24 februari 2014

Kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt). 

Nytt revisionsreglemente för revisorerna i Vårdförbundet Sörmland KS/2013:560

Revisorerna i Vårdförbundet Sörmland har fattat beslut om att anta nytt revisionsreglemente. Motiven för nytt revisionsreglemente är förändrad lagstiftning och förändrat antal medlemmar i förbundet.

Kommunfullmäktige godkänner det nya revisionsreglementet under förutsättning att övriga medlemmar också godkänner det.

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2014 KS/2014:24

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har inkommit med förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall. Bakgrunden är att ny upphandling gjorts gällande avfall.

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till renhållningstaxa. Den nya renhållningstaxan ska träda i kraft från och med den 1 april 2014.

Återremitterat ärende - Översyn av styrsystem i Katrineholms kommun KS/2013:559

Katrineholms kommun har sedan januari 2010 haft ett styrsystem som reglerar de övergripande styrprocesserna i kommunen. I samband med att kommunfullmäktige antog styrsystemet, fastställdes även att en utvärdering av styrsystemet ska göras.
I övergripande plan med budget för 2013-2015 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att göra denna utvärdering och se över styrsystemet.

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsensförslag till reviderat styrsystem för Katrineholms kommun.

Svar på interpellationer

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) besvarar en interpellation från Gudrun Lindvall (MP) om övergångsställen på Stockholmsvägen vid Lövåsens handelsområde.

Service- och tekniknämndens ordförande Johan Hartman (M) besvarar en interpellation från Inger Fredriksson (C) om näringsvärde på äldremat som levereras i matlådor och uppföljning av hur mottagarna använder lådorna.

Nya motioner

Carl Frick (MP) och Lilli Marton (MP) har lämnat in en motion om gratis broddar till äldre invånare.

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om att införa ett maxtak för barngruppers storlek i förskolan samt ett riktvärde för personaltätheten.

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karlsson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat in en motion om kartläggning av gifter och skadliga ämnen i förskolelokaler med efterföljande miljösanering. 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Fråga om kommunaliseringen av skolan

John-Erik Nyman (FP) medges ställa en fråga till bildningsnämndens förste vice ordförande om på vilket sätt han och moderaterna tycker att kommunaliseringen av skolan har varit gynnsam för skolans verksamhet i Katrineholm. Därefter besvarar bildningsnämndens förste vice ordförande Bo Sivars (M) frågan.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*