22 april 2014

Kommunfullmäktiges beslut den 22 april 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt). Underlagen till besluten finner du under rubriken Kallelser och protokoll.Valärenden

Lars Levin (FP) väljs som ny ersättare efter Alberto Bonnet (FP) i kommunstyrelsen.

Christoffer Öqvist (M) väljs som ny ersättare i socialnämnden efter Petri Henriksson (M).

Erik Hellqvist utses till suppleant, Lars-Herman Larsson utses till ledamot, Anders Thörnström utses till ledamot - samtliga i styrelsen för Logistikposition Katrineholm AB för perioden till och med årsstämman 2015.

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2013 med ansvarsprövning

Revisorerna i Katrineholms kommun har granskat verksamheten under år 2013. De tillstyrker ansvarsfrihet för nämnderna och de enskilda ledamöterna. Vidare tillstyrker revisorerna att årsredovisningen för 2013 godkänns.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden och den gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för år 2013.

Årsredovisning och bokslut 2013 för Katrineholms kommun KS/2014:105

Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årsredovisning och bokslut 2013 för Katrineholms kommun. Under året har pensionsåtaganden för 400 miljoner kronor lösts in. Redovisningsmässigt får det en engångseffekt att årets resultat blir -389 miljoner kronor. Eftersom detta är en jämförelsestörande post uppgår balanskravsresultatet till +39,1 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunens årsredovisning för 2013 som även innehåller den sammanställda redovisningen och personalbokslutet. 

Förändringar i kommunens plan för hantering av extraordinära händelser KS/2014:158

Kommunledningsförvaltningen har sett behov av att anpassa krisledningsorganisationen till den ordinarie förvaltningsorganisationen. Ett förslag har därför tagits fram på reviderad krisledningsorganisation.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat förslag till krisledningsorganisation. Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser revideras i enlighet med beslutet.

VA-policy KS/2014:122

Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) har kommit med ett förslag till VA-policy. Förslaget är framtaget av arbetsgruppen och styrgruppen för VA-planen. Dokumentet pekar ut de övergripande riktlinjerna för kommunens intentioner rörande vatten och avlopp.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till VA-policy. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Flen och Vingåkers kommuner.

Svar på motion om sociala investeringsfonder KS/2013:52

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om sociala investeringsfonder. I motionen yrkas att kommunfullmäktige ska besluta att avsätta medel till en social investeringsfond.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens bedömning.

Svar på motion om att säkerställa tidiga insatser efter tidig upptäckt för barn och ungdomar KS/2013:171

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion där de yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att inga barn eller ungdomar i Katrineholms kommun ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få hjälp i tid med behovsutredning och eventuell diagnostisering.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Svar på interpellationer

Lilli Marton (MP) har ställt en interpellation om skillnader mellan Katrineholm och Vingåker gällande hantering och villkor kring matlådor. Vid kommunfullmäktiges sammanträde besvarar vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (S) interpellationen. 

Ewa Callhammar (FP) har ställt en interpellation om intäkter från tågrörelserna till Logistikcentrum, antalet in- och utpasseringar samt arrendeavgiftens storlek. Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) besvarar interpellationen under fullmäktiges sammanträde.

Nya motioner

Ewa Callhammar (FP), Lars Levin (FP), Marianne Körling-Ström (FP), Ingegerd Furén (FP), Agneta Emanuelsson (FP) och Carina Björk-Andersson (FP) har lämnat in en motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun så den blir mer effektiv och för att minska kostnaderna.

Ewa Callhammar (FP), Lars Levin (FP), Marianne Körling-Ström (FP), Ingegerd Furén (FP), Agneta Emanuelsson (FP) och Carina Björk-Andersson (FP) har lämnat in en motion om att omgående börja bygga service- och äldreboenden för att möta de äldres behov i Katrineholm.

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har lämnat in en motion om att fasa ut FAS 3 i kommunal regi.

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om utbildning i bemötande för den kommande mandatperioden.

Carina Björk-Andersson (FP), Ingegerd Furén (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om se över förutsättningarna att anordna en återkommande språkbiennal i Katrineholm.

Carina Björk-Andersson (FP), Ingegerd Furén (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan genom att skapa föräldrautbildning i matematik.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Fråga om uppsnyggning av gräsytan vid Julitahallen

Anita Karlsson (C) medges ställa en fråga till kultur- och turismnämndens ordförande Cecilia Björk (S) om julitaborna kan räkna med hennes stöd för att snygga upp gräsytan vid Julitahallen. Under överläggningen besvarar Cecilia Björk (S) frågan.

Nya interpellationer 

Joha Frondelius (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om möjligheten att etablera mer tågtrafik på logistikcentrum.

Ewa Callhammar (FP) har lämnat in en interpellation till bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) om det fria skolvalet.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*