20 januari 2014

Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 januari 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Sveriges kommuner och landsting har utarbetat ett förslag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda som tillträder sina uppdrag efter 2014 års val. I bestämmelserna anges också vilket stöd som kan lämnas för en återgång till arbetslivet efter avslutat politiskt uppdrag.

Kommunfullmäktige antar bestämmelserna.

Detaljplan för Öja 1:1, Katrineholms kommun (Sågmon)

Byggnadsnämnden har överlämnat detaljplan för Öja 1:1 till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 23 småhus i anslutning till befintligt bostadsområde i Sågmon.

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Öja 1:1.

Partistöd 2014

Kommunfullmäktige fastställer partistödet för år 2014 så att grundstödet ska vara 10 000 kronor och det mandatbundna stödet 33 000 kronor.

Revidering av Övergripande plan med budget 2014-2016

Den 11 december presenterade SCB den definitiva befolkningssiffran per 1 november, som för Katrineholms del uppgår till 32 890 invånare. Den ökande befolkningen innebär att skatteintäkter och utjämning för 2014 ökar med 4,4 mnkr jämfört med den fastställda budgeten. Som en följd av detta, föreslås nu att en budgetrevidering görs där skatteintäkter och utjämning ökas med 4,4 miljoner, samt att vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 5 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för 2014-2016 för Katrineholms kommun.

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

Vårdförbundet har till kommunstyrelsen överlämnat sin delårsrapport för kännedom. Den omfattar perioden 1 januari till den 31 augusti 2013. Förbundets direktion har vid sitt sammanträde den 24 oktober 2013 godkänt rapporten.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport för perioden från den 1 januari 2013 till den 31 augusti 2013 till handlingarna.

Delårsrapport 2/2013 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (fortsättningsvis kallas ”Kollektivtrafikmyndigheten” i detta dokument) har inkommit med delårsrapport 2 som spänner över perioden januari till augusti 2013. Utöver själva delårsrapporten, har Kollektivtrafikmyndigheten också överlämnat revisionsberättelse och granskningsrapport.

Kommunfullmäktige beslutar uppmana Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att utveckla sin ekonomiska redovisning enligt de förbättrings- och utvecklingsförslag som lämnas i revisionsrapporten samt beslutar i övrigt att lägga delårsrapporten till handlingarna.

Svar på motion om särskilda villkor vid upphandling

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att följande skrivs in i kommunens upphandlings- och affärspolicy: ”Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i respektive bransch.”

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Svar på motion om läxhjälp

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har inkommit med en motion om läxhjälp. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge bildningsnämnden i uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga kommunala skolor, i någon form, erbjuda läxhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning till skoldagen, under ledning av utbildade pedagoger.

Kommunfullmäktige bifaller motionen om läxhjälp. Vidare uppdras åt bildningsnämnden att arbeta fram förslag till en plan för läxhjälp och en policy för läxhjälp för samtliga kommunala skolor i Katrineholms kommun.

Svar på motion om ändrad starttid för kommunfullmäktiges 2014

Ewa Callhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP), Lotta Back (V) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige där man yrkar på att kommunfullmäktige ska starta sitt sammanträde klockan 15.00 och att allmänhetens frågestund ligger kvar som tidigare, d v s klockan 18.00.

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att fullmäktige tidigare beslutat om sina sammanträdestider för 2014.

Svar på motion om ökad valmöjlighet av kost

Lilli Martón (MP) har lämnat in en motion med yrkandet att lågkolhydratkost ska finnas som valbart alternativ vid ansökan om specialkost.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden.

Interpellation, med svar, om hemtjänstvården i kommunen

Joha Frondelius (KD) medges ställa en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) med anledning av uppgifter om att ett företag inom hemtjänstvården kan komma att lägga ned sin verksamhet på grund av minskad ersättning från kommunen. Göran Dahlström (S) besvarar interpellationen med att framhålla att 5 miljoner kronor ytterligare kommer att tillföras vård- och omsorgsnämnden genom en budgetrevidering. Vidare framhåller han i svaret på delfråga två att detta förhoppningsvis inte är slutet på valfriheten inom äldreomsorgen. Däremot kan inte kommunen hålla privata vårdföretag under armarna, fortsätter han.

Interpellation, med svar, om gynnande av företagandet i kommunen

Joha Frondelius (KD) medges ställa en interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) om företagarvänlighet och åtgärder för att få fler kvinnliga företagare. Därefter besvarar Lars Härnstöm (M) interpellationen med att dels framhålla att villkoren för privat drivna företag inom hemtjänst/Lov inte ska skilja sig från villkor som den kommunala organisationen verkar under, dels att stöd till kvinnligt företagande sker via bl.a. hjälp från Nyföretagarcentrum och Neem.

Fråga, med svar, om skyltningen mot Nyköping och Norrköping

Gudrun Lindvall (MP) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om vilka åtgärder han avser vidta för att komma tillrätta med den felaktiga hänvisningen av trafik mot Nyköping och Norrköping genom centrum. Göran Dahlström (S) besvarar frågan.

Interpellation om övergångsställen på Stockholmsvägen

Gudrun Lindvall (MP) medges ställa en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (M) om övergångsställen på Stockholmsvägen vid Lövåsens handelsområde.

Interpellation om Katrineholms kommun har koll på äldrematen

Inger Fredriksson (C) medges ställa en interpellation till service- och tekniknämndens ordförande Johan Hartman (M) om Katrineholm har svarat på en enkät från Sveriges Television samt om näringsinnehållet beräknas i de matlådor som levereras till de äldre och vilken uppföljning som sker.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*