1 oktober 2014

Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt). Underlagen till besluten finner du under rubriken Kallelser och protokoll.

Allmänhetens fråga

Peter Gahnfelt ställer en fråga med anledning av de allvarliga brott som begåtts mot kvinnor i anslutning till gångtunneln under Stora Malmsvägen. Han anser att kommunen omgående bör öppna upp området genom att ta ner buskage och skymmande träd så att sikten blir fri och montera övervakningskameror. Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och oppositionsrådet Ewa Callhammar (FP) besvarar frågan genom att bl.a. redogöra för de insatser som sker och som planeras såväl i det aktuella området som på andra håll i kommunen.

Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning KS/2014:356

Kommunfullmäktiges presidium har sett över arbetsordningen för kommunfullmäktige mot bakgrund av bland annat ändrad tillträdesdag för nyvalda fullmäktige, den 15 oktober.

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning:

• månaden för presidievalen ändras till oktober månad

• det nyvalda fullmäktige sammanträder första gången i oktober

• kravet på att motioner, interpellationer och frågor ska vara egenhändigt undertecknade tas bort.

Service- och tekniknämnden: hyror och avgifter 2015 KS/2014:362

Service- och tekniknämnden har kommit in med förslag för struktur till hyror och avgifter för 2015 gällande idrottsanläggningar och andra lokaler som faller under nämndens ansvar.

Kommunfullmäktige godkänner service- och tekniknämndens förslag till struktur för hyror och avgifter inför budget 2015.

Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2014:365

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har kommit in med delårsrapport 1 (januari – mars), 2014.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Svar på interpellation om kostnad för förändringar av Stortorget

Inger Fredriksson (C) har ställt frågor om kostnader förknippade med förändringar av Stortorget och den arkitekttävling som genomförts. Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Interpellation, med svar, om upprustning av badplatsen i Björkvik

Kommunfullmäktige medger att Sten Holmgren (C) får ställa en interpellation om upprustning av badplatsen vid Klubbetorp i Björkvik. Interpellationen besvaras härefter av service- och tekniknämndens 1:e vice ordförande Ulrica Truedsson (S).

Fråga om bastun i servicehuset Igelkotten

Kommunfullmäktige medger att Johan Frondelius (KD) får ställa en fråga om när bastun på Igelkotten kan öppnas för intresserade pensionärer. Frågan besvaras av vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (S).

Ny motion om att starta servicepunkter

Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har lämnat in en motion om att kommunen ska bidra till utveckling av landsbygden genom att utveckla ett system medd servicepunkter. Avsikten med dessa är att förena kommersiell service med samhällsservice. Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Avtackning

Eftersom sammanträdet är det sista för mandatperioden passar ordföranden Leif Tronelius (S) på att tacka av de 12 ledamöter och 14 ersättare som i och med detta lämnar kommunfullmäktige.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*