17 december 2014

Kommunstyrelsens beslut den 17 december 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Leader Sörmland 2014- 2020 KS/2014:607

Leadermetoden (Lokalt Ledd Utveckling), en del av EU:s fondsystem för att utveckla landsbygden.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget att medfinansiera Leader Sörmlands verksamhet med ett belopp om högst 265 000 kronor per år för perioden 2014-2020.

Biotopskyddsområde Krämbol på fastigheten Genne 2:2 Katrineholms kommun KS/2014:592

Området vid Krämbol har höga natur- och friluftsvärden.

Kommunfullmäktige beslutar att området vid Krämbol på fastigheten Gersnäs 2:2 ska inrättas som biotopskyddsområde i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 3 oktober 2014.

Representant i miljö- och klimatrådet i Södermanland KS/2014:603

Kommunerna i Södermanland med flera, har givits möjlighet att medverka i ett miljö- och klimatråd för Södermanland.

Kommunstyrelsen beslutade att utse miljöstrategen Håkan Lernefalk att representera Katrineholms kommun i rådet.

Stimulans och uppmuntran för bosättning i Katrineholm KS/2014:474

Viadidakt har sedan flera år tillbaka för kommunens räkning erbjudit studenter som folkbokför sig i Katrineholm en välkomstgåva som i regel har utgjorts av en cykel. Detta har också varit välkomstgåvan i år.

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 61 000 vilket är kostnaden för välkomstgåvorna.

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen Katrineholms kommun KS/2014:613

Förslag till revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen Katrineholms kommun har tagits fram med anledning av bland annat tjänsteköp av upphandlingar av Telge Inköp AB.

Kommunstyrelsen beslutade att delegationsordningen ska revideras i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.                 

Begravningsombud KS/2014:619

Kommunen beslutade att föreslå till länsstyrelsen att Håkan Björndahl ska utses till begravningsombud i Katrineholms kommun.     

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om ekologisk frukt till barn KS/2014:341

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion i vilken de föreslår att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan i Katrineholms kommun endast serveras ekologisk frukt.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till yttranden från bildningsnämnden samt service- och tekniknämnden.

Svar på motion om garanterat äldreboende efter viss ålder KS/2014:342

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige.  Motionärerna föreslår att Katrineholms kommun ska införa en regel som innebär att personer är garanterade äldreboende utan särskild prövning efter att viss ålder uppnåtts. Syftet är att skapa trygghet för de äldre och därmed också förhöjd livskvalitet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Svar på motion om giftfri vardag för våra barn KS/2014:95

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karlsson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat in en motion om giftfri vardag för våra barn. Motionärerna yrkar att Katrineholms kommun ska genomföra en inventering följd av en miljösanering av kommunens lokaler med start i förskolan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Tillväxt och välfärd, Kommunplan 2015 – 2018 KS/2014:614

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Kommunplanen ska ligga till grund för de årliga planeringsprocesserna under mandatperioden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa planen.

Avgifter för bildningsförvalningens externa uppdrag, KomTek och Kulturskolan KS/2014:564

Bildningsnämnden har lämnat in förslag till ändringar av avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag, KomTek och Kulturskolan, som regleras i styrdokumentet KFS 4.17. Bildningsnämnden vill att kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar och att dessa ska gälla från den 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna bildningsnämndens förslag till revideringar avseende avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag.

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland avseende perioden 1 januari till 31 december 2014. KS/2014:583

Direktionen för Vårdförbundet Sörmland har överlämnat förbundets delårsrapport för perioden januari till augusti 2014. Delårsresultatet är på 398 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport till handlingarna.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*