTech är en satsning för att främja entreprenörskap inom vård, akademi och näringsliv för nya medicintekniska innovationer för framtidens vård.

Kommunstyrelsen beslutade att förlänga projekt NovaMedTech till och med den 30 juni 2014.

Yttrande över remiss om Översyn av riksintresse för friluftslivet i Södermanlands län KS/2013:511

Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att se över områden av riksintresse för friluftlivet. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram riktlinjer för översynen. I riktlinjerna finns kriterier för riksintressen för friluftslivet. Länsstyrelserna har därför fått i uppdrag att lämna förslag till revidering av nuvarande områden och eventuellt föreslå nya områden.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning och låter därför meddela Länsstyrelsen i Södermanlands län att kommunen inte har något att erinra gällande Översyn av riksintressen för friluftsliv i Södermanlands län.

Omfördelning av investeringsmedel inom kommunstyrelsens ansvarsområde KS/2013:594

Socialförvaltningen har behov av ett trappstegsboende. De kommunägda modulerna i norra Gärsnäsområdet föreslås upprustas för ändamålet.

Kommunstyrelsen beslutade att en omfördelning av investeringsmedel ska göras inom kommunstyrelsens ansvarsområde, i enlighet med kommunchefens och förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

RUFS 2010 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – remiss KS/2013:463

Stockholms läns landsting vill se hur Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 används och hur den kan få ännu större genomslag fram till 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett svar på remissen.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 samt att överlåta yttrandet till Stockholms läns landsting som Katrineholms kommuns svar på remissen.

Omfördelning av investeringsmedel gällande ombyggnad vid Regndroppen KS/2013: 562

För att kunna möta det ökade behovet av förskoleplatser i kommunen har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag om att byggnaden Regndroppen vid Nävertorpskolan byggas om till förskola.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till Katrineholms Fastighets AB att omfördela pengar för att bygga om Regndroppen.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om särskilda villkor vid upphandling KS/2013:201

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att följande skrivs in i kommunens upphandlings- och affärspolicy: ”Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i respektive bransch.”

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta avslå motionen.

Svar på motion om läxhjälp KS/2013:407

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har inkommit med en motion om läxhjälp. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge bildningsnämnden i uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga kommunala skolor, i någon form, erbjuda läxhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning till skoldagen, under ledning av utbildade pedagoger.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen om läxhjälp. Vidare, besluta uppdra åt bildningsnämnden att arbeta fram förslag till en plan för läxhjälp och en policy för läxhjälp för samtliga kommunala skolor i Katrineholms kommun.

Svar på motion om ändrad starttid för kommunfullmäktiges 2014 KS/2013:469

Ewa Callhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP), Lotta Back (V) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige där man yrkar på att kommunfullmäktige ska starta sitt sammanträde klockan 15.00 och att allmänhetens frågestund ligger kvar som tidigare, d v s klockan 18.00.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att fullmäktige tidigare beslutat om sina sammanträdestider för 2014.

Svar på motion om ökad valmöjlighet av kost KS/2012:517

Lilli Martón (MP) har lämnat in en motion med yrkandet att lågkolhydratkost ska finnas som valbart alternativ vid ansökan om specialkost.

Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda KS/2013:554

Sveriges kommuner och landsting har utarbetat ett förslag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda som tillträder sina uppdrag efter 2014 års val. I bestämmelserna anges också vilket stöd som kan lämnas för en återgång till arbetslivet efter avslutat politiskt uppdrag.

Kommunfullmäktige föreslås anta bestämmelserna.

Detaljplan för Öja 1:1, Katrineholms kommun KS/2013:547

Byggnadsnämnden har överlämnat detaljplan för Öja 1:1 till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 23 småhus i anslutning till befintligt bostadsområde.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Öja 1:1.

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland KS/2013:558

Vårdförbundet har till kommunstyrelsen överlämnat sin delårsrapport för kännedom. Den omfattar perioden 1 januari till den 31 augusti 2013. Förbundets direktion har vid sitt sammanträde den 24 oktober 2013 godkänt rapporten.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att lägga Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport för perioden från den 1 januari 2013 till den 31 augusti 2013 till handlingarna.

Delårsrapport 2/2013 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2013:573

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (fortsättningsvis kallas ”Kollektivtrafikmyndigheten” i detta dokument) har inkommit med delårsrapport 2 som spänner över perioden januari till augusti 2013. Utöver själva delårsrapporten, har Kollektivtrafikmyndigheten också överlämnat revisionsberättelse och granskningsrapport.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta uppmana Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att utveckla sin ekonomiska redovisning enligt de förbättrings- och utvecklingsförslag som lämnas i den till delårsrapporten hörande revisionsrapporten samt i övrigt lägga delårsrapporten till handlingarna.

Partistöd 2014 KS/2013:583

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer partistödet för år 2014 så att grundstödet ska vara 10 000 kronor och det mandatbundna stödet 33 000 kronor.

Revidering av Övergripande plan med budget 2014-2016 KS/2013:599

Den 11 december presenterade SCB den definitiva befolkningssiffran per 1 november, som för Katrineholms del uppgår till 32 890 invånare. Den ökande befolkningen innebär att skatteintäkter och utjämning för 2014 ökar med 4,4 mnkr jämfört med den fastställda budgeten. Som en följd av detta, föreslås nu att en budgetrevidering görs där skatteintäkter och utjämning ökas med 4,4 miljoner, samt att vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 5 mnkr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för 2014-2016 för Katrineholms kommun.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*